ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
699012.11.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОС, чл.59, ал.1 от ЗОССамостоятелен обект в сграда с идентификатор 36498.504.1714.1.53 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и четири точка хиляда седемстотин и четиринадесет точка едно точка петдесет и три/ с площ 19.51 /деветнадесет цяло и петдесет и един/ кв.м., предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сградата, брой нива на обекта:1 /едно/, прилежащи части: 0.430 % /нула цяло четиристотин и тридесет процента/ ид.части от общите части на сградата, конструкция-едроплощен кофраж, построен 1980 год. /идентичен с офис със ЗП-19.51 кв.м., партерен етаж/, кв.12, по ЗРП на гр.Карлово/гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 36498.504.1714.1.53, бул."Освобождение" №26, ет. 1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД- 18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК София. Последно иизмененеие : заповед 18-10657-14.10.2019 г. на Началник на СГКК - Пловдив.Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 36498.504.1714.1.4;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
698931.10.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Одобрен ПУП със Заповед № РД-851/06.08.2019 г.Поземлен имот с идентификатор 36498.502.916 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и две точка деветстотин и шестнадесет/ с площ 2146 /две хиляди сто четиридесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: за друг вид озеленени площи, номер по предходен план: 502.916, идентичен с УПИ І /едно/-озеленяване, кв. 45 по ЗРП на гр. Карловообл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, ПИ с идентификатор 36498.502.916, ул. "Ген. Гурко" по кадастлна карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК СофияСъседи: 36498.502.9527; 36498.502.9528; 36498.502.9529; 36498.502.9533;Акт за ПОС № 1695/29.04.2011 год., вписан в служба по вписванията - Карлово, с вх. №1005/11.05.2011 г., акт № 66, том IV, дело 667/11 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
698630.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3 и чл. 56, ал. 1 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС/1999 г. Одобрен ПУП със Заповед № 35/1985 г.Урегулиран поземлен имот VI /шест/, с площ 715 /седемстотин и петнадесет/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Христо Даново, ЕКАТТЕ 77462, УПИ VI, кв. 27, одобрен ПУП със Заповед № 35/1985 г.северизток - УПИ VII; югоизток-край на регулацията; югозапад-УПИ V; северозапад-улица с о. т. 91-о.т.92.Акт за ЧОС № 21/06.04.2006 г., вписан в служба по вписванията - Карлово с вх. № 1321/14.04.2006 г., акт № 86, том V, дело 965/06 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
698730.10.2019 г.Частна Чл. 2. ал. 1, т. 7 и чл. 59, ал. 2 от ЗОС, във връзка с Договор № 173/17.09.2019 г.УПИ І /урегулиран поземлен имот едно/- рибарници, с площ 17000 /седемнадесет хиляди/ кв. м.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ЕКНМ 37 277, кв. 45 А, УПИ І- рибарници. Одобрен ПУП със Заповед № 676/ 1995 год.. Одобрен Кадастрален план със зап. № 905/2011 год.север - ул. с о.т. 281-о.т.287, североизток - УПИ V- обсл.дейности, югоизток -УПИ ІІ - обсл. дейности, юг - р. "Стряма", запад- зеленина.Акт за ЧОС № 6463/13.02.2019 год., вписан в служба по вписванията - Карлово с дв. вх. № 434, вх. рег.№435/19.02.2019 г., Акт №92, том 2, дело № 279/19 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
698830.10.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС във връзка с договор № 173/17.09.2019 г.Поземлен имот /ПИ/ № 624 /шестотин двадесет и четири/ с площ 483 /четиристотин осемдесет и три/ кв.м., участващ в УПИ/урегулиран поземлен имот /V /пети/-обсл.дейности.обл. Пловдив, община Карлово, гр. Клисура, ЕКНМ 37277, кв.45 А, УПИ V- обсл. дейности. Одобрен ПУП със Заповед № 833/06.07.2015 год.; Одобрен кадастрален план със зап. № 905/2011 год.североизток - ул. с о.т. 280 - о.т. 281 ; югоизток - УПИ ІІ-обсл.дейности; югозапад - УПИ І-рибарници;Акт № 4265/02.10.2015 г. год., за поправка на акт за ЧОС №4256/2015 г., вписан в служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 4115, вх. рег. № 4117/09.10.2015 г., акт № 27, том15, дело № 2630/15 г.Кмета на Община Карлово, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
698509.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т.1, 2, 3 от ЗОС във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №456, взето с протокол № 26 от заседание на Общински съвет-Карлово, проведено на 28.05.2009 год. Одобрен план на НОИ със Заповед № 601/29.10.2004 г.498/1098 /четиристотин деветдесет и осем/хиляда деветдесет и осем/ ид.части от поземлен имот с идентификатор 36498.706.1309 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка седемстотин и шест точка хиляда триста и девет/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план 1309агр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.706.1309, местност "Могилата", ул. 2-ра, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.706.1311; 36498.706.1310; 36498.706.9502; 36498.706.1387; 36498.706.1390; 36498.706.1300; 36498.706.1301; 36498.706.9501; 36498.706.1308;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
698307.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС/1999 г. Одобрен ПУП със Заповед № 141/1988 г.Урегулиран поземлен имот IV-251 /четири-двеста петдесет и едно/, с площ 510 /петстотин и десет/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Каравелово, ЕКАТТЕ 36186, УПИ IV-251, кв. 9, одобрен ПУП със Заповед № 141/1988 г.север - улица с о. т. 75-о.т.76; изток - УПИ V-250, общ.; югоизток и юг-край на регулацията; запад- УПИ III-252.Акт за ЧОС № 101/26.02.2001 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
698407.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС/1999 г. Одобрен ПУП със Заповед № 141/1988 г.788/900 /седемстотин осемдесет и осем/деветстотин/ идеални части от урегулиран поземлен имот V-250 /пет-двеста и петдесет/, общ., целият с площ 900 /деветстотин/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Каравелово, ЕКАТТЕ 36186, УПИ V-250, кв. 9, одобрен ПУП със Заповед № 141/1988 г.север - улица с о. т. 75-о.т.76-о.т.77; изток - УПИ VI-249; югоизток и юг-край на регулацията; запад- УПИ IV-251.Акт за ЧОС № 123/21.03.2001 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
697401.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004039 /нула нула четири нула тридесет и девет/ с площ 0.540 дка /нула дка петстотин и четиридесет кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004039, землище с. Васил Левски.№ 004037, лозе на ОПФ В. Левски; № 004069, лозе на Стоян Стефанов Цанчев и др.; № 004045, лозе на ОПФ В. Левски; № 004040, лозе насл. на Иван Добрев Симов; № 004038, лозе на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
697501.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004045 /нула нула четири нула четиридесет и пет/ с площ 0.616 дка /нула дка шестстотин и шестнадесет кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004045, землище с. Васил Левски.№ 004039, лозе на ОПФ В. Левски; № 004069, лозе на Стоян Стефанов Цанчев и др.; № 004068, лозе на Васил Иванов Даскалов; № 004046, лозе на ОПФ В. Левски; № 004049, лозе на Иван Христов Христов; № 004050, лозе на Ботю Христов Колев; № 004044, лозе насл. на Васил Стефанов Стоев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
697601.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004051 /нула нула четири нула петдесет и едно/ с площ 0.420 дка /нула дка четиристотин и двадесет кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004051, землище с. Васил Левски.№ 004050, лозе на Ботю Христов Колев; № 004055, лозе на ОПФ В. Левски; № 004052, лозе на ОПФ В. Левски; № 004044, лозе насл. на Васил Стефанов Стоев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
697701.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004052 /нула нула четири нула петдесет и две/ с площ 0.525 дка /нула дка петстотин двадесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004052, землище с. Васил Левски.№ 004051, лозе на ОПФ В. Левски; № 004054, лозе на ОПФ В. Левски; № 004053, лозе на ОПФ В. Левски; № 004043, лозе насл. на Дона Иванова Тодорова; № 004044, лозе насл. на Васил Стефанов Стоев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
697901.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004054 /нула нула четири нула петдесет и четири/ с площ 0.598 дка /нула дка петстотин деветдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004054, землище с. Васил Левски.№ 004057, лозе на Тана Василева Иванова и др.; № 004029, лозе на ОПФ В. Левски; № 004030, лозе на ОПФ В. Левски; № 004053, лозе на ОПФ В. Левски; № 004052, лозе на ОПФ В. Левски; № 004055, лозе на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
697801.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004053 /нула нула четири нула петдесет и три/ с площ 0.462 дка /нула дка четиристотин шестдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004053, землище с. Васил Левски.№ 004052, лозе на ОПФ В. Левски; № 004054, лозе на ОПФ В. Левски; № 004030, лозе на ОПФ В. Левски; № 004031, лозе на Мирчо Георгиев Мирчев; № 004043, лозе на Дона Иванова Тодорова.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
698001.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004055 /нула нула четири нула петдесет и пет/ с площ 0.347 дка /нула дка триста четиридесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004055, землище с. Васил Левски.№ 004056, лозе на ОПФ В. Левски; № 004054, лозе на ОПФ В. Левски; № 004051, лозе на ОПФ В. Левски; № 004050, лозе на Ботю Христов Колев; № 004049, лозе на Иван Христов Христов; № 004048, лозе на "Софарма" АД; № 004065, лозе на Васил Димитров Василев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
698101.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 1233, взето с протокол №50 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.11.2018 год., Решение № 1490, взето с протокол №60 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.07.2019 год. Констативен протокол №38/07.05.2019 г. на ОСЗ-КарловоПоземлен имот №000273 /нула нула нула двеста седемдесет и три/с площ 0.301 дка /нула дка триста и един кв.м. /, НТП -др. сел. ст. тер., категория на земята при неполивни условия - шеста.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Иганово, ЕКАТТЕ 32226, местност "------------------" ПИ №000273, землище с. Иганово№000274, местен път на Община Карлово; № 000129, складов терен на "Металхим Трейд" ЕООД; № 000136, стопански двор на Цветан Минчев Моллов; №000593, полски път на Община Карлово; № 000138, стопански двор на Цветан Минчев Моллов;нямаКмета на Община Карлово, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
698201.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 1280, взето с протокол № 51 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 20.12.2018 г., Решение № 1489, взето с протокол № 60 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.07.2019 г. Констативен протокол № 36/07.05.2019 г. на ОСЗ-КарловоПоземлен имот №035042 /нула тридесет и пет нула четиридесет и две/с площ 0.233 дка /нула дка двеста тридесет и три кв.м. /, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Боаза" ПИ №035042, землище с.Васил Левски№035039, полски път на Община Карлово; № 035038, лозе на "Полидей-2" ООД; № 000783, полски път на Община Карлово; № 035037, лозе на "Полидей-2" ООД;нямаКмета на Община Карлово, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696930.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т.1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение №2 от 23.07.2008 год. на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 529/30.07.2008 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. ПловдивПоземлен имот № 011269 /нула единадесет двеста шестдесет и девет/ с площ 4.315 дка /четири дка триста и петнадесет кв.м./, НТП- използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - четвъртаобл.Пловдив, общ. Карлово, с. Столетово ЕКАТТЕ 69420, местност "Ада Чар", ПИ № 011269, землище с. Столетово№ 011227, пасище, мера на ОПФ-Столетово; № 011268, използв. ливада насл. на Кирко Самуилов Христев; № 011250, използв. ливада насл. на Нено Вълков Ненов; № 011208, използв. ливада на ОПФ-Столетово; № 011187, използв. ливада на Лучо Тодоров Лучев; № 011209, използв. ливада насл. на Тодор Ненов Апостолов; № 011223, използв. ливада на Тодор Иванов Ранчев; № 008002, дере на Община Карлово; № 011228, използв. ливада на Емил Стоянов Русев;нямаКмета на Община Карлово, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
697030.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004029 /нула нула четири нула двадесет и девет/ с площ 0.314 дка /нула дка триста и четиринадесет кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004029, землище с. Васил Левски.№ 004030, лозе на ОПФ В. Левски; № 004054, лозе на ОПФ В. Левски; № 004057, лозе на Тана Василева Иванова и др.; № 004028, лозе насл. на Койчо Койчев Караджов; № 004018, лозе насл. на Петър Петков Петров; № 004016, лозе на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
697130.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004030 /нула нула четири нула тридесет/ с площ 0.741 дка /нула дка седемстотин четиридесет и един кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004030, землище с. Васил Левски.№ 004054, лозе на ОПФ В. Левски; № 004029, лозе на ОПФ В. Левски; № 004016, лозе на ОПФ В. Левски; № 004031, лозе на Мирчо Георгиев Мирчев; № 004053, лозе на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
697230.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004037 /нула нула четири нула тридесет и седем/ с площ 0.299 дка /нула дка двеста деветдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004037, землище с. Васил Левски.№ 004070, лозе насл. на Иван Василев Димитров; № 004039, лозе на ОПФ В. Левски; № 004038, лозе на ОПФ В. Левски; № 004036, лозе насл. на Иван Ангелов Генчев; № 000618, дере на Община Карлово; № 004071, лозе на Димо Недков Иванов.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
697330.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004038 /нула нула четири нула тридесет и осем/ с площ 0.673 дка /нула дка шестстотин седемдесет и три кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004038, землище с. Васил Левски.№ 004036, лозе насл. на Иван Ангелов Генчев; № 004037, лозе на ОПФ В. Левски; № 004039, лозе на ОПФ В. Левски; № 004040, лозе насл. на Иван Добрев Симов; № 004035, нива на Иван Петков Петков.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696627.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004023 /нула нула четири нула двадесет и три/ с площ 0.189 дка /нула дка сто осемдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004023, землище с. Васил Левски.№ 000618, дере на Община Карлово; №004022, нива на ОПФ В.Левски; № 004021, овощна градина насл. на Димитър Митов Видолов; №004024, нива на ОПФ В.Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696727.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004024 /нула нула четири нула двадесет и четири/ с площ 0.190 дка /нула дка сто и деветдесет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004024, землище с. Васил Левски.№ 000618, дере на Община Карлово; №004023, нива на ОПФ В.Левски; № 004021, овощна градина насл. на Димитър Митов Видолов; №004025, лозе насл. на Васил Христев Енев;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696827.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004026 /нула нула четири нула двадесет и шест/ с площ 0.397 дка /нула дка триста деветдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004026, землище с. Васил Левски.№ 004027, лозе насл. на Дончо Гърдев Христов; № 004059, лозе на ОПФ В. Левски; № 004060, лозе насл. на Тодор Тодоров Тодоров и др.; № 004025, лозе насл. на Васил Христев Енев; № 004021, овощна градина насл. на Димитър Митов Видолов;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696418.09.2019 г.Частна Чл. 2 , ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/; Протоколно решение №3 от 31.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 015032 / нула петнадесет нула тридесет и две/, с площ 6.075 дка /шест дка седемдесет и пет кв.м./, НТП-нива, категория на земята при неполивни условия - деветаобл.Пловдив, общ. Карлово, с. Каравелово, ЕКАТТЕ 36186, местност "Ямата" ПИ № 015032, землище с. Каравелово№ 015024, нива на с. Каравелово; № 015025, нива на с. Каравелово; № 015026, нива на с. Каравелово; № 015027, нива на с. Каравелово; №000772, полски път на Община Карлово; № 015033, нива на Община Карлово; № 015022, нива на с. Каравелово; № 015142, лозе насл. на Илия Семков Серкьов; №015141, нива на с. Каравелово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696518.09.2019 г.Частна Чл. 2 , ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/; Протоколно решение №3 от 31.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 015033 /нула петнадесет нула тридесет и три/, с площ 3.144 дка /три дка сто четиридесет и четири кв.м./, НТП-нива, категория на земята при неполивни условия - деветаобл.Пловдив, общ. Карлово, с. Каравелово, ЕКАТТЕ 36186, местност "Ямата" ПИ № 015033, землище с. Каравелово№ 015108, пасище с храсти насл. на Петър Матев Минчев; № 015022, нива на с. Каравелово; № 015032, нива на община Карлово; №000772, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696113.09.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30271/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.310.25 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и десет точка двадесет и пет/ с площ 1189 /хиляда сто осемдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 310025.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.310.25, местност "Бяла река" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.310.23; 36498.310.713; 36498.310.26; 36498.310.29;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696213.09.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30271/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.320.37 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и двадесет точка тридесет и седем/ с площ 3103 /три хиляди сто и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 320037.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.320.37, местност "Герген тепе" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.320.36; 36498.321.763; 36498.320.25; 36498.320.26; 36498.320.759;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696313.09.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30271/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.305.453 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и пет точка четиристотин петдесет и три/ с площ 1963 /хиляда деветстотин шестдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 305453.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.305.453, местност "Юртовете" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.305.249; 36498.305.545; 36498.4.960; 36498.4.897; 36498.4.898; 36498.4.899; 36498.4.900; 36498.4.901; 36498.4.902; 36498.506.658; 36498.305.50;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694611.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057089 /нула петдесет и седем нула осемдесет и девет/ с площ 0.110 дка /нула дка сто и десет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057089, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.№ 057099, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 057090, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 000865, полски път на Община Карлово; № 057085, използв. ливада насл. на Христо Всилев Ненков.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694711.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057090 /нула петдесет и седем нула деветдесет/ с площ 0.240 дка /нула дка двеста и четиридесет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057090, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.№ 000865, полски път на Община Карлово; № 057089, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 057099, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 057093, използв. ливада на Ботю Христов Колев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694811.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057114 /нула петдесет и седем нула сто и четиринадесет/ с площ 1.149 дка /един дка сто четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057114, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.Землищна граница; № 057116, използв. ливада насл. на Георги Филипов Витанов и др.;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694911.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057120 /нула петдесет и седем нула сто и двадесет/ с площ 1.001 дка /един дка и един кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057120, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.№ 057119, нива насл. на Койчо Неделчев Караджов; № 000151, дере на Община Карлово; № 057080, нива на Димо Николаев Христозов; № 057078, нива на Иван Трифонов Дончев.;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695211.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 058052 /нула петдесет и осем нула петдесет и две/ с площ 0.766 дка /нула дка седемстотин шестдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 058052, местност "Иджата", землище с. Васил Левски.№ 058051, използв. ливада на Гена Недкова Иванова; № 058024, използв. ливада на Ненко Ангелов Трифонов; № 058026, използв. ливада на Дона Найденова Иванова; № 058028, използв. ливада на Лазар Петров Яръмов.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695111.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057138 /нула петдесет и седем сто тридесет и осем/ с площ 2.278 дка /два дка двеста седемдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057138, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.№ 000714, полски път на Община Карлово; № 000130, дере на Община Карлово; № 057056, нива на ОПФ В. Левски; № 057054, нива насл. на Димитър Василев Иванов; № 057053, използв. ливада на Таня Гъчева Кулова;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695411.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 060007 /нула шестдесет нула нула седем/ с площ 0.962 дка /нула дка деветстотин шестдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 060007, местност "Стопански двор", землище с. Васил Левски.№ 060006, нива на Трифон Трифонов Петров; № 060005, нива насл. на Димитър Василев Василеолов; № 060032, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗГ; № 060008, нива на ОПФ В. Левски; № 060033, из. нива-жп.кан. на ОПФ В. Левски; № 000948, канал на МЗГ-ХМС;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695511.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 060008 /нула шестдесет нула нула осем/ с площ 0.500 дка /нула дка и петстотин кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 060008, местност "Стопански двор", землище с. Васил Левски.№ 060033, из. нива-жп.кан. на ОПФ В. Левски; № 060007, нива на ОПФ В. Левски; № 060032, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗГ; № 060009, нива на ОПФ В. Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695311.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 059004 /нула петдесет и девет нула нула четири/ с площ 4.545 дка /четири дка петстотин четиридесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 059004, местност "Момчиля", землище с. Васил Левски.№ 059005, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 059042, използв. ливада на Лала Иванова Стоянова; № 059041, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 059003, използв. ливада на Лазар Петров Колев; № 059006, използв. ливада на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695611.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 060009 /нула шестдесет нула нула девет/ с площ 0.683 дка /нула дка шестстотин осемдесет и три кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 060009, местност "Стопански двор", землище с. Васил Левски.№ 060010, нива насл. на Гена Христова Иванова; № 060033, из. нива-жп кан. на ОПФ В. Левски; № 060008, нива на ОПФ В. Левски; № 060032, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗГ;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695811.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 061013 /нула шестдесет и едно нула тринадесет/ с площ 1.221 дка /един дка двеста двадесет и един кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 061013, местност "До реката", землище с. Васил Левски.№ 061009, нива на Александра Донева Александрова; № 000216, дере на Община Карлово; № 061014, нива насл. на Кольо Колев Илиев; № 061012, нива насл. на Николай Райчев Гънчев; № 061011, нива на ОПФ В. Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695011.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057136 /нула петдесет и седем сто тридесет и шест/ с площ 2.720 дка /два дка седемстотин и двадесет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057136, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.№ 000714, полски път на Община Карлово; № 000513, широколист. гора на Държавен горски фонд В. Левски; № 057064, нива на Венелин Николов Николов;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНе
695711.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 061011 /нула шестдесет и едно нула единадесет/ с площ 0.754 дка /нула дка седемстотин петдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 061011, местност "До реката", землище с. Васил Левски.№ 061012, нива насл. на Николай Райчев Гънчев; № 000376, полски път на Община Карлово; № 061010, нива на Дончо Гърдев Гърдев; № 061009, нива на Александра Донева Александрова; № 061013, нива на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695911.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 061017 /нула шестдесет и едно нула седемнадесет/ с площ 0.330 дка /нула дка триста и тридесет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 061017, местност "До реката", землище с. Васил Левски.№ 000216, дере на Община Карлово; № 061016, нива насл. на Пена Тодорова Иванова; № 000739, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696011.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 008179 /нула нула осем сто седемдесет и девет/ с площ 0.772 дка /нула дка седемстотин седемдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Бегунци, ЕКАТТЕ 03109, местност "Рътът", ПИ № 008179, землище с. Бегунци.№ 008176, напоител. канал на МЗГ - ХМС; № 008187, изостав. тр. нас. на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 008178, изоставена нива на Кирил Георгиев Матов; № 008159, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693210.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 004010 /нула нула четири нула десет/ с площ 1.315 дка /един дка триста и петнадесет кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004010, землище с. Васил Левски.№004005, нива на Стоян Христов Стоянов Загубанов; №000850, полски път на Община Карлово; №004011, нива на ОПФ В.Левски; №004012, нива на ОПФ В.Левски; №004009, нива на ОПФ В.Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693310.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 004011 /нула нула четири нула единадесет/ с площ 0.200 дка /нула дка и двеста кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004011, землище с. Васил Левски.№004129, лозе на Галина Василева Джуркова; №004014, лозе на ОПФ В.Левски; №004012, нива на ОПФ В.Левски; №004010, лозе на ОПФ В.Левски; №000850, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693410.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 004012 /нула нула четири нула дванадесет/ с площ 0.199 дка /нула дка сто деветдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004012, землище с. Васил Левски.№004014, лозе на ОПФ В.Левски; №004009, нива на ОПФ В.Левски; №004010, лозе на ОПФ В.Левски; №004011, нива на ОПФ В.Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693510.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 004014 /нула нула четири нула четиринадесет/ с площ 1.366 дка /един дка триста шестдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004014, землище с. Васил Левски.№004129, лозе на Галина Василева Джуркова; №004015, лозе на ОПФ В.Левски; №004017, лозе на ОПФ В.Левски; № 004019, лозе насл. на Стоян Димитров Илиев; № 004020, лозе насл. на Мирчо Петков Ненков; № 004009, нива на ОПФ В.Левски; № 004012, нива на ОПФ В.Левски; №004011, нива на ОПФ В.Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693610.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004015 /нула нула четири нула петнадесет/ с площ 0.177 дка /нула дка сто седемдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004015, землище с. Васил Левски.№ 004013, лозе на Симо Христев Ненчев; №004016, лозе на ОПФ В.Левски; №004017, лозе на ОПФ В.Левски; № 004014, лозе на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 141 (7031 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
139
140
141
Следваща
[Условие]Създаване на филтър