ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
674717.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 7 от 15.07.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0371/19.07.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 000292 /нула нула нула двеста деветдесет и две/ с площ 4.304 дка /четири дка триста и четири кв.м/ - нива, категория на земята при неполивни условия - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Пролом, ЕКАТТЕ 58616 местност "Землище с. Пролом" ПИ № 000292, землище с. Пролом.№ 000293, изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 000593, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
674817.05.2019 г.Частна Чл. 2 , ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/; Протоколно решение №3 от 31.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 004564 /нула нула четирипетстотин шестдесет и четири/, с площ 0.365 дка /нула дка триста шестдесет и пет кв.м./, НТП-нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Каравелово, ЕКАТТЕ 36186, местност "Над селото" ПИ № 004564, землище с. Каравелово№ 004569, нива насл. на Мария Петрова Ситева; № 004565, нива насл. на Апостол Алексиев Мичев; № 004563, насл. на Вълко Михайлов Икимов; № 004585, нива на Семко Итев Семков; № 004592, ниванна Тинка Нешева Нешева.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
674917.05.2019 г.Частна Чл. 2 , ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/; Протоколно решение №3 от 31.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 004620 /нула нула четири шестстотин и двадесет/, с площ 0.825 дка /нула дка осемстотин двадесет и пет кв.м./, НТП-нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Каравелово, ЕКАТТЕ 36186, местност "Над селото" ПИ № 004620, землище с. Каравелово.№ 004585, нива на Семко Итев Семков; № 004612, нива на Иванка Руменова Гоцева; № 004616, нива на Димитър Стоянов Манчев; № 004617, нива на Ненко Георгиев Баталов; № 004619, нива на с. Каравелово; № 004621, нива на Дона Янова Георгиева; № 004592, нива на Тинка Нешева Нешева.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
674617.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 034042 /нула тридесет и четири нула четиридесет и две/ с площ 4.766 дка /четири дка седемстотин шестдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Текето", ПИ № 034042, землище с. Горни Домлян.№ 034037, полски път на Община Карлово; № 034002, полски път на Община Карлово; № 034036, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
675017.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 023074 /нула двадесет и три нула седемдесет и четири/ с площ 1.492 дка /един дка четиристотин деветдесет и две кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Съраолу", ПИ № 023074, землище с. Горни Домлян.№ 102019, широколист. гора на МЗГ - НУГ; № 023020, изоставена нива на Никола Минчев Видолов и др.; № 102022, широколист. гора на МЗГ - НУГ; № 023083, нива на Неделя Ненкова Димитрова; № 023030, полски път на Община Карлово; № 023035, пасище, мера на ОПФ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
675117.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 023079 /нула двадесет и три нула седемдесет и девет/ с площ 6.733 дка /шест дка седемстотин тридесет и три кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Съраолу", ПИ № 023079, землище с. Горни Домлян.№ 023084, изоставена нива насл. на Георги Димитров Станев; № 023085, изоставена нива насл. на Дела Кирова Христева; № 102019, широколист. гора на МЗГ - НУГ; № 023078, нива на Стоян Иванов Вълков; № 023030, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
675217.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 026085 /нула двадесет и шест нула осемдесет и пет/ с площ 1.056 дка /един дка нула петдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Бюкчар-бивчар-бикчар", ПИ № 026085, землище с. Горни Домлян.№ 026084, нива на Георги Вълев Петков; № 026003, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
675317.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 030011 /нула тридесет нула единадесет/ с площ 0.740 дка /нула дка седемстотин и четиридесет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Новите лозя", ПИ № 030011, землище с. Горни Домлян.№ 030010, лозе на Гана Христова Бацалова; № 030003, полски път на Община Карлово; № 030002, пасище, мера на ОПФ; № 030013, нива насл. на Гънчо Христов Николов; № 030014, полски път на Община Карлово; № 030015, нива на Събинка Братанова Ралчева; № 030012, нива на Йордана Атанасова Костова.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
675417.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 030035 /нула тридесет нула тридесет и пет/ с площ 0.689 дка /нула дка шестстотин осемдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Новите лозя", ПИ № 030035, землище с. Горни Домлян.№ 030036, нива насл. на Филип Панайотов Иванов; № 030004, полски път на Община Карлово; № 030008, ливада на Христоз Христов Христозов; № 030009, ливада насл. на Петър Маринов Христев; № 030033, нива на Видол Маринов Христев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
675517.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 032008 /нула тридесет и две нула нула осем/ с площ 1.212 дка /един дка двеста и дванадесет кв.м./, начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Текето", ПИ № 032008, землище с. Горни Домлян.№ 032007, полски път на Община Карлово; № 033005, канал на МЗГ - ХМС; № 032028, широколист. гора на ОПФ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
675617.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 032017 /нула тридесет и две нула седемнадесет/ с площ 0.313 дка /нула дка триста и тринадесет кв.м./, начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Текето", ПИ № 032017, землище с. Горни Домлян.№ 032020, полски път на Община Карлово; № 032016, ливада насл. на Мария Атанасова Димчева; № 032018, ливада насл. на Колю Тодоров Илиев; № 032021, ливада на Мария Станева Дончева и др.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
675717.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 034011 /нула тридесет и четири нула единадесет/ с площ 0.939 дка /нула дка деветстотин тридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Текето", ПИ № 034011, землище с. Горни Домлян.№ 034013, нива на Христо Ангелов Христов; № 034033, полски път на Община Карлово; № 103002, залесена терит. на МЗГ - НУГ; № 034010, пасище, мера на ОПФ; № 103002, залесена терит. на МЗГ - НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
675817.05.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 034028 /нула тридесет и четири нула двадесет и осем/ с площ 0.557 дка /нула дка петстотин петдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Текето", ПИ № 034028, землище с. Горни Домлян.№ 034027, нива насл. на Васил Петков Тодоров; № 034036, полски път на Община Карлово; № 034002, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
674507.05.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 25 ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 01277 от 19.01.1998 г. по чл. 27 от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово.Поземлен имот с идентификатор 36498.37.110 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка тридесет и седем точка сто и десет/ с площ 60300 /шестдесет хиляди и триста/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 037110.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, м."Стара река", ПИ с идентификатор 36498.37.110 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.37.355; 36498.37.45; 36498.37.165;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
673224.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 111038 /сто и единадесет нула тридесет и осем/ с площ 0.752 дка /нула дка седемстотин петдесет и два кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Меча дупка" ПИ № 111038, землище гр. Баня.№ 111039, лозе-терасирано на Колю Нончев Колев; № 111047, лозе-терасирано насл. на Кольо Кръстев Далаверов; № 111046, лозе-терасирано насл. на Колю Колев Тръстаников; № 111037, лозе-терасирано на Анка Колева Иванова и др.; № 000120, местен път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
673324.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 111192 /сто и единадесет сто деветдесет и две/ с площ 0.290 дка /нула дка двеста и деветдесет кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Острия камък" ПИ № 111192, землище гр. Баня.№ 111191, лозе-терасирано на Антон Христов Тончев; № 111193, лозе-терасирано на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 111195, лозе-терасирано на Илия Найденов Митковски; № 111190, лозе-терасирано на Стефана Нончева Смилянова.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
673524.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 111199 /сто и единадесет сто деветдесет и девет/ с площ 0.209 дка /нула дка двеста и девет кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Света троица" ПИ № 111199, землище гр. Баня.№ 111142, лозе-терасирано на Петър Николов Стайков; № 111198, лозе-терасирано насл. на Иван Нанков Чамуков; № 111202, лозе-терасирано на "Винарска изба "Розова долина" АД; № 000355, местен път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
673424.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 111193 /сто и единадесет сто деветдесет и три/ с площ 0.538 дка /нула дка петстотин тридесет и осем кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Острия камък" ПИ № 111193, землище гр. Баня.№ 000106, дървопроизв. пл. на МЗГ - ДГФ Баня; № 111197, лозе-терасирано насл. на Йордан Георгиев Гръчков; № 111196, лозе-терасирано насл. на Илия Петров Юнаков; № 111195, лозе-терасирано на Илия Найденов Митковски; № 111192, лозе-терасирано на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 111191, лозе-терасирано на Антон Христов Тончев; № 111188, лозе-терасирано на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
673624.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 111231 /сто и единадесет двеста тридесет и един/ с площ 2.268 дка /два дка двеста шестдесет и осем кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Острия камък" ПИ № 111231, землище гр. Баня.№ 111233, лозе-терасирано насл. на Иван Стоянов Кисьов; № 111232, лозе-терасирано насл. на Неделчо Атансов Мушев № 111230, лозе-терасирано насл. на Тота Маринова Генова; № 000106, дървопроизв. пл. на МЗГ - ДГФ град Баня; № 111241, лозе-терасирано на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 111234, лозе-терасирано насл. на Стайко Стоянов Кисьов;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
673724.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 111241 /сто и единадесет двеста четиридесет и едно/ с площ 3.300 дка /три дка и триста кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Нейчова могила" ПИ № 111241, землище гр. Баня.№ 000355, местен път на Община Карлово; № 111234, лозе-терасирано насл. на Стайко Стоянов Кисьов; № 111231, лозе-терасирано на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 000106, дървопроизв. пл. на МЗГ - ДГФ град Баня.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
673824.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 112002 /сто и дванадесет нула нула две/ с площ 1.008 дка /един дка нула нула осем кв.м/, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Меча дупка" ПИ № 112002, землище гр. Баня.№ 000082, местен път на Община Карлово; № 085097, индустр. култура на Йорданка Минкова Ромова; № 085096, индустр. култура на Вълко Атанасов Друнин; № 000346, насип на ОПФ-Баня;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
673924.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 122025 /сто двадесет и две нула двадесет и пет/ с площ 0.430 дка /нула дка четиристотин и тридесет кв.м/, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Ганиното" ПИ № 122025, землище гр. Баня.№ 122024, нива насл. на Мария Рачева Иванова; № 122028, нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 000127, полски път на Община Карлово; № 122023, нива на "Винарска изба "Розова долина" АД; № 122022, нива на Петко Петров Христов.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
674024.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 122028 /сто двадесет и две нула двадесет и осем/ с площ 0.700 дка /нула дка и седемстотин кв.м/, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Ганиното" ПИ № 122028, землище гр. Баня.№ 122024, нива насл. на Мария Рачева Иванова; № 122026, нива насл. на Георги Йорданов Станков ; № 000127, полски път на Община Карлово; № 122025, нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
674124.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 123031 /сто двадесет и три нула тридесет и едно/ с площ 0.562 дка /нула дка петстотин шестдесет и два кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Света троица" ПИ № 123031, землище гр. Баня.№ 123033, лозе-терасирано насл. на Стойко Генов Пимперов; № 123032, лозе-терасирано на Никола Георгиев Георгиев; № 123030, лозе-терасирано насл. на Кольо Кръстев Далаверов; № 123009, лозе-терасирано на Стойко Иванов Стойков; № 123010, лозе-терасирано на Никола Георгиев Георгиев; № 123011, лозе-терасирано насл. на Гено Неделчев Пимперов; № 123012, лозе-терасирано насл. на Илия Петров Юнаков.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
674224.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 123110 /сто двадесет и три сто и десет/ с площ 0.370 дка /нула дка триста и седемдесет кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Под лозята" ПИ № 123110, землище гр. Баня.№ 123115, лозе-терасирано насл. на Петър Иванов Спасов; № 123116, лозе-терасирано насл. на Тодор Петров Спасов; № 123112, лозе-терасирано на Христина Димитрова Бамбалска; № 123111, лозе-терасирано насл. на Иван Марков Иванов; № 123091, лозе-терасирано насл. на Матея Мушев Нанков; № 123107, лозе-терасирано насл. на Стоил Ненков Марков; № 123108, лозе-терасирано насл. на Ненко Иванов Парталев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
674324.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 123123 /сто двадесет и три сто двадесет и три/ с площ 0.383 дка /нула дка триста осемдесет и три кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Под лозята" ПИ № 123123, землище гр. Баня.№ 123124, лозе-терасирано насл. на Петър Иванов Спасов; № 123127, лозе-терасирано на Мария Ненкова Стоянова; № 123116, лозе-терасирано насл. на Тодор Петров Спасов; № 123115, лозе-терасирано насл. на Петър Иванов Спасов; № 123104, лозе-терасирано на Никола Георгиев Георгиев; № 123121, лозе-терасирано насл. на Атанас Стойков Търлоев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
674424.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 123142 /сто двадесет и три сто четиридесет и две/ с площ 1.907 дка /един дка деветстотин и седем кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Под лозята" ПИ № 123142, землище гр. Баня.№ 123143, лозе-терасирано на Никола Георгиев Георгиев; № 123145, лозе-терасирано на Вълко Димитров Шиков; № 123135, лозе-терасирано на Веско Велев Бангеев; № 123133, лозе-терасирано насл. на Иван Вълков Юнаков; № 000127, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
672922.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №27271/04.01.2000 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на ПК-Карлово.Поземлен имот № 014011 /нула четиринадесет нула единадесет/ с площ 4.099 дка /четири дка деветдесет и девет кв.м./, НТП - врем. неизп. нива, категория на земята - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Столетово, ЕКАТТЕ - 69420, ПИ № 014011, местност "Ярънкъра", землище с. Столетово.№ 014028, полски път на Община Карлово; № 014010, врем. неизп. нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 014008, врем. неизп. нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
673022.04.2019 г.Частна чл. 60, ал. 1 от ЗОС и Решение №1282, взето с протокол №51 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 20.12.2018 г.; Констативен протокол №03/13.02.2019 г. на ОСЗ-КарловоПоземлен имот № 000702 /нула нула нула седемстотин и две/ с площ 1.917 дка /един дка деветстотин и седемнадесет кв.м./, НТП - посевна площ, категория на земята при неполивни условия - пета.обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Дъбене, ЕКАТТЕ 24241, местност "Мерата" ПИ№ 000702, землище с. Дъбене№000479, др. посевна площ на Анна Иванова Иванова; № 000703, пасище, мера на ОПФ-Дъбене; № 000435, полски път на Община Карлово;Акт за ПОС № 1749/12.05.2011 г., вписан в службата по вписванията - Карлово, вх. рег. № 1138 от 19.05.2011 г., Акт № 165, том 4, дело 767 от 2011 год.Кмета на Община Карлово, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
673122.04.2019 г.Частна Чл. 60, ал. 1 от ЗОС. Решение № 1298, взето с протокол № 53 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 31.01.2019 г. Констативен протокол 05/07.03.2019 г. на ОСЗ-Карлово.Поземлен имот № 021013 /нула двадесет и едно нула тринадесет/ с площ 2.612 дка /два дка шестстотин и дванадесет кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета /0.966/, седма /1.646/обл. Пловдив, общ.Карлово, с.Богдан, ЕКАТТЕ 04563, ПИ № 021013, местност "Арманлъка", землище с.Богдан№021012, нива на Рачо Лилов Мачев; №021010, дере на Община Карлово; №021014, полски път на Община Карлово; №021011, лозе на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.Акт за ПОС № 6161/18.10.2018 год., вписан в службата по вписванията - Карлово, дв.вх. № 3907, вх. рег. № 3909/22.10.2018 г., акт №94, том. 14, дело №2732/2018 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
672815.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОС във връзка с § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС/1999 год. Одобрен ПУП със Заповед № 866/1989 год.Урегулиран поземлен имот ХIV /четиринадесет/-апк с площ 1337 /хиляда триста тридесет и седем/ кв.м., незастроенобл. Пловдив, общ. Карлово, с. Московец, ЕКАТТЕ 49117, УПИХIV - апк, кв. 7, Одобрен ПУП със Зап. № 866/1989 год.североизток- УПИ XIII; югоизток - улица с о.т. 47 - о.т. 49 - о.т. 74; югозапад- УПИ XV;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
672412.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 5 от 18.01.2010 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 111158 /сто и единадесет сто петдесет и осем/ с площ 0.107 дка /нула дка сто и седем кв.м/, НТП - лозе-терасирано, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, местност "Света троица" ПИ № 111158, землище гр. Баня.№ 111157, лозе-терасирано на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 111161, лозе-терасирано насл. на Иван Ненков Кюрчийски; № 111149, лозе-терасирано насл. на Нанко Георгиев Гатевски № 111150, лозе-терасирано на Вида Иванова Попова.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
672512.04.2019 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02271/12.08.1997 год. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово.Поземлен имот № 127046 /сто двадесет и седем нула четиридесет и шест/ с площ 0.622 дка /нула дка шестстотин двадесет и два кв.м/, НТП - пасище, мера, категория на земята при неполивни условия - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Широките ниви", ПИ № 127046, землище гр. Калофер.№ 215005, залесена терит. на МЗГ-НУГ; № 000330, полски път на община Карлово; № 127050, посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
672312.04.2019 г.Частна Чл. 59, ал. 2 от ЗОС. Решение №908/22.02.2018 г. на Общински съвет Карлово.Поземлен имот № 012023 /нула дванадесет нула двадесет и три/ с площ 7.261 дка /седем дка двеста шестдесет и един кв.м./, НТП- нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта.обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Столетово ЕКАТТЕ 69420, местност "Банята", ПИ № 012023, землище с. Столетово№ 012022, нива на Съба Митова Стоева; № 012020, пасище, мера на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; №012021, полски път на Община Карлово; № 008002, дере на Община Карлово; № 012012, нива насл. на Никола Тодоров Бакалов; № 012013, нива насл. на Апостол Иванов Апостолов; № 012014, нива насл. на Петко Кирков Петков; № 012015, нива насл. на Цвятко Самуилов Стойчев.Акт ЧОС № 955/09.10.2009 г., вписан в служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2912/19.10.2009 г., акт № 5, т. VIII, д. 1410/09 г.Кмета на Община Карлово, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
672712.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024193 /нула двадесет и четири сто деветдесет и три/ с площ 25.943 дка /двадесет и пет дка деветстотин четиридесет и три кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Кайряка", ПИ № 024193, землище с. Богдан.№ 024194, изоставена нива на Христина Семкова Краева; № 024144, залесена терит. на МЗГ-НУГ;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
672612.04.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024202 /нула двадесет и четири двеста и две/ с площ 1.507 дка /един дка петстотин и седем кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Каса борун", ПИ № 024202, землище с. Богдан.№ 024203, пасище, мера на ОПФ-Богдан; № 024144, залесена терит. на МЗГ-НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
671911.04.2019 г.Публична Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02271/12.08.1997 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово.Поземлен имот № 142010 /сто четиридесет и две нула десет/, с площ 1.665 дка / един дка шестстотин шестдесет и пет кв.м./, НТП - пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Дълбоки дол", ПИ № 142010, , землище гр. Калофер.№ 200901, ЖП линия на НК "Железопътна инфраструктура"; № 224012, зелесена терит. на държавата - МТ; № 142009, пасище с храсти на ОПФ-Калофер; № 000526, полски път на Община Карлово; № 142011, др. селскост. т. на ОПФ-Калофер.Акт № 497/30.08.2007 г., вписан в службата по вписванията - Карлово, с вх. №3854/17.09.2007 г., Акт №60, т. XII, д. 2495/07.Кмета на Община Карлово съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
672011.04.2019 г.Публична чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02271/12.08.1997 год. по чл.18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ от на Поземлена комисия гр. КарловоПоземлен имот № 145005 /сто четиридесет и пет нула нула пет/ - 2.406 дка /два дка четиристотин и шест кв. м./, НТП - пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия - осмаобл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Вехтите лозя", № 145005, землище гр. Калофер№ 145004, врем. неизп. нива насл. на Стоян Станчев Сватовски; № 000439, полски път на Община Карлово; № 000468, полски път на Община Карлово № 000465, полски път на Община Карлово.Акт за ЧОС № 498/30.08.2007 г., вписан в службата по вписванията - гр. Карлово, с вх. № 3863/18.09.2007 г., акт. №65, т. XII, д. 2501/07 г.Кмета на Община Карлово съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
672111.04.2019 г.Публична Чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02271/12.08.1997 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово.Поземлен имот № 148053 /сто четиридесет и осем нула петдесет и три/ с площ 6.544 дка, /шест дка петстотин четиридесет и четири кв. м/, НТП - пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Шейка", ПИ № 148053, землище гр. Калофер.№ 148054, врем. неизп. нива на Георги Петков Трифонов; № 148058, врем. неизп. нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 148060, врем. неизп. нива насл. на Стефан Бъчев Новаков; № 000502, полски път на Община Карлово.Акт № 518/05.09.2007 г., вписан в службата по вписванията - Карлово, с вх. № 3883/18.09.2007 г., Акт № 85, т. XII, д. 2521/07.Кмета на Община Карлово съгл. чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
672211.04.2019 г.Публична Чл. 60, ал. 3 от ЗОС.Поземлен имот № 046078 /нула четиридесет и шест нула седемдесет и осем/ с площ 1.299 дка /един дка двеста деветдесет и девет кв.м./, НТП - пасище, мера, категория на земята - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, ПИ № 046078, местност "Ломът", землище гр. Калофер.№000275, полски път на Община Карлово; № 000282, полски път на Община Карлово; № 046003, използв. ливада насл. на Ненко Генев Мечкарев; № 046077, използв. ливада насл. на Мария Иванова Цонева.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал 5 от ЗОСНеИзтегли файла
671410.04.2019 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02271/12.08.1997 год. по чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово.Поземлен имот № 166002 /сто шестдесет и шест нула нула две/ с площ 4.257 дка /четири дка двеста петдесет и седем кв.м/, НТП - пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Демиралан", ПИ № 166002, землище гр. Калофер.№ 166004, посевна площ насл. на Христо Николов Цонков; № 166017, посевна площ насл. на Недьо Николов Зехирев и др.; № 000535, полски път на община Карлово; № 166003, посевна площ насл. на Христо Костов Генков и др.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
671610.04.2019 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02271/12.08.1997 год. по чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово.Поземлен имот № 200876 /двеста осемстотин седемдесет и шест/ с площ 0.778 дка /нула дка седемстотин седемдесет и осем кв.м/, НТП - пасище, мера, категория на земята при неполивни условия - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Край града", ПИ № 200876, землище гр. Калофер.№ 220009, залесена терит. на МЗГ-НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
671510.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №02271/12.08.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на ПК-Карлово.Поземлен имот № 166028 /сто шестдесет и шест нула двадесет и осем/ с площ 3.050 дка /три дка и петдесет кв.м./, НТП - врем. неизп. нива, категория на земята - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ - 35496, ПИ № 166028, местност "Демиралан", землище гр. Калофер.№ 166027, врем. неизп. нива насл. на Кою Петров Парталев; № 166029, врем. неизп. нива насл. на Петър Петров Парталев; № 231009, залесена терит. на МЗГ-НУГ; № 166035, врем. неизп. нива на Георги Атанасов Ченков; № 166031, врем. неизп. нива на Мария Генкова Спасова.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал 5 от ЗОСНеИзтегли файла
671110.04.2019 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т.1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02271/12.08.1997 год. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово.203/703 /двеста и три/седемстотин и три/ идеални части от поземлен имот № 164067 /сто шестдесет и четири нула шестдесет и седем/ с площ 0.703 дка /нула дка седемстотин и три кв.м/, НТП - пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Демиралан", ПИ № 164067, землище гр. Калофер.№ 164095, пасище с храсти на ОПФ-Калофер; № 164094, пасище с храсти на Дончо Димитров Тиханов и др.; № 164046, използв. ливада на Петър Николов Петров и др.;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
671210.04.2019 г.Публична Чл. 56, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Решение № 1254/28.07.2011 год. на Общински съвет Карлово.440/740 /четиристотин и четиридесет/седемстотин и четиридесет/ идеални части от поземлен имот № 164094 /сто шестдесет и четири нула деветдесет и четири/ с площ 0.740 дка /нула дка седемстотин и четиридесет кв.м/, НТП - пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Демиралан", ПИ № 164094, землище гр. Калофер.№ 164095, пасище с храсти на ОПФ-Калофер; № 000564, полски път на Община Карлово; № 164046, използв. ливада на Петър Николов Петров и др.; № 164067, пасище с храсти на ОПФ-Калофер и др.;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
671310.04.2019 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02271/12.08.1997 год. по чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр.КарловоПоземлен имот № 164095 /сто шестдесет и четири нула деветдесет и пет/ с площ 2.984 дка /два дка деветстотин осемдесет и четири кв.м/, НТП - пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Демиралан", ПИ № 164095, землище гр. Калофер№ 164094, пасище с храсти на Дончо Димитров Тиханов и др; № 000564, полски път на Община Карлово; № 164044, използв. ливада насл. на Христо Димитров Шопов; № 000535, полски път на Община Карлово; № 164046, използв. ливада на Петър Николов Петров и др.; № 164067, пасище с храсти на ОПФ-Калофер и др.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
671710.04.2019 г.Частна Чл. 2 , ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/; Протоколно решение №3 от 31.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 010055 /нула десет нула петдесет и пет/, с площ 1.192 дка /един дка сто деветдесет и два кв.м./, НТП-използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - девета.обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Каравелово, ЕКАТТЕ 36186, местност "Габрака" ПИ № 010055, землище с. Каравелово№ 010056, използв. ливада на Пена Маринова Караджова; №010038, дере на Община Карлово; № 010054, използв. ливада на с. Каравелово; № 010035, изоставена нива насл. на Марин Пенчев Недков и др.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
671810.04.2019 г.Частна Чл. 2 , ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/; Протоколно решение №3 от 31.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 001055 /нула нула едно нула петдесет и пет/, с площ 2.144 дка /два дка сто четиридесет и четири кв.м./, НТП-нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Каравелово, ЕКАТТЕ 36186, местност "Чирсана" ПИ № 001055, землище с. Каравелово№ 001057, нива на с. Каравелово; №000801, полски път на Община Карлово; № 000958, канал на МЗГ-ХМС; №000073, дере на Община Карлово; № 001056, нива на с. Каравелово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
670309.04.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №02271/12.08.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на ПК-Карлово.Поземлен имот № 128007 /сто двадесет и осем нула нула седем/ с площ 4.158 дка /четири дка сто петдесет и осем кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ - 35496, ПИ № 128007, местност "Анастасови ливади", землище гр. Калофер.№ 212001, залесена терит. на МЗГ-НУГ; № 128008, използв. ливада насл. на Ненко Ганчев Найденов; № 128006, използв. ливада на "Йоза" ЕООД.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал 5 от ЗОСНеИзтегли файла
670409.04.2019 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02271/12.08.1997 год. по чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр.КарловоПоземлен имот № 132020 /сто тридесет и две нула двадесет/ с площ 0.536 дка /нула дка петстотин тридесет и шест кв.м/, НТП - пасище, мера, категория на земята при неполивни условия -осма.обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Донева кория", ПИ № 132020, землище гр. Калофер№ 000386, полски път на Община Карлово; № 132011, врем. неизп.нива насл. на Стоян Христов Пройнов; №132009, врем. неизп. нива насл. на Никола Лалев Богданов и др.;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 136 (6799 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
134
135
136
Следваща
[Условие]Създаване на филтър