ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
706931.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/. Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 35496.29.21 /тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка двадесет и девет точка двадесет и едно/ с площ 4648 /четири хиляди шестстотин четиридесет и осем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Други вид нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 029021гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.29.21, местност "Копаното имане", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.29.267, 35496.29.20, 35496.29.43, 35496.29.10нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
705230.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.8.147 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто четиридесет и седем/ с площ 907 /деветстотин и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008147.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.147, местност "Кокичетата", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.146, 03109.8.111Акт ЧОС № 280/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705430.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.8.127 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто двадесет и седем/ с площ 1000 /хиляда/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008127.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.127, местност "Под съите", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.126, 03109.8.120, 03109.8.125, 03109.8.128, 03109.8.121нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705330.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.8.140 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто и четиридесет/ с площ 281 /двеста осемдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008140.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.140, местност "Кокичетата", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.111, 03109.8.141, 03109.8.138Акт ЧОС № 279/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705530.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.7.19 /три хиляди сто и девет точка седем точка деветнадесет/ с площ 1991 /хиляда деветстотин деветдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 007019.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.7.19, местност "Мая секиз", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.7.17, 03109.7.18, 03109.7.3, 03109.7.20, 03109.7.15нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705630.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.7.13 /три хиляди сто и девет точка седем точка тринадесет/ с площ 1300 /хиляда и триста/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 007013.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.7.13, местност "Мая секиз", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.7.12, 03109.7.7, 03109.7.17, 03109.7.14нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705730.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.5.98 /три хиляди сто и девет точка пет точка деветдесет и осем/ с площ 322 /триста двадесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 005098.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.5.98, местност "Геранята", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.5.24, 03109.5.97, 03109.5.93, 03109.5.92, 03109.117.188нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705830.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.4.46 /три хиляди сто и девет точка четири точка четиридесет и шест/ с площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004046.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.4.46, местност "Еничарско", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.4.47, 03109.4.49, 03109.4.45, 03109.4.44нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705930.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.4.43 /три хиляди сто и девет точка четири точка четиридесет и три/ с площ 2043 /две хиляди четиридесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004043.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.4.43, местност "Чонови ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.4.37, 03109.4.38, 03109.4.39, 03109.4.40, 03109.4.41, 03109.4.42, 03109.4.61нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706030.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областана Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.4.12 /три хиляди сто и девет точка четири точка дванадесет/ с площ 633 /шестстотин тридесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004012.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.4.12, местност "Стублицата", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.4.96, 03109.4.11, 03109.4.9, 03109.4.13, 03109.4.14, 03109.4.95нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706130.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областана Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.4.11 /три хиляди сто и девет точка четири точка единадесет/ с площ 443 /четиристотин четиридесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004011.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.4.11, местност "Стублицата", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.4.10, 03109.4.9, 03109.4.13, 03109.4.12, 03109.4.96нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706230.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.3.36 /три хиляди сто и девет точка три точка тридесет и шест/ с площ 1558 /хиляда петстотин петдесет и осем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003036.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.36, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.19, 03109.3.15, 03109.3.20, 03109.3.37, 03109.3.6нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706330.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.3.29 /три хиляди сто и девет точка три точка двадесет и девет/ с площ 1800 /хиляда и осемстотин/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003029.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.29, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.30, 03109.3.28, 03109.3.15, 03109.3.27, 03109.3.1нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706430.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.3.26 /три хиляди сто и девет точка три точка двадесет и шест/ с площ 3000 /три хиляди/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003026.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.26, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.27, 03109.3.28, 03109.3.15, 03109.3.25, 03109.3.24нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706530.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.3.20 /три хиляди сто и девет точка три точка двадесет/ с площ 647 /шестстотин четиридесет и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003020.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.20, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.36, 03109.3.19, 03109.3.21, 03109.3.15нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706630.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.3.14 /три хиляди сто и девет точка три точка четиринадесет/ с площ 2719 /две хиляди седемстотин и деветнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003014.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.14, местност "Лагера", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.6, 03109.3.1, 03109.3.13нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706730.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.3.13 /три хиляди сто и девет точка три точка тринадесет/ с площ 5745 /пет хиляди седемстотин четиридесет и пет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 003013.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.3.13, местност "Лагера", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.3.14, 03109.3.6, 03109.3.1нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
706830.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.2.134 /три хиляди сто и девет точка две точка сто тридесет и четири/ с площ 799 /седемстотин деветдесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: овощна градина, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 002134.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.2.134, местност "Чакър азмак", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.2.20, 03109.2.131, 03109.2.1, 03109.2.133, 03109.2.19нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
704927.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.8.163 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто шестдесет и три/ с площ 11641 /единадесет хиляди шестстотин четиридесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008163с. Бегунци, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.163, местност "Рътът", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 03109.29.459, 03109.8.159Акт за ЧОС № 283/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
705127.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.8.157 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто петдесет и седем/ с площ 1 218 /хиляда двеста и осемнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008157.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.157, местност "Джандар Бахча", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.156, 03109.8.207.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
705027.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на директора наОбластана Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 03109.8.162 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто шестдесет и две/ с площ 16941 /шестнадесет хиляди деветстотин четиридесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008162с. Бегунци, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.162, местност "Рътът", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 03109.29.459, 03109.8.158, 03109.8.160, 03109.8.169, 03109.8.168, 03109.8.159, 03109.8.164Акт за ЧОС № 282/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704823.12.2019 г.Публичначл. 59, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС. Заповед № 18-11898-13.11.2019 г. на Началника на СГКК - Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 36498.502.359 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и две точка триста петдесет и девет/, с площ 2116 /две хиляди сто и шестнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: за друг вид озеленени площи, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 502.359, кв.77, парцел ІІ- озеленяване.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.502.359, ул. "Ген. Карцов" по КККР, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК. Последно измененеие със заповед № 18-11898-13.11.2019 г. на Началника на СГКК - ПловдивСъседи: 36498.502.9536; 36498.502.345; 36498.502.9537; 36498.502.9534; 36498.501.9542;Акт за ПОС № 5717/27.04.2018 год., вписан в служба по вписванията Карлово, с дв. вх. № 1485, вх. рег. № 1487/04.05.2018 г., акт № 183, т. V, д. 1004/18 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704218.12.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот с идентификатор 67235.46.287 /шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и пет точка четиридесет и шест точка двеста осемдесет и седем/ с площ 419 /четиристотин и деветнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 046287с.Слатина, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 67235.46.287, местност "Батаклъка", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-640/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 67235.46.293, 67235.46.288, 67235.46.286, 67235.46.749Акт за ЧОС № 6543/06.03.2019 г., вписан в служба по вписванията - Карлово с дв. вх. № 709, вх. рег. № 711/12.03.2019 г., акт № 108, том 3, дело № 495/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704318.12.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 36186.4.564 /тридесет и шест хиляди сто осемдесет и шест точка четири точка петстотин шестдесет и четири/ с площ 365 /триста шестдесет и пет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004564.с. Каравелово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 36186.4.564, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-616/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК София.Съседи:36186.4.592; 36186.4.585; 36186.4.563; 36186.4.565; 36186.4.569.Акт за ЧОС № 6748/17.05.2019, вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 1628, вх. рег. № 1633/22.05.2019 г., Акт № 196, том 6, дело № 1180/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704518.12.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 35496.59.42 /тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка петдесет и девет точка четиридесет и две/ с площ 11354 /единадесет хиляди триста петдесет и четири/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Неизползвана нива /угар, орница/, Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 059042гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.59.42, местност "Аламанското", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.59.228, 35496.59.12, 35496.210.3, 35496.59.10, 35496.59.39, 35496.59.41Акт за ЧОС № 4368/05.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 363, вх. рег. № 361/11.02.2016 г., акт № 19, т. 2, дело № 215/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704418.12.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 36186.4.620 /тридесет и шест хиляди сто осемдесет и шест точка четири точка шестстотин и двадесет/ с площ 825 /осемстотин двадесет и пет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 004620.с. Каравелово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 36186.4.620, местност "Над селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-616/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК София.Съседи:36186.4.619; 36186.4.617; 36186.4.616; 36186.4.615; 36186.4.612; 36186.4.585; 36186.4.592; 36186.4.621.Акт за ЧОС № 6749/17.05.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 1629, вх. рег. № 1634/22.05.2019 г., Акт № 197, том 6, дело № 1181/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
704618.12.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 58616.27.292 /петдесет и осем хиляди шестстотин и шестнадесет точка двадесет и седем точка двеста деветдесет и две/ с площ 4 304 /четири хиляди триста и четири/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000292.с. Пролом, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 58616.27.292, местност "Землище с. Пролом", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-638/09.09.2019 год. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 58616.27.293; 58616.27.593Акт за ЧОС № 6747/17.05.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. №1627, вх. № 1632/22.05.2019 г., акт № 195, т. 6, дело № 1179/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704718.12.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот с идентификатор 69420.11.265 /шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка единадесет точка двеста шестдесет и пет/ с площ 7803 /седем хиляди осемстотин и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:нива, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011265с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.11.265, местност "Ада Чар", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.11.254, 69420.11.180, 69420.11.266, 69420.11.220, 69420.11.152, 69420.11.153, 69420.11.155, 69420.11.156, 69420.11.133, 69420.11.157, 69420.11.103, 69420.11.102, 69420.11.131, 69420.11.101, 69420.11.252, 69420.11.100, 69420.11.253, 69420.11.128Акт за ЧОС № 5280/24.03.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 1032, вх. рег. № 1032/04.04.2017 г., акт № 107, т. 4, дело № 689/17 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
703917.12.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС. Одобрен ПУП със Заповед №1030/03.10.2019 г. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIV /двадесет и четири/ - общ. обсл. с площ 175 /сто седемдесет и пет/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, УПИ XXIV - общ. обсл. , кв.26, Одобрен ПУП със Зап. №1030/03.10.2019 г.север - УПИ ХХІ-517; изток - УПИ ХІХ - 515; юг - улица с о.т.81-о.т.233; запад - улица с о.т.81-о.т.80;Акт за ЧОС № 5856/13.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2080, вх. рег. № 2082/15.06.2018 г., Акт № 195, т. 7, дело № 1421/2018 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704017.12.2019 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 2 от ЗОС, Одобрен ПУП със Заповед № 1162/13.11.2019 г. Урегулиран поземлен имот ХІІІ /тринадесет/- озеленяване, с площ 210 /двеста и десет/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, УПИ ХІІІ- озеленяване, кв. 52, одобрен ПУП със Заповед № 1162/13.11.2019 г.север - УПИ ХII-църква; североизток - УПИ ХIV-806; изток-УПИ ХVIII-жил. стр.; юг и запад- улица с о.т.360-о.т.361-о.т.362;Акт за ПОС № 6911/20.08.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, дв. вх. № 2882, вх. рег. № 2886/27.08.2019 г., Акт № 56, том 11, дело № 2033/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
704117.12.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот с идентификатор 16513.45.5 /шестнадесет хиляди петстотин и тринадесет точка четиридесет и пет точка пет/ с площ 7439 /седем хиляди четиристотин тридесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 045005с. Горни Домлян, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 16513.45.5, местност "Текето", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-610/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 16513.45.1, 16513.107.7, 16513.45.6, 16513.45.10, 16513.107.4Акт за ЧОС № 6383/08.01.2019 г., вписан в служба по вписванията - Карлово с дв. вх. № 48, вх. рег. № 49/10.01.2019 г., акт № 37, том 1, дело № 35/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
703416.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 36186.1.4 /тридесет и шест хиляди сто осемдесет и шест точка едно точка четири/ с площ 1242 /хиляда двеста четиридесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 001004с. Каравелово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36186.1.4, местност "Чирсана", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-616/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36186.1.3, 36186.1.5, 36186.1.6, 36186.797, 36186.1.2нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
703516.12.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 36186.1.6 /тридесет и шест хиляди сто осемдесет и шест точка едно точка шест/ с площ 3257 /три хиляди двеста петдесет и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 001006с. Каравелово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36186.1.6, местност "Чирсана", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-616/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36186.1.4, 36186.1.5, 36186.1.7, 36186.1.11, 36186.1.96, 36186.1.104, 36186.1.800, 36186.1.105, 36186.1.797, 36186.1.2нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
703616.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 36186.1.7 /тридесет и шест хиляди сто осемдесет и шест точка едно точка седем/ с площ 1371 /хиляда триста седемдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 001007с. Каравелово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36186.1.7, местност "Чирсана", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-616/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи:36186.1.5, 36186.1.6нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
703716.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 36186.1.105 /тридесет и шест хиляди сто осемдесет и шест точка едно точка сто и пет/ с площ 781 /седемстотин осемдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 001105с. Каравелово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36186.1.105, местност "Чирсана", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-616/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи:36186.1.6, 36186.1.104, 36186.1.81, 36186.1.78, 36186.1.800нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
703816.12.2019 г.Публичначл.60, ал. 3 от ЗОС Поземлен имот с идентификатор 36498.502.916 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и две точка деветстотин и шестнадесет/ с площ 2146 /две хиляди сто четиридесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: за друг вид озеленени площи, номер по предходен план: 502.916, идентичен с УПИ І /едно/-озеленяване, кв. 45 по ЗРП на гр. Карловообл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, ПИ с идентификатор 36498.502.916, ул. "Ген. Гурко" по кадастлна карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК СофияСъседи: 36498.502.9527; 36498.502.9528; 36498.502.9529; 36498.502.9533; Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
702813.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02277/17.05.2001 г. по чл. 18ж/1/ от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово. Поземлен имот с идентификатор 35496.76.52 /тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка седемдесет и шест точка петдесет и две/ с площ 2 058 /две хиляди и петдесет и осем/ кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид нива, Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 076052.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Кринка", ПИ с идентификатор 35496.76.52 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 35496.76.53; 35496.76.54; 35496.76.51; 35496.76.50; 35496.76.436.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
702913.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 28271/12.10.1998 г. по чл. 18ж/1/ от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово. Поземлен имот с идентификатор 77462.138.7 /седемдесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и две точка сто тридесет и осем точка седем/ с площ 627 /шестстотин двадесет и седем/ кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 138007.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Христо Даново, ЕКАТТЕ 77462, местност "Паметника", ПИ с идентификатор 77462.138.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-643/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 77462.138.5; 77462.138.6; 77462.138.9; 77462.138.18; 77462.138.8; 77462.114.272; 77462.138.1; 77462.138.4.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
703013.12.2019 г.Частначл. 59, ал.1 от ЗОС във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 456 взето с протокол № 26 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.05.2009 год. и Заповед №83/23.02.2004 г. на Областен управител - гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 36498.704.388 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка седемстотин и четири точка триста осемдесет и осем/, с площ 333 /триста тридесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ); Категория на земята-шеста, Номер по предходен план:702388.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.704.388, местност "Ени Кория", ул. "28-ма" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.704.389; 36498.704.9628; 36498.704.390.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
703113.12.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС. Поземлен имот с идентификатор 58616.81.11 /петдесет и осем хиляди шестстотин и шестнадесет точка осемдесет и едно точка единадесет/ с площ 579 /петстотин седемдесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 081011.с. Пролом, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 58616.81.11, местност "Свети Илия", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-638/09.09.2019 г. на Изп. директор на АГКК София.Съседи: 58616.81.223; 58616.81.5; 58616.81.9; 58616.81.2; 58616.81.8; 58616.81.228; 58616.81.10.Акт за ЧОС № 6925/02.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. №3054, вх. № 3058/12.09.2019 г., акт № 179, т. 11, дело № 2148/19 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
703313.12.2019 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив. Поземлен имот с идентификатор 36186.1.3 /тридесет и шест хиляди сто осемдесет и шест точка едно точка три/ с площ 959 /деветстотин петдесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 001003с. Каравелово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36186.1.3, местност "Чирсана", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-616/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36186.1.16, 36186.1.5, 36186.1.4, 36186.1.2, 36186.1.143нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
703213.12.2019 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № РД-580/24.06.1999 г. по чл. 27 от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия Карлово Поземлен имот с идентификатор 02720.160.4 /две хиляди седемстотин и двадесет точка сто и шестдесет точка четири/ с площ 3351 /три хиляди триста петдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 160004гр. Баня, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 02720.160.4, местност "Копака", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-604/03.09.2019 г. на Изп. директор на АГКК София.Съседи: 02720.160.5, 02720.160.259, 02720.160.3Акт за ЧОС № 75/12.10.2000 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
702304.12.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 37277.498.449 /тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка четиристотин деветдесет и осем точка четиристотин четиридесет и девет/ с площ 418128 /четиристотин и осемнадесет хиляди сто двадесет и осем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000449гр. Клисура, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 37277.498.449, местност "Бялата вода", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.485.518, 37277.537.437, 37277.498.499, 37277.498.437, 37277.498.9, 37277.498.691, 37277.498.1, 37277.498.3, 37277.498.2, 37277.498.4, 37277.920.1, 37277.498.5, 37277.498.8, 37277.498.7Акт за ПОС № 2792/25.04.2013 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 1828/20.05.2013 г., акт № 14, т. 8, дело № 1344/13 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
702404.12.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 58616.138.392 /петдесет и осем хиляди шестстотин и шестнадесет точка сто тридесет и осем точка триста деветдесет и две/ с площ 96389 /деветдесет и шест хиляди триста осемдесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000392с. Пролом, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 58616.138.392, местност "Землище с. Пролом", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-638/09.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 58616.138.11, 58616.138.621, 58616.138.7, 58616.90.633, 58616.138.6, 58616.138.3, 58616.138.5, 58616.138.2, 58616.87.632, 58616.86.565, 58616.137.10, 58616.137.16, 58616.137.17, 58616.138.391, 58616.137.22, 58616.137.23, 58616.137.35, 58616.137.51, 58616.138.10, 58616.137.36, 58616.138.9, 58616.138.12, 58616.137.44Акт за ПОС № 3130/18.02.2014 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. №673, вх. № 674/05.03.2014 г., акт № 96, т. 3, дело № 419/14 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
702504.12.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 69420.11.181 /шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка единадесет точка сто осемдесет и едно/ с площ 1233 /хиляда двеста тридесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Ливада, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011181с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.11.181, местност "Ада Чар", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.11.220, 69420.11.207, 69420.11.236, 69420.11.183, 69420.11.182Акт за ЧОС № 5278/24.03.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 1030, вх. рег. № 1030/04.04.2017 г., акт № 105, т. 4, дело № 687/17 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
702604.12.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 69420.11.267 /шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка единадесет точка двеста шестдесет и седем/ с площ 4938 /четири хиляди деветстотин тридесет и осем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Ливада, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011267с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.11.267, местност "Ада Чар", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.11.227, 69420.11.268, 69420.11.250, 69420.11.236, 69420.11.207, 69420.11.264, 69420.11.220, 69420.11.256Акт за ЧОС № 5281/24.03.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 1033, вх. рег. № 1033/04.04.2017 г., акт № 108, т. 4, дело № 690/17 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
702704.12.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 69420.11.269 /шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка единадесет точка двеста шестдесет и девет/ с площ 4314 /четири хиляди триста и четиринадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Ливада, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011269с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.11.269, местност "Ада Чар", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.11.268, 69420.11.227, 69420.11.228, 69420.11.223, 69420.11.209, 69420.8.2, 69420.11.187, 69420.11.208, 69420.11.250Акт за ЧОС № 6969/30.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 3264, вх. рег. № 3268/01.10.2019 г., акт № 143, т. 12, дело № 2305/19 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
701603.12.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 12005.157.1 /дванадесет хиляди и пет точка сто петдесет и седем точка едно/ с площ 7134 /седем хиляди сто тридесет и четири/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 157001с. Войнягово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 12005.157.1, местност "Дълга поляна", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-609/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 12005.157.6, 12005.157.165, 12005.157.5, 12005.157.4, 12005.111.1, 12005.157.63, 12005.157.13, 12005.35.156, 12005.157.2, 12005.157.3Акт за ПОС № 6891/22.07.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2607, вх. рег. № 2611/02.08.2019 г., акт № 57, т. 10, дело № 1830/19 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
701703.12.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 12005.157.6 /дванадесет хиляди и пет точка сто петдесет и седем точка шест/ с площ 9445 /девет хиляди четиристотин четиридесет и пет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 157006с. Войнягово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 12005.157.6, местност "Дълга поляна", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-609/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 12005.157.165, 12005.157.7, 12005.157.5, 12005.157.1Акт за ПОС № 2441/03.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2375/06.08.2012 г., акт № 185, т. VIII, дело № 1488/12 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
701803.12.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 12005.157.7 /дванадесет хиляди и пет точка сто петдесет и седем точка седем/ с площ 12096 /дванадесет хиляди деветдесет и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 157007с. Войнягово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 12005.157.7, местност "Дълга поляна", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-609/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 12005.157.165, 12005.157.9, 12005.50.165, 12005.157.8, 12005.111.1, 12005.157.4, 12005.157.5, 12005.157.6Акт за ПОС № 2440/03.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2374/06.08.2012 г., акт № 184, т. VIII, дело № 1487/12 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
            
Страница 1 от 143 (7109 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
141
142
143
Следваща
[Условие]Създаване на филтър