ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
723914.08.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.145.76 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка сто четиридесет и пет точка седемдесет и шест) с площ 1 289 (хиляда двеста осемдесет и девет) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: неизползвана нива (угар, орница). Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 145076.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.145.76, местност „Вехтите лозя“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.145.78, 35496.145.82, 35496.145.74, 35496.145.75.Акт за ЧОС № 510/31.08.2007 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 3876/18.09.2007 г., акт № 78, том XII, дело № 251/07 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
724014.08.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 22931.76.349 (двадесет и две хиляди деветстотин тридесет и едно точка седемдесет и шест точка триста четиридесет и девет) с площ 8515 (осем хиляди петстотин и петнадесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000349.обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Домлян, ПИ с идентификатор 22931.76.349, местност „Дундово дере“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-612/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 22931.76.155, 22931.76.5, 22931.1.478, 22931.1.154.Акт за ЧОС № 30/22.01.2003 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 115/31.01.2003 г., акт № 86, том I, дело № 91/2003 г., партида 203Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
723812.08.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.63.42 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка шестдесет и три точка четиридесет и две) с площ 12 565 (дванадесет хиляди петстотин шестдесет и пет) кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 063042.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.63.42, местност „Заногата“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.202.24, 35496.202.207, 35496.63.41, 35496.63.207, 35496.63.40.Акт за ЧОС № 4497/06.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 1529, вх. рег. № 1528/10.05.2016 г., акт № 105, том 6, дело № 1109/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
723707.08.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 03109.8.179 (нула три едно нула девет точка осем точка едно седем девет), с площ 772 (седемстотин седемдесет и два) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - седма. Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008179.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Бегунци, ПИ с идентификатор 03109.8.179, местност „Рътът“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.159; 03109.8.178; 03109.8.187; 03109.8.176Акт за ЧОС № 6960/11.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията Карлово, с дв. вх. № 3166, вх. рег. № 3170/19.09.2019 г., акт № 64, том 12, дело № 2228/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
723605.08.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 28271/12.10.1998 г. по чл. 18ж (1) от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово.Поземлен имот с идентификатор 77462.173.74 (седемдесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и две точка сто седемдесет и три точка седемдесет и четири) с площ 1532 (хиляда петстотин тридесет и два) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - седма. Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 173074.Обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Христо Даново, ЕКАТТЕ 77462, местност „Червена глина“, ПИ с идентификатор 77462.173.74 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-643/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 77462.173.76, 77462.173.75, 77462.173.307, 77462.173.73нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
723404.08.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с решение № 1038, взето с протокол № 41 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.07.2018 г. и Договор № 197/ 27.11.2019 г.Поземлен имот с идентификатор 77462.171.1 (седемдесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и две точка сто седемдесет и едно точка едно) с площ 2900 (две хиляди) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - седма. Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 171001.Обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Христо Даново, ЕКАТТЕ 77462, местност „Под корията“, ПИ с идентификатор 77462.171.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-643/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.02.2020 г.Съседи: 77462.171.24, 77462.171.26, 77462.171.25, 77462.173.307нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
723504.08.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 77462.173.73 (седемдесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и две точка сто седемдесет и три точка седемдесет и три) с площ 2995 (две хиляди деветстотин деветдесет и пет) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: гробищен парк. Категория на земята при неполивни условия - нула. Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 173073.Обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Христо Даново, ЕКАТТЕ 77462, местност „Червена глина“, ПИ с идентификатор 77462.173.73 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-643/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 77462.173.72, 77462.173.74, 77462.173.307, 77462.173.75, 77462.173.68Акт за ПОС № 19/15.08.2005 г., вписан в Служба по вписванията Карлово, с вх. рег. № 2773/24.08.2005 г., акт № 132, том X, дело № 2097/05 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
723303.08.2020 г.ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 36498.504.1442 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и четири точка хиляда четиристотин четиридесет и две), с площ 397 (триста деветдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1442, кв. 167а, парцел ІV-1442.обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, ПИ с идентификатор 36498.504.1442, ул. „Спартак“ № 16 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изп. директор на АГКК София. Последно изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, засягащо поземления имот е от 23.09.2014 г.Съседи: 36498.504.1440; 36498.504.1443; 36498.504.1444; 36498.504.1445; 36498.504.9531; 36498.504.1441;Акт за ЧОС № 3688/21.07.2014 г., вписан в Служба по вписванията – Карлово, с дв. вх. № 3037, вх. № 3039/25.08.2014 г., акт № 36, том 13, имотна партида 37788Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
723128.07.2020 г.ЧастнаЧл. 56, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 377 взето с протокол № 13 от заседание на Общински съвет-Карлово, проведено на 28.06.2012 г., Одобрен план на НОИ със Заповед № ЗД-00-41/02.03.2012 г. на Обл. управител гр. Пловдив, изменен със Заповед №799/31.08.2016 г. на Кмета на Община Карлово.173/1173 (сто седемдесет и три/хиляда сто седемдесет и три) идеални части от поземлен имот № 37277.915.3 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка деветстотин и петнадесет точка три), целият с площ 1173 (хиляда сто седемдесет и три) кв. м. Трайно предназначение: земеделска територия. Начин на трайно ползване: параграф 4. Категория на земята - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ЕКАТТЕ - 37277, ПИ № 915.3, местност „Св. Илия“, землище гр. Клисура915.9, 915.6, 915.5.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
723228.07.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)Поземлен имот с идентификатор 10291.6.120 (десет хиляди двеста деветдесет и едно точка шест точка сто и двадесет), с площ 11 691 (единадесет хиляди шестстотин деветдесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Рибарник. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000020.обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Ведраре, ПИ с идентификатор 10207.6.120, местност „Геренски път“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-608/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 10291.6.121, 03109.1.48, 10291.6.116, 10291.6.118, 10291.6.119, 10291.6.56Акт за ЧОС № 4730/08.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 1964, вх. № 1964/13.06.2016 г., акт № 24, том 8, дело 1433/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
723014.07.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 02720.153.6 (нула две седем две нула точка едно пет три точка шест) с площ 72 220 (седемдесет и две хиляди двеста и двадесет) кв.м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - пета. Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 153006.Обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ПИ с идентификатор 02720.153.6, местност „Келемето“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-604/03.09.2019 г. на Изп. директор на АГКК София.Съседи: 02720.153.5, 02720.154.24, 02720.153.7, 02720.153.4, 02720.151.28, 02720.151.21, 02720.151.20, 02720.151.19, 02720.151.18, 02720.151.17, 02720.153.167, 02720.153.9Акт за ЧОС № 258/27.10.2006 г., вписан в Служба по вписванията Карлово, с вх. № 4231 от 08.11.2006 г., акт № 93, том XVI дело № 3323/06 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
720230.06.2020 г.ПубличнаЧл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).Поземлен имот с идентификатор 35496.122.21 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка сто двадесет и две точка двадесет и едно) с площ 1 496 (хиляда четиристотин деветдесет и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 122021обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.122.21, местност „Стамулча“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.122.448, 35496.122.23, 35496.221.11, 35496.122.19нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
720330.06.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.122.36 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка сто двадесет и две точка тридесет и шест) с площ 14 806 (четиринадесет хиляди осемстотин и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 122036обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.122.36, местност „Стамулча“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.122.450, 35496.122.32, 35496.122.34, 35496.122.451Акт за ПОС № 3881/17.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 4666, вх. рег. № 4669/12.12.2014 г., акт № 145, том 19, дело № 3267/14 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
720430.06.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 40703.36.105 (четиридесет хиляди седемстотин и три точка тридесет и шест точка сто и пет) с площ 17 084 (седемнадесет хиляди осемдесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята при неполивни условия - четвърта. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000105обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Куртово, ПИ с идентификатор 40703.36.105, местност „Ливадите“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-619/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 40703.36.47, 40703.36.141, 40703.26.220, 40703.36.16, 40703.36.7, 40703.36.5, 40703.36.4, 40703.36.8, 40703.36.33, 40703.36.2, 40703.36.17, 40703.36.22, 40703.36.23, 40703.36.24, 40703.36.1, 40703.36.10, 40703.36.11, 40703.36.35, 40703.36.34, 40703.36.36, 40703.36.42, 40703.36.37, 40703.36.107, 40703.36.43, 40703.36.44, 40703.36.45, 40703.36.48, 40703.36.49, 40703.36.46Акт за ПОС № 2435/02.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2369/06.08.2012 г., акт № 179, том VIII, дело № 1482/12 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
722330.06.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 40703.40.3 (четиридесет хиляди седемстотин и три точка четиридесет точка три) с площ 85 277 (осемдесет и пет хиляди двеста седемдесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята при неполивни условия - четвърта. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 040003обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Куртово, ПИ с идентификатор 40703.40.3, местност „Воденицата“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-619/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 40703.40.150, 40703.23.185, 16513.1.3, 16513.1.6, 40703.36.106, 40703.40.2, 40703.40.120, 40703.40.121, 40703.40.122, 40703.40.165Акт за ПОС № 1491/03.12.2010 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 3409/10.12.2010 г., акт № 157, том Х, дело № 1968/10 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
720530.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 77462.122.2 (седемдесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и две точка сто двадесет и две точка две) с площ 8 448 (осем хиляди четиристотин четиридесет и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия - пета. Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 122002.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Христо Даново, ЕКАТТЕ 77462, местност „*“, ПИ с идентификатор 77462.122.2 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-643/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 77462.122.3, 77462.122.7, 77462.122.8, 77462.122.9, 77462.122.122, 77462.122.1, 77462.122.120Акт за ЧОС №5247/27.01.2017 г., вписан в Служба по вписванита – Карлово, с дв. вх. № 250, вх. рег. № 250/31.01.2017 г., акт № 172, том 1, дело № 158/17 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
720630.06.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 и ал. 2, чл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решение № 1232/29.11.2018 г. на Общински съвет Карлово, Решение № 99/27.02.2020 г. на Общински съвет Карлово и Констативен протокол № 10/21.02.2020 г. на Общинска служба по земеделие – Карлово.Поземлен имот с идентификатор 55676.133.231 (петдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и шест точка сто тридесет и три точка двеста тридесет и едно) с площ 1 640 (хиляда шестстотин и четиридесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид нива. Категория на земята при неполивни условия - четвърта. Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 00231.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Певците, ЕКАТТЕ 55676, местност „Калдар“, ПИ с идентификатор 55676.133.231 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-637/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 55676.65.129, 55676.133.232, 55676.65.131нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
720730.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.116.21 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка сто и шестнадесет точка двадесет и едно) с площ 15 963 (петнадесет хиляди деветстотин шестдесет и три) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 116021.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.116.21, местност „Равни дял“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.116.20, 37277.111.107, 37277.116.22, 37277.108.134, 37277.108.46, 37277.116.16, 37277.900.1, 37277.116.18, 37277.116.19Акт за ЧОС № 4606/28.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2257 вх. № 2257/04.07.2016 г., акт № 50, т. 9, дело № 1655/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
720830.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.193.8 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка сто деветдесет и три точка осем) с площ 16 450 (шестнадесет хиляди четиристотин и петдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 193008.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.193.8, местност „Равни дял“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.193.118, 37277.193.7Акт за ЧОС № 4614/28.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2265 вх. № 2265/04.07.2016 г., акт № 58, т. 9, дело № 1663/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
720930.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.193.11 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка сто деветдесет и три точка единадесет) с площ 6 927 (шест хиляди деветстотин двадесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 193011.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.193.11, местност „Равни дял“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.193.17, 37277.193.118, 37277.193.12, 37277.112.115, 37277.193.10Акт за ЧОС № 4615/28.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2266, вх. № 2266/04.07.2016 г., акт № 59, т. 9, дело № 1664/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
721030.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.196.10 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка сто деветдесет и шест точка десет) с площ 5 189 (пет хиляди сто осемдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 196010.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.196.10, местност „Равни дял“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.195.5, 37277.195.6, 37277.196.6, 37277.196.5, 37277.196.4, 37277.196.11, 37277.196.17Акт за ЧОС № 4621/10.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2328, вх. № 2328/07.07.2016 г., акт № 104, т. 9, дело № 1709/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
721130.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.196.17 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка сто деветдесет и шест точка седемнадесет) с площ 5 400 (пет хиляди и четиристотин) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 196017.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.196.17, местност „Равни дял“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.195.5, 37277.196.10, 37277.196.11, 37277.196.12, 37277.196.15, 37277.196.16, 37277.196.18Акт за ЧОС № 4622/10.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2329, вх. № 2329/07.07.2016 г., акт № 105, т. 9, дело № 1710/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
721230.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.200.3 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка двеста точка три) с площ 17 427 (седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 200003.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.200.3, местност „Векиловото кладенче“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.200.122, 37277.200.1Акт за ЧОС № 4624/10.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2331, вх. № 2331/07.07.2016 г., акт № 107, т. 9, дело № 1712/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
721330.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.200.5 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка двеста точка пет) с площ 8 911 (осем хиляди деветстотин и единадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 200005.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.200.5, местност „Калищата“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.200.6, 37277.200.7, 37277.200.10, 37277.200.11, 37277.200.4, 37277.200.201, 37277.200.57Акт за ЧОС № 4625/10.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2332, вх. № 2332/07.07.2016 г., акт № 108, т. 9, дело № 1713/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
721430.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.200.8 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка двеста точка осем) с площ 6 552 (шест хиляди петстотин петдесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 200008.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.200.8, местност „Калищата“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.200.216, 37277.200.56, 37277.200.55, 37277.200.9, 37277.200.57Акт за ЧОС № 4626/10.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2333, вх. № 2333/07.07.2016 г., акт № 109, т. 9, дело № 1714/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
721530.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.200.10 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка двеста точка десет) с площ 10 560 (десет хиляди петстотин и шестдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 200010.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.200.10, местност „Калищата“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.200.9, 37277.200.58, 37277.200.202, 37277.200.13, 37277.200.12, 37277.200.11, 37277.200.5, 37277.200.7, 37277.200.57Акт за ЧОС № 4627/10.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2334, вх. № 2334/07.07.2016 г., акт № 110, т. 9, дело № 1715/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
721630.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.200.56 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка двеста точка петдесет и шест) с площ 7 110 (седем хиляди сто и десет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 200056.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.200.56, местност „Калищата“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.200.216, 37277.200.50, 37277.200.54, 37277.200.55, 37277.200.8Акт за ЧОС № 4678/30.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2709, вх. № 2709/02.08.2016 г., акт № 193, т. 10, дело № 1995/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
721730.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.220.13 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка двеста и двадесет точка тринадесет) с площ 16 123 (шестнадесет хиляди сто двадесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 220013.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.220.13, местност „Динков дол“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.220.14, 37277.220.626, 37277.213.966, 37277.213.192Акт за ЧОС № 4684/30.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2715, вх. № 2715/02.08.2016 г., акт № 199, т. 10, дело № 2001/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
721830.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.220.14 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка двеста и двадесет точка четиринадесет) с площ 41 134 (четиридесет и една хиляди сто тридесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 220014.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.220.14, местност „Динков дол“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.220.626, 37277.220.964, 37277.220.13, 37277.213.192, 37277.220.12, 37277.220.11, 37277.220.618Акт за ЧОС № 4685/30.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2716, вх. № 2716/02.08.2016 г., акт № 200, т. 10, дело № 2002/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
721930.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.291.975 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка двеста деветдесет и едно точка деветстотин седемдесет и пет) с площ 7 692 (седем хиляди шестстотин деветдесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000975.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.291.975, местност „Острица“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.291.2, 37277.291.4, 37277.291.8, 37277.291.5, 37277.291.6, 37277.291.973, 37277.291.290, 37277.291.289, 37277.291.286, 37277.278.296, 37277.291.3Акт за ЧОС № 4594/22.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2186, вх. № 2186/28.06.2016 г., акт № 198, т. 8, дело № 1604/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
722030.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.428.15 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка четиристотин двадесет и осем точка петнадесет) с площ 6 373 (шест хиляди триста седемдесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - десета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 428015.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.428.15, местност „Степаница“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.428.429, 37277.428.14, 37277.428.17Акт за ЧОС № 4690/30.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2824, вх. № 2824/08.08.2016 г., акт № 79, т. 11, дело № 2062/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
722130.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.557.1 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин петдесет и седем точка едно) с площ 8 350 (осем хиляди триста и петдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 557001.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.557.1, местност „Корията“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.557.598, 37277.557.2, 37277.557.554, 37277.542.540Акт за ЧОС № 4697/31.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2831, вх. № 2831/08.08.2016 г., акт № 86, т. 11, дело № 2069/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
722230.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.585.11 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин осемдесет и пет точка единадесет) с площ 5 139 (пет хиляди сто тридесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия - десета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 585011.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.585.11, местност „Поленето“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.570.2, 37277.585.885, 37277.585.10, 37277.573.580, 37277.585.12Акт за ЧОС № 4699/31.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2833, вх. № 2833/08.08.2016 г., акт № 88, т. 11, дело № 2071/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
722430.06.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 40703.3.1 (четиридесет хиляди седемстотин и три точка три точка едно) с площ 8 872 (осем хиляди осемстотин седемдесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 003001обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Куртово, ПИ с идентификатор 40703.3.1, местност „Лагера“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-619/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 40703.16.500, 40703.3.5, 40703.3.2, 40703.3.100, 40703.3.232Акт за ПОС № 1757/13.05.2011 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 1171/25.05.2011 г., акт № 188, том IV, дело № 792/11 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
722530.06.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 40703.15.81 (четиридесет хиляди седемстотин и три точка петнадесет точка осемдесет и едно) с площ 5 939 (пет хиляди деветстотин тридесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята при неполивни условия - десета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000081обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Куртово, ПИ с идентификатор 40703.15.81, местност „Камъните“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-619/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 40703.15.143, 40703.15.35, 40703.15.161, 40703.15.38, 40703.15.36, 40703.15.37, 40703.15.149Акт за ПОС № 2459/26.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2452/15.08.2012 г., акт № 35, том IX, дело № 1539/12 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
722630.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 40703.36.4 (четиридесет хиляди седемстотин и три точка тридесет и шест точка четири) с площ 533 (петстотин тридесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия - четвърта. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 036004обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Куртово, ПИ с идентификатор 40703.36.4, местност „Ливадите“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-619/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 40703.36.105, 40703.36.5, 40703.36.2, 40703.36.3Акт за ЧОС № 68/15.03.2001 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 793, вх. № 791/16.03.2016 г., акт № 162, том 3, дело № 555/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
722730.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 40703.36.49 (четиридесет хиляди седемстотин и три точка тридесет и шест точка четиридесет и девет) с площ 1 029 (хиляда двадесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия - четвърта. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 036049обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Куртово, ПИ с идентификатор 40703.36.49, местност „Ливадите“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-619/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 40703.36.105, 40703.36.48, 40703.36.44, 40703.36.107Акт за ЧОС № 70/15.03.2001 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 794, вх. № 792/16.03.2016 г., акт № 163, том 3, дело № 556/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
722830.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 40703.37.16 (четиридесет хиляди седемстотин и три точка тридесет и седем точка шестнадесет) с площ 1000 (хиляда) кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия - четвърта. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 037016обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Куртово, ПИ с идентификатор 40703.37.16, местност „До селото“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-619/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 40703.40.2, 40703.36.106, 40703.37.15Акт за ЧОС № 113/16.03.2001 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 796, вх. № 794/16.03.2016 г., акт № 165, том 3, дело № 558/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
722930.06.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 40703.22.135 (четиридесет хиляди седемстотин и три точка двадесет и две точка сто тридесет и пет) с площ 21 931 (двадесет и една хиляди деветстотин тридесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000135обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Куртово, ПИ с идентификатор 40703.22.135, местност „Сован тепе“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-619/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 40703.22.74, 40703.22.201, 40703.22.199, 40703.22.202, 40703.22.29Акт за ПОС № 2433/02.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2367/06.08.2012 г., акт № 177, том VIII, дело № 1480/12 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
718829.06.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (във възстановими стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.39.87 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и девет точка осемдесет и седем) с площ 1 805 (хиляда осемстотин и пет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 039087обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.39.87, местност „Параджишка поляна“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.39.149, 35496.39.88, 35496.39.85, 35496.49.254нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
718929.06.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (във възстановими стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.39.96 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и девет точка деветдесет и шест) с площ 4 277 (четири хиляди двеста седемдесет и седем) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 039096обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.39.96, местност „Параджишка поляна“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.39.333, 35496.39.104, 35496.39.145, 35496.39.33, 35496.39.95, 35496.39.90, 35496.39.97нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
719029.06.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (във възстановими стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.39.109 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и девет точка сто и девет) с площ 2 653 (две хиляди шестстотин петдесет и три) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 039109обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.39.109, местност „Параджишка поляна“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.39.110, 35496.39.333, 35496.39.103нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
719129.06.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.39.113 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и девет точка сто и тринадесет) с площ 2 608 (две хиляди шестстотин и осем) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 039113обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.39.113, местност „Параджишка поляна“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.204.6, 35496.39.233нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
719229.06.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.39.114 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и девет точка сто и четиринадесет) с площ 1 707 (хиляда седемстотин и седем) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 039114обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.39.114, местност „Параджишка поляна“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.207.1, 35496.39.233, 35496.39.141нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
719329.06.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.39.115 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и девет точка сто и четиринадесет) с площ 1 203 (хиляда двеста и три) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 039115обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.39.115, местност „Параджишка поляна“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.39.233, 35496.207.3, 35496.39.141нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
719429.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.107.3 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка сто и седем точка три) с площ 4 162 (четири хиляди сто шестдесет и два) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 107003обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.107.3, местност „Коритарското“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.107.596, 35496.229.8, 35496.107.5Акт за ЧОС № 5115/08.11.2016 г., вписан в Служба повписванията – Карлово, с дв. вх. № 4697, вх. №4700/23.11.2016 г., акт № 124, том 18, дело № 3500/2016 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
719529.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.107.5 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка сто и седем точка пет) с площ 9 515 (девет хиляди петстотин и петнадесет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница). Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 107005обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.107.5, местност „Коритарското“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.107.8, 35496.107.596, 35496.107.3, 35496.107.2, 35496.229.8, 35496.107.6Акт за ЧОС № 5117/08.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Карлово, с дв. вх. № 4699, вх. № 4702/23.11.2016 г., акт № 126, том 18, дело № 3502/2016 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
719629.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.107.7 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка сто и седем точка седем) с площ 6 145 (шест хиляди сто четиридесет и пет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница). Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 107007обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.107.7, местност „Коритарското“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.107.594, 35496.107.9, 35496.107.8, 35496.107.6Акт за ЧОС № 5118/08.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Карлово, с дв. вх. № 4700, вх. № 4703/23.11.2016 г., акт № 127, том 18, дело № 3503/2016 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
719729.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.107.12 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка сто и седем точка дванадесет) с площ 16 763 (шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница). Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 107012обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.107.12, местност „Коритарското“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.107.16, 35496.107.19, 35496.107.20, 35496.107.596, 35496.107.10, 35496.107.594Акт за ЧОС № 5120/08.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Карлово, с дв. вх. № 4702, вх. № 4705/23.11.2016 г., акт № 129, том 18, дело № 3505/2016 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
719829.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.107.21 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка сто и седем точка двадесет и едно) с площ 4 597 (четири хиляди петстотин деветдесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница). Категория на земята при неполивни условия - осма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 107021обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.107.21, местност „Коритарското“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.107.22, 35496.107.595, 35496.107.20, 35496.107.19, 35496.107.18Акт за ЧОС № 5121/08.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Карлово, с дв. вх. № 4723, вх. № 4726/24.11.2016 г., акт № 143, том 18, дело № 3519/2016 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
           
Страница 1 от 146 (7280 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
144
145
146
Следваща
[Условие]Създаване на филтър