ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
709326.02.2020 г.ЧастнаЧл. 56 , ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №456, взето с протокол №26 от заседание на Общински съвет Карлово , проведено на 28.05.2009 год., План на НОИ, одобрен със Заповед №ЗД-00-105/31.01.2006 год. на Областен управител Пловдив116/616 /сто и шестнадесет - шестстотин и шестнадесет/ ид.части от поземлен имот №150.55 /сто и петдесет точка петдесет и пет/, целият с площ 616 /шестстотин и шестнадесет/ кв.м., НТП- друг вид терени със селищен характер, категория на земята -девета.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Пролом, ЕКАТТЕ 58616, местност "Над селото", ПИ №150.55, землището на с.Пролом.съседи: №150.54; №150.58; №150.56; № 150.86; № 150.51нямаКмета на Общината съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
709426.02.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 от ЗОС. Одобрен ПУП със Заповед № 1162/13.11.2019 г. Решение № 63, взето с протокол № 7 от заседание на Общински съвет - Карлово, проведено на 30.01.2020 г.Урегулиран поземлен имот ХVІІІ /осемнадесет/- жил. строителство, с площ 260 /двеста и шестдесет/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, УПИ ХVІІІ- жил. строителство, кв. 52, одобрен ПУП със Заповед № 1162/13.11.2019 г.североизток - УПИ ХIV-806; изток-УПИ ХV-1446; юг и запад- улица с о.т.360-о.т.361-о.т.362;северозапад - УПИ ХII-църква;Акт за ПОС № 6911/20.08.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, дв. вх. № 2882, вх. рег. № 2886/27.08.2019 г., Акт № 56, том 11, дело № 2033/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
708925.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.11.43 /три хиляди сто и девет точка единадесет точка четиридесет и три/ с площ 703 /седемстотин и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011043.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.11.43, местност "Перенд. кладенче", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.11.76; 03109.11.44; 03109.11.47; 03109.10.7.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
709025.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.11.47 /три хиляди сто и девет точка единадесет точка четиридесет и седем/ с площ 941 /деветстотин четиридесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011047.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.11.47, местност "Перенд. кладенче", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.11.44; 03109.11.46; 03109.11.77; 03109.10.7; 03109.11.43.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
709125.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.11.50 /три хиляди сто и девет точка единадесет точка петдесет/ с площ 1 471 /хиляда четиристотин седемдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011050.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.11.50, местност "Перенд. кладенче", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.11.77; 03109.11.56; 03109.11.57; 03109.11.49; 03109.11.48.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708025.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на кокимисята по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.199 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто деветдесет и девет/ с площ 1290 /хиляда двеста и деветдесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008199.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.199, местност "Арликая", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.200, 03109.6.4, 03109.8.198, 03109.8.197.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708125.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на кокимисята по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.200 /три хиляди сто и девет точка осем точка двеста/ с площ 895 /осемстотин деветдесет и пет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008200.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.200, местност "Арликая", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.201; 03109.6.4; 03109.8.199; 03109.8.197.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708225.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.201 /три хиляди сто и девет точка осем точка двеста и едно/ с площ 1072 /хиляда седемдесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008201.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.201, местност "Арликая", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.6.4; 03109.8.200; 03109.8.197.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708325.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.9.13 /три хиляди сто и девет точка девет точка тринадесет/ с площ 519 /петстотин и деветнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009013.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.9.13, местност "Под селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.9.174; 03109.9.14; 03109.9.175; 03109.9.12.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708425.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.9.52 /три хиляди сто и девет точка девет точка петдесет и две/ с площ 398 /триста деветдесет и осем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009052.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.9.52, местност "Нова ракаджийница", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.9.180; 03109.9.54; 03109.9.53; 03109.9.175; 03109.9.51.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708525.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.9.156 /три хиляди сто и девет точка девет точка сто петдест и шест/ с площ 437 /четиристотин тридесет и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009156.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.9.156, местност "Горни ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.9.157; 03109.9.154; 03109.9.155; 03109.9.151; 03109.9.177.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708625.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.9.157 /три хиляди сто и девет точка девет точка сто петдест и седем/ с площ 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009157.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.9.157, местност "Горни ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.9.176; 03109.9.154; 03109.9.155; 03109.9.156; 03109.9.177.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708725.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.10.1 /три хиляди сто и девет точка десет точка едно/ с площ 2 423 /две хиляди четиристотин двадесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 010001.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.10.1, местност "Нови ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.10.2; 03109.13.8; 03109.13.7; 03109.10.7; 03109.8.71; 03109.8.130; 03109.8.211; 03109.8.119; 03109.8.212; 03109.8.133; 03109.8.210; 03109.12.5; 03109.12.1; 03109.12.96.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
709225.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.11.57 /три хиляди сто и девет точка единадесет точка петдесет и седем/ с площ 518 /петстотин и осемнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011057.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.11.57, местност "Перенд. кладенче", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.11.50; 03109.11.56; 03109.11.58; 03109.10.7; 03109.11.49.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708825.02.2020 г.ЧастнаЧл. 56 , ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №456, взето с протокол №26 от заседание на Общински съвет Карлово , проведено на 28.05.2009 год., План на НОИ, одобрен със Заповед №ЗД-00-105/31.01.2006 год. на Областен управител Пловдив779/1479 /седемстотин седемдесет и девет-хиляда четиристотин седемдесет и девет/ ид.части от поземлен имот №150.12 /сто и петдесет точка дванадесет/, целият с площ 1479 /хиляда четиристотин седемдесет и девет/ кв.м., НТП- ниви/орна земя, категория на земята -девета.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Пролом, ЕКАТТЕ 58616, местност "Баракови ниви", ПИ №150.12, землището на с.Пролом.съседи: №150.13; №150.77; №150.11; № 150.102нямаКмета на Общината съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
707320.02.2020 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.185 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто осемдесет и пет/ с площ 4532 /четири хиляди петстотин тридесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008185.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.185, местност "Рътът", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.29.459, 03109.8.159, 03109.8.183, 03109.8.184, 03109.888.9901Акт № 284/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707420.02.2020 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.186 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто осемдесет и шест/ с площ 11703 /единадесет хиляди седемстотин и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008186.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.186, местност "Рътът", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.159, 03109.8.175, 03109.8.119, 03109.8.111, 03109.8.187, 03109.8.177Акт № 285/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707520.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.188 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто осемдесет и осем/ с площ 3918 /три хиляди деветстотин и осемнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008188.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.188, местност "Рътът", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.20, 03109.8.119, 03109.8.187, 03109.8.110, 03109.129.453, 03109.129.452, 03109.132.523Акт № 286/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707620.02.2020 г.Частначл. 2, ал. т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.189 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто осемдесет и девет/ с площ 1009 /хиляда и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008189.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.189, местност "Джандар Бахча", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.119, 03109.8.190, 03109.8.16, 03109.8.110нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707720.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.192 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто деветдесет и две/ с 13856 /тринадесет хиляди осемстотин петдесет и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008192.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.192, местност "Джандар Бахча", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.13, 03109.8.190, 03109.8.14, 03109.8.191, 03109.8.194, 03109.8.193, 03109.888.9901, 03109.8.11, 03109.8.109, 03109.8.10, 03109.8.12, 03109.8.9, 03109.8.8, 03109.8.215, 03109.8.6, 03109.8.216Акт № 287/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707820.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на кокимисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.196 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто деветдесет и шест/ с 4569 /четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008196.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.196, местност "Арликая", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.195, 03109.8.197, 03109.6.4Акт № 288/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707920.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на кокимисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.198 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто деветдесет и осем/ с 1063 /хиляда шестдесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008198.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.198, местност "Арликая", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.199, 03109.6.4, 03109.8.197нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707219.02.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 67903.151.3 /шестдесет и седем хиляди деветстотин и три точка сто петдесет и едно точка три/ с площ 31 804 /тридесет и една хиляди осемстотин и четири/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия - десета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 151003.с. Соколица, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 67903.151.3, местност "Гробищата", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-641/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 67903.151.136; 67903.168.9901; 67903.151.4.Акт за ПОС № 5554/12.01.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово с вх. № 148/17.01.2018 г., дв. вх. №147, Акт № 94, том 1, дело 94/18 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
707010.02.2020 г.Частначл. 2, ал. 1, т.1, 2 и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС/1999 г.,Поземлен имот с идентификатор 36498.506.521 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и шест точка петстотин двадесет и едно/ с площ 1176 /хиляда сто седемдесет и шест/ кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване /до 10 м/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 30, парцел: ХХ.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, кв.Сушица, ул."Киро Киров"; ПИ с идентификатор 36498.506.521, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изпълнителния директор на АГККСъседи: 36498.506.520; 36498.506.522; 36498.3.711; 36498.506.593;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
707110.02.2020 г.Частначл. 2, ал. 1, т.1, 2 и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС/1999 г.,Поземлен имот с идентификатор 36498.506.522 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и шест точка петстотин двадесет и две/ с площ 1231 /хиляда двеста тридесет и един/ кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване /до 10 м/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 30, парцел: ХХI.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, кв.Сушица, ул."Киро Киров"; ПИ с идентификатор 36498.506.522, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изпълнителния директор на АГККСъседи: 36498.506.498; 36498.3.724; 36498.3.711; 36498.506.521; 36498.506.593;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
706931.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/. Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.29.21 /тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка двадесет и девет точка двадесет и едно/ с площ 4648 /четири хиляди шестстотин четиридесет и осем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Други вид нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 029021гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.29.21, местност "Копаното имане", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.29.267, 35496.29.20, 35496.29.43, 35496.29.10нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
705230.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.147 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто четиридесет и седем/ с площ 907 /деветстотин и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008147.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.147, местност "Кокичетата", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.146, 03109.8.111Акт ЧОС № 280/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705430.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.127 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто двадесет и седем/ с площ 1000 /хиляда/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008127.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.127, местност "Под съите", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.126, 03109.8.120, 03109.8.125, 03109.8.128, 03109.8.121нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705330.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.140 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто и четиридесет/ с площ 281 /двеста осемдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008140.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.140, местност "Кокичетата", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.111, 03109.8.141, 03109.8.138Акт ЧОС № 279/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705530.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.7.19 /три хиляди сто и девет точка седем точка деветнадесет/ с площ 1991 /хиляда деветстотин деветдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 007019.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.7.19, местност "Мая секиз", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.7.17, 03109.7.18, 03109.7.3, 03109.7.20, 03109.7.15нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705630.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.7.13 /три хиляди сто и девет точка седем точка тринадесет/ с площ 1300 /хиляда и триста/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 007013.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.7.13, местност "Мая секиз", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.7.12, 03109.7.7, 03109.7.17, 03109.7.14нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705730.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.5.98 /три хиляди сто и девет точка пет точка деветдесет и осем/ с площ 322 /триста двадесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 005098.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.5.98, местност "Геранята", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.5.24, 03109.5.97, 03109.5.93, 03109.5.92, 03109.117.188нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705830.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.4.46 /три хиляди сто и девет точка четири точка четиридесет и шест/ с площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004046.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.4.46, местност "Еничарско", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.4.47, 03109.4.49, 03109.4.45, 03109.4.44нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705930.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.4.43 /три хиляди сто и девет точка четири точка четиридесет и три/ с площ 2043 /две хиляди четиридесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004043.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.4.43, местност "Чонови ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.4.37, 03109.4.38, 03109.4.39, 03109.4.40, 03109.4.41, 03109.4.42, 03109.4.61нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706030.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областана Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.4.12 /три хиляди сто и девет точка четири точка дванадесет/ с площ 633 /шестстотин тридесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004012.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.4.12, местност "Стублицата", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.4.96, 03109.4.11, 03109.4.9, 03109.4.13, 03109.4.14, 03109.4.95нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706130.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областана Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.4.11 /три хиляди сто и девет точка четири точка единадесет/ с площ 443 /четиристотин четиридесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004011.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.4.11, местност "Стублицата", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.4.10, 03109.4.9, 03109.4.13, 03109.4.12, 03109.4.96нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706230.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.3.36 /три хиляди сто и девет точка три точка тридесет и шест/ с площ 1558 /хиляда петстотин петдесет и осем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003036.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.36, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.19, 03109.3.15, 03109.3.20, 03109.3.37, 03109.3.6нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706330.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.3.29 /три хиляди сто и девет точка три точка двадесет и девет/ с площ 1800 /хиляда и осемстотин/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003029.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.29, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.30, 03109.3.28, 03109.3.15, 03109.3.27, 03109.3.1нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706430.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.3.26 /три хиляди сто и девет точка три точка двадесет и шест/ с площ 3000 /три хиляди/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003026.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.26, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.27, 03109.3.28, 03109.3.15, 03109.3.25, 03109.3.24нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706530.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.3.20 /три хиляди сто и девет точка три точка двадесет/ с площ 647 /шестстотин четиридесет и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003020.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.20, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.36, 03109.3.19, 03109.3.21, 03109.3.15нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706630.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.3.14 /три хиляди сто и девет точка три точка четиринадесет/ с площ 2719 /две хиляди седемстотин и деветнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003014.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.14, местност "Лагера", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.6, 03109.3.1, 03109.3.13нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706730.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.3.13 /три хиляди сто и девет точка три точка тринадесет/ с площ 5745 /пет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003013.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.13, местност "Лагера", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.14, 03109.3.6, 03109.3.1нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706830.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.2.134 /три хиляди сто и девет точка две точка сто тридесет и четири/ с площ 799 /седемстотин деветдесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: овощна градина, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 002134.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.2.134, местност "Чакър азмак", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.2.20, 03109.2.131, 03109.2.1, 03109.2.133, 03109.2.19нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
704927.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.163 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто шестдесет и три/ с площ 11641 /единадесет хиляди шестстотин четиридесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008163с. Бегунци, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.163, местност "Рътът", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 03109.29.459, 03109.8.159Акт за ЧОС № 283/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
705127.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.157 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто петдесет и седем/ с площ 1 218 /хиляда двеста и осемнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008157.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.157, местност "Джандар Бахча", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.156, 03109.8.207.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705027.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на директора наОбластана Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.162 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто шестдесет и две/ с площ 16941 /шестнадесет хиляди деветстотин четиридесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008162с. Бегунци, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.162, местност "Рътът", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 03109.29.459, 03109.8.158, 03109.8.160, 03109.8.169, 03109.8.168, 03109.8.159, 03109.8.164Акт за ЧОС № 282/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704823.12.2019 г.Публичначл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Заповед № 18-11898-13.11.2019 г. на Началника на СГКК - Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 36498.502.359 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и две точка триста петдесет и девет/, с площ 2116 /две хиляди сто и шестнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: за друг вид озеленени площи, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 502.359, кв.77, парцел ІІ- озеленяване.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.502.359, ул. "Ген. Карцов" по КККР, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК. Последно измененеие със заповед № 18-11898-13.11.2019 г. на Началника на СГКК - ПловдивСъседи: 36498.502.9536; 36498.502.345; 36498.502.9537; 36498.502.9534; 36498.501.9542;Акт за ПОС № 5717/27.04.2018 год., вписан в служба по вписванията Карлово, с дв. вх. № 1485, вх. рег. № 1487/04.05.2018 г., акт № 183, т. V, д. 1004/18 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704218.12.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 67235.46.287 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и пет точка четиридесет и шест точка двеста осемдесет и седем/ с площ 419 /четиристотин и деветнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 046287с.Слатина, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 67235.46.287, местност "Батаклъка", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-640/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 67235.46.293, 67235.46.288, 67235.46.286, 67235.46.749Акт за ЧОС № 6543/06.03.2019 г., вписан в служба по вписванията - Карлово с дв. вх. № 709, вх. рег. № 711/12.03.2019 г., акт № 108, том 3, дело № 495/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704318.12.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 36186.4.564 /тридесет и шест хиляди сто осемдесет и шест точка четири точка петстотин шестдесет и четири/ с площ 365 /триста шестдесет и пет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004564.с. Каравелово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 36186.4.564, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-616/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК София.Съседи:36186.4.592; 36186.4.585; 36186.4.563; 36186.4.565; 36186.4.569.Акт за ЧОС № 6748/17.05.2019, вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 1628, вх. рег. № 1633/22.05.2019 г., Акт № 196, том 6, дело № 1180/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704518.12.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 35496.59.42 /тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка петдесет и девет точка четиридесет и две/ с площ 11354 /единадесет хиляди триста петдесет и четири/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Неизползвана нива /угар, орница/, Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 059042гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.59.42, местност "Аламанското", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.59.228, 35496.59.12, 35496.210.3, 35496.59.10, 35496.59.39, 35496.59.41Акт за ЧОС № 4368/05.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 363, вх. рег. № 361/11.02.2016 г., акт № 19, т. 2, дело № 215/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
           
Страница 1 от 143 (7134 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
141
142
143
Следваща
[Условие]Създаване на филтър