ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
743030.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 2 от 23.07.2008 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 529/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 62949.150.18 (шестдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет точка сто и петдесет точка осемнадесет), с площ 4499 (четири хиляди четиристотин деветдесет и девет) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - седма. Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 150018.Обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Розино, ПИ с идентификатор 62949.150.18, местност „Долен кошелан“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-639/09.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 62949.150.1, 62949.150.2, 62949.150.3, 62949.150.4, 62949.150.563, 62949.150.6, 62949.150.9, 62949.150.7, 62949.150.13, 62949.150.8, 62949.150.17, 62949.150.12, 62949.150.11, 62949.150.696нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
742729.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 2 от 23.07.2008 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 529/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 62949.114.12 (шестдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет точка сто и четиринадесет точка дванадесет), с площ 4105 (четири хиляди сто и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия - седма. Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 114012Обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Розино, ПИ с идентификатор 62949.114.12, местност „Тепе деби“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-639/09.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 62949.526.116, 62949.114.13, 62949.114.111, 62949.114.9, 62949.114.21, 62949.114.14нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
742829.10.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 62949.134.86 (шестдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет точка сто тридесет и четири точка осемдесет и шест), с площ 608 (шестстотин и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - седма. Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 134086.Обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Розино, ПИ с идентификатор 62949.134.86, местност „Тепе деби“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-639/09.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 62949.134.80, 62949.134.114, 62949.134.104, 62949.134.23, 62949.134.79, 62949.134.85Акт за ЧОС №4373/08.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията Карлово, с дв. вх. № 478, вх. № 476/22.02.2016 г., акт № 109, том 2, дело № 301/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
742929.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 10 от 16.07.2010 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0377/19.07.2010 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 62949.134.121 (шестдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет точка сто тридесет и четири точка сто двадесет и едно), с площ 75763 (седемдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и три) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - седма. Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 134021 – част.Обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Розино, ПИ с идентификатор 62949.134.121, местност „Тепе деби“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-639/09.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 62949.134.11, 62949.134.96, 62949.134.12, 62949.134.5, 62949.134.6, 62949.134.20, 62949.134.95, 62949.610.1, 62949.134.13, 62949.134.14, 62949.134.16, 62949.134.37, 62949.134.68, 62949.134.38, 62949.134.15, 62949.134.104, 62949.134.67, 62949.134.17, 62949.134.66, 62949.134.65, 62949.134.64, 62949.134.63, 62949.134.78, 62949.134.77, 62949.134.19, 62949.134.18, 62949.134.105, 62949.134.536, 62949.134.125, 62949.134.98, 62949.134.126, 62949.134.102, 62949.134.10нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
742326.10.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС). Одобрен ПУП със заповед № РД-584/24.09.2020 г.Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI (шестнадесет) – за обществено обслужване с площ 351 (триста петдесет и един) кв. м.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, УПИ XVI - за обществено обслужване, кв. 44, Одобрен ПУП със заповед № РД-584/24.09.2020 г.североизток - улица с о. т. 127 – о. т. 128; югоизток - УПИ XIII-за хотел и общ. обслужване; югозапад - УПИ XIII-за хотел и общ. обслужване; запад – УПИ II-зеленина;Акт за ЧОС № 361/06.03.2007 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 1165/15.03.2007 г., акт № 55, т. III, дело № 510/2007 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
742426.10.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС). Одобрен ПУП със заповед № РД-584/24.09.2020 г.Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII (седемнадесет) – за обществено обслужване с площ 201 (двеста и един) кв. м.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, УПИ XVII - за обществено обслужване, кв. 44, Одобрен ПУП със заповед № РД-584/24.09.2020 г.североизток - улица с о. т. 97 – о. т. 125; югоизток - улица с о. т. 126 – о. т. 129; югозапад - УПИ XIII-за хотел и общ. обслужване;Акт за ЧОС № 361/06.03.2007 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 1165/15.03.2007 г., акт № 55, т. III, дело № 510/2007 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
742526.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2 , ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).Поземлен имот с идентификатор 36186.30.161 (тридесет и шест хиляди сто осемдесет и шест точка тридесет точка сто шестдесет и едно) с площ 2482 (две хиляди четиристотин осемдесет и два) кв. м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: за друг вид застрояване. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 030161.Обл. Пловдив, общ. Карлово, Каравелово, ПИ с идентификатор 36186.30.161, местност „До стопанския двор“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-616/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 36186.30.132; 36186.30.155; 36186.30.549; 36186.30.160; 36186.30.152; 36186.30.151; 36186.30.150.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
742626.10.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.16.40 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка шестнадесет точка четиридесет) с площ 5857 (пет хиляди осемстотин петдесет и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята при неполивни условия - пета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 016040.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.16.40, местност „Табите“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.205.8, 35496.16.39, 35496.16.235, 35496.16.615Акт за ПОС № 4536/07.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията Карлово, с дв. вх. № 1715, вх. № 1714/25.05.2016 г., акт № 45, том 7, дело № 1252/2016 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
742022.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.32.247 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и две точка двеста четиридесет и седем) с площ 4465 (четири хиляди четиристотин шестдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид нива. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 032247.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.32.247, местност „Гробът“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.32.242, 35496.32.241, 35496.32.571, 35496.32.243нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
742122.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.32.290 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и две точка двеста и деветдесет) с площ 2248 (две хиляди двеста четиридесет и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид нива. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 032290.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.32.290, местност „Гробът“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.32.237, 35496.32.289, 35496.32.571, 35496.32.240, 35496.32.239нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
742222.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (във възстановими стари реални граници). Протоколно решение № 7/15.07.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 0371/19.07.2010 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.59.40 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка петдесет и девет точка четиридесет) с площ 4318 (четири хиляди триста и осемнадесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: неизползвана нива (угар, орница). Категория на земята при неполивни условия - шеста. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 059040.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.59.40, местност „Аламанското“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.59.5, 35496.59.39, 35496.59.10, 35496.202.14нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
740721.10.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 37277.401.350 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка четиристотин и едно точка триста и петдесет) с площ13 601 (тринадесет хиляди шестстотин и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид недървопроизводителна горска площ. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000350.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.401.350, местност „Лозята“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 37277.446.24, 37277.446.23, 37277.446.22, 37277.446.21, 37277.919.1, 37277.401.16, 37277.401.2, 37277.401.1, 37277.446.26, 37277.446.25нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
740821.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реани граници), Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 10207.13.52 (десет хиляди двеста и седем точка тринадесет точка петдесет и две) с площ 900 (деветстотин) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - пета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 013052обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ПИ с идентификатор 10207.64.660, местност „С. Васил Левски“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-607/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 10207.13.51, 10207.13.53, 10207.11.489нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
740921.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.24.33 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка двадесет и четири точка тридесет и три)/ с площ 2 565 (две хиляди петстотин шестдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска, Начин на трайно ползване:други вид нива. Категория на земята при неполивни условия - пета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 024033гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.24.33, местност „Средна корнидица“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.24.35, 35496.24.36, 35496.24.13, 35496.24.15, 35496.24.332нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
741021.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.25.41 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка двадесет и пет точка четиридесет и едно) с площ 1 306 (хиляда триста и шест) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - пета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 025041.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.25.41, местност „Кулата – габракът“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.25.428, 35496.25.42, 35496.25.423нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
741121.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в нови граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.26.3 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка двадесет и шест точка три) с площ 951 (деветстотин петдесет и един) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия - шеста. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 026003.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.26.3, местност „Папрат ливада“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.26.4, 35496.203.10, 35496.26.5, 35496.26.9, 35496.26.2нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
741221.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.27.58 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка двадесет и седем точка петдесет и осем) с площ 2595 (две хиляди петстотин деветдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия - шеста. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 027058.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.27.58, местност „Папрат ливада“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.203.263, 35496.203.10, 35496.27.263, 35496.27.57нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
741321.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.28.4 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка двадесет и осем точка четири) с площ 2512 (две хиляди петстотин и даванадесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия - шеста. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 028004.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.28.4, местност „Папрат ливада“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.203.3, 35496.28.5, 35496.28.262, 35496.28.3нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
741421.10.2020 г.ПубличнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.31.84 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и един точка осемдесет и четири) с площ 9184 (девет хиляди сто осемдесет и четири) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 031084.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.31.84, местност „Бряза“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.205.8, 35496.31.96, 35496.31.85, 35496.31.83нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
741521.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.31.133 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и един точка сто тридесет и три) с площ 4 585 (четири хиляди петстотин осемдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид нива. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 031133.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.31.133, местност „Бряза“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.31.134, 35496.31.126, 35496.31.127, 35496.31.128, 35496.31.191нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
741621.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.32.10 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и две точка десет) с площ 1 164 (хиляда сто шестдесет и четири) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид нива. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 032010.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.32.10, местност „Гробът“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.32.540, 35496.32.11, 35496.32.307нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
741721.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.32.111 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и две точка сто и единадесет) с площ 5 952 (пет хиляди деветстотин петдесет и два) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: неизползвана нива (угар, орница). Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 032111.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.32.111, местност „Гробът“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.228.4, 35496.32.110, 35496.32.272нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
741821.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.32.181 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и две точка сто осемдесет и един) с площ 3 901 (три хиляди деветстотин и един) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: неизползвана нива (угар, орница). Категория на земята при неполивни условия - девета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 032181.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.32.181, местност „Гробът“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.32.182, 35496.32.256, 35496.32.180нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
741921.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.32.224 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка тридесет и две точка двеста двадесет и четири) с площ 752 (седемстотин петдесет и два) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид нива. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 032224.гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.32.224, местност „Гробът“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.32.223, 35496.32.248, 35496.32.225, 35496.32.540нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
739820.10.2020 г.ПубличнаЧл. 60, ал. 3 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 24241.159.461 (двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и едно точка сто петдесет и девет точка четиристотин шестдесет и едно), с площ 1392 (хиляда триста деветдесет и два) кв.м., Трайно предназначение на територията: земеделска, Начин на трайно ползване: пасище, Категория на земята при неполивни условия - втора; Предишен идентификатор: 24241.159.295; Номер по предходен план: 000137. Сграда (мелница) с идентификатор 24241.159.461.1 (двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и едно точка сто петдесет и девет точка четиристотин шестдесет и едно точка едно), застроена площ 149 (сто четиридесет и девет) кв. м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, конструкция - монолитна, построена 1985 г.с. Дъбене, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 24241.159.461, местност „Горните ливади“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-613/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 24241.159.462, 24241.159.458, 24241.159.291Акт № 6649/20.03.2019 г., за поправка на акт за ПОС № 623/07.12.2007 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 939, вх. рег. № 941/25.03.2019 г., акт № 102, том 4, дело № 690/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
739920.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 1 от 23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 530/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ ПловдивПоземлен имот с идентификатор 37277.476.468 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка четиристотин седемдесет и шест точка четиристотин шестдесет и осем) с площ 14631 (четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000468.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.476.468, местност „Топанчето“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 37277.476.466, 37277.920.1нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
740020.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 1 от 23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 530/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ ПловдивПоземлен имот с идентификатор 37277.513.11 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин и тринадесет точка единадесет) с площ 15 258 (петнадесет хиляди двеста петдесет и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставен орна земя. Категория на земята при неполивни условия - десета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 513011.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.513.11, местност „Дълбоки дол“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 37277.475.698, 37277.513.12, 37277.513.890нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
740120.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 1 от 23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 530/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ ПловдивПоземлен имот с идентификатор 37277.356.2 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка триста петдесет и шест точка две) с площ 10 525 (десет хиляди петстотин двадесет и пет) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - десета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 356002.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.356.2, местност „Зли дол“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 37277.356.357, 37277.356.1, 37277.451.26, 37277.355.14, 37277.355.11нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
740220.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 1 от 23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 530/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ ПловдивПоземлен имот с идентификатор 37277.513.10 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин и тринадесет точка десет) с площ 22 661 (двадесет и две хиляди шестстотин шестдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - десета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 513010.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.513.10, местност „Дълбоки дол“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 37277.513.12, 37277.513.689, 37277.513.890нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
740320.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 9 от 16.07.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0373/19.07.2010 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ ПловдивПоземлен имот с идентификатор 37277.329.328 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка триста двадесет и девет точка триста двадесет и осем) с площ 1 846 (хиляда осемстотин четиридесет и шест) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - десета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000328.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.329.328, местност „Стайковица“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 37277.329.327нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
740420.10.2020 г.ПубличнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 9 от 16.07.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0373/19.07.2010 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ ПловдивПоземлен имот с идентификатор 37277.340.343 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка триста и четиридесет точка триста четиридесет и три) с площ 2 703 (две хиляди седемстотин и три) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Категория на земята при неполивни условия - десета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000343.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.340.343, местност „Степаница“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 37277.340.70нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
740520.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 1 от 23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 530/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ ПловдивПоземлен имот с идентификатор 37277.398.34 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка триста деветдесет и осем точка тридесет и четири) с площ 13 156 (тринадесет хиляди сто петдесет и шест) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - десета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 398034.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.398.34, местност „Локвата“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 37277.398.33, 37277.398.36, 37277.398.35, 37277.398.39, 37277.400.1, 37277.398.40, 37277.398.41, 37277.398.42, 37277.398.49, 37277.398.30, 37277.398.31, 37277.398.32нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
740620.10.2020 г.ЧастнаЧл. 60, ал. 3 от Закона за общинска собственост (ЗОС)Урегулиран поземлен имот Х (десет) - общ., с площ 1100 (хиляда и сто) кв. м.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, УПИ Х - общ., кв. 47, одобрен ПУП със Заповед № РД-161/11.02.2019 год.североизток- улица с о.т. 160- о.т. 161 -о.т. 162; югоизток- УПИ I-772, оздравителен дом; югозапад- УПИ IX-771, трафопост; северозапад - улица с о.т. 159 - о.т. 160.Акт за ЧОС № 6833/09.07.2019 г., вписан в Служба повписванията Карлово, с дв. вх. № 2261, вх. № 2265/15.07.2019 г., акт № 9, том 9, дело № 1586/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
739619.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.63.75 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка шестдесет и три точка седемдесет и пет) с площ 7240 (седем хиляди двеста и четиридесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 063075.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.63.75, местност „Заногата“ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 35496.63.67, 35496.202.26, 35496.63.78, 35496.63.216, 35496.63.74нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
739719.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 1 от 23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 530/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ ПловдивПоземлен имот с идентификатор 37277.385.14 (тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка триста осемдесет и пет точка четиринадесет) с площ 11758 (единадесет хиляди седемстотин петдесет и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение. Категория на земята при неполивни условия - десета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 385014.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ПИ с идентификатор 37277.385.14, местност „Зеленището“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 37277.385.15, 37277.385.238, 37277.385.9нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
739115.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (във възстановими стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.44.8 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка четиридесет и четири точка осем) с площ 4760 (четири хиляди седемстотин и шестдесет) кв.м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид нива. Категория на земята при неполивни условия - пета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 044008.Обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.44.8, местност „Кърът – С. З.“ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 35496.223.529, 35496.44.529, 35496.44.11, 35496.44.7, 35496.223.5нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
739215.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.46.59 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка четиридесет и шест точка петдесет и девет) с площ 7569 (седем хиляди петстотин шестдесет и девет) кв.м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: неизползвана нива (угар, орница). Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 046059.Обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.46.59, местност „Ломът“ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 35496.46.66, 35496.46.57, 35496.46.58, 35496.31.131, 35496.31.130, 35496.31.129, 35496.31.117, 35496.31.116, 35496.46.72, 35496.46.69нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
739315.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (във възстановими стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.47.1 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка четиридесет и седем точка едно) с площ 3504 (три хиляди петстотин и четири) кв.м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид нива. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 047001.Обл.Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.47.1, местност „Св.Димитър“ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 35496.47.2, 35496.218.1, 35496.47.16нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
739415.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.63.74 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка шестдесет и три точка седемдесет и четири) с площ 4848 (четири хиляди осемстотин четиридесет и осем) кв.м., Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: изоставена орна земя. Категория на земята при неполивни условия - осма. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 063074.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ПИ с идентификатор 35496.63.74, местност „Заногата“ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Съседи: 35496.63.67, 35496.63.75, 35496.63.216, 35496.63.71нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
739515.10.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС). Одобрен ПУП със заповед № РД-584/24.09.2020 г.Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII (тринадесет) – за хотел и обществено обслужване с площ 1997 (хиляда деветстотин деветдесет и седем) кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, УПИ XIII - за хотел и обществено обслужване, кв. 44, Одобрен ПУП със заповед № РД-584/24.09.2020 г.североизток - улица с о. т. 97 – о. т. 127; изток - УПИ ХVII - за общ. обслужване; югоизток - улица с о. т. 126 – о. т. 129; югозапад - УПИ III-младежки дом; северозапад – УПИ XVI-за общ. обслужванеАкт за ЧОС № 361/06.03.2007 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 1165/15.03.2007 г., акт № 55, т. III, дело № 510/2007 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
738314.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници), Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.315.56 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и петнадесет точка петдесет и шест) с площ 4193 (четири хиляди сто деветдесет и три) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 315056.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, местност „Доневи кладенци“, ПИ с ИД 36498.315.56 по КККР – Карлово, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на на АГКК.Съседи: 36498.315.711, 36498.315.54, 36498.315.55, 36498.315.57, 36498.315.175, 36498.363.5, 36498.315.145, 36498.315.174нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
738414.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници), Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.315.57 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и петнадесет точка петдесет и седем) с площ 2454 (две хиляди четиристотин петдесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 315057.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, местност „Доневи кладенци“, ПИ с ИД 36498.315.57 по КККР – Карлово, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на на АГКК.Съседи: 36498.315.55, 36498.315.59, 36498.315.150, 36498.315.58, 36498.315.145, 36498.315.175, 36498.315.56нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
738514.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници), Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.315.59 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и петнадесет точка петдесет и девет) с площ 7960 (седем хиляди деветстотин и шестдесет) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 315059.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, местност „Доневи кладенци“, ПИ с ИД 36498.315.59 по КККР – Карлово, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на на АГКК.Съседи: 36498.321.732, 36498.315.60, 36498.315.61, 36498.315.157, 36498.315.155, 36498.315.154, 36498.315.150, 36498.315.58, 36498.315.57, 36498.315.711, 36498.315.55, 36498.315.54нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
738614.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници), Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.317.9 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и седемнадесет точка девет) с площ 1398 (хиляда триста деветдесет и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 317009.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, местност „Герген тепе“, ПИ с ИД 36498.317.9 по КККР – Карлово, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на на АГКК.Съседи: 36498.317.12, 36498.317.11, 36498.317.10, 36498.317.33, 36498.317.8, 36498.317.25нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
738714.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници), Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.317.19 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и седемнадесет точка деветнадесет) с площ 633 (шестстотин тридесет и три) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 317019.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, местност „Герген тепе“, ПИ с ИД 36498.317.19 по КККР – Карлово, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на на АГКК.Съседи: 36498.317.22, 36498.317.26, 36498.317.20, 36498.317.14, 36498.317.25нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
738814.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници), Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.317.29 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и седемнадесет точка двадесет и девет) с площ 3768 (три хиляди седемстотин шестдесет и осем) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 317029.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, местност „Герген тепе“, ПИ с ИД 36498.317.29 по КККР – Карлово, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на на АГКК.Съседи: 36498.317.415, 36498.317.6, 36498.317.7, 36498.317.30, 36498.314.721, 36498.317.5, 36498.317.25нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
738914.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници), Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.317.30 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и седемнадесет точка тридесет) с площ 1284 (хиляда двеста осемдесет и четири) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 317030.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, местност „Герген тепе“, ПИ с ИД 36498.317.30 по КККР – Карлово, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на на АГКК.Съседи: 36498.317.7, 36498.317.415, 36498.317.33, 36498.317.31, 36498.317.29нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
739014.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници), Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.317.33 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и седемнадесет точка тридесет и три) с площ 1661 (хиляда шестстотин шестдесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 317033.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, местност „Герген тепе“, ПИ с ИД 36498.317.33 по КККР – Карлово, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на на АГКК.Съседи: 36498.317.415, 36498.317.10, 36498.317.32, 36498.317.31, 36498.317.30, 36498.317.7, 36498.317.8, 36498.317.9нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
737613.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници), Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.315.8 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и петнадесет точка осем) с площ 1621 (хиляда шестстотин двадесет и един) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 315008.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, местност „Доневи кладенци“, ПИ с ИД 36498.315.8 по КККР – Карлово, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на на АГКК.Съседи: 36498.315.4, 36498.315.3, 36498.314.734, 36498.315.2, 36498.315.1, 36498.315.9, 36498.315.16, 36498.315.17, 36498.315.7, 36498.315.6, 36498.315.5нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
737713.10.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници), Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.315.10 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и петнадесет точка десет) с площ 399 (триста деветдесет и девет) кв. м. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия - 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 315010.Обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, местност „Доневи кладенци“, ПИ с ИД 36498.315.10 по КККР – Карлово, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на на АГКК.Съседи: 36498.315.9, 36498.314.734, 36498.315.11, 36498.315.16нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
           
Страница 1 от 150 (7470 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
148
149
150
Следваща
[Условие]Създаване на филтър