ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
710420.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.12.30 /три хиляди сто и девет точка дванадесет точка тридесет/ с площ 1801 /хиляда осемстотин и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 012030.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.12.30, местност "Кършиите", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.12.31; 03109.12.11; 03109.12.29; 03109.12.20.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710520.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.112 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка сто и дванадесет/ с площ 892 /осемстотин деветдесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013112.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.112, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.111; 03109.13.110; 03109.13.93; 03109.13.3.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710620.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.132 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка сто тридесет и две/ с площ 856 /осемстотин петдесет и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013132.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.132, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.133; 03109.13.155; 03109.13.156; 03109.13.11; 03109.13.157; 03109.13.3нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710720.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.171 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка сто седемдесет и едно/ с площ 1600 /хиляда и шестстотин/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013171.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.171, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.170; 03109.13.172; 03109.13.11; 03109.13.166; 03109.13.167.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710820.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.304 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка триста и четири/ с площ 676 /шестстотин седемдесет и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013304.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.304, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.10; 03109.13.305; 03109.13.306; 03109.13.303.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710920.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.334 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка триста тридесет и четири/ с площ 1091 /хиляда деветдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013334.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.334, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.333; 03109.13.330; 03109.13.470; 03109.13.10; 03109.13.335.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711020.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.453 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка четиристотин петдесет и три/ с площ 902 /деветстотин и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013453.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.453, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.3; 03109.13.69; 03109.13.68; 03109.13.47.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711120.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.459 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка четиристотин петдесет и девет/ с площ 626 /шестстотин двадесет и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013459.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.459, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.350; 03109.13.347; 03109.13.349; 03109.13.267.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711220.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.468 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка четиристотин шестдесет и осем/ с площ 400 /четиристотин/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013468.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.468, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.16; 03109.13.39; 03109.13.469.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711320.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.475 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка четиристотин седемдесет и пет/ с площ 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013475.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.475, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.131; 03109.13.454; 03109.13.479; 03109.13.474; 03109.13.3.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711420.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.476 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка четиристотин седемдесет и шест/ с площ 897 /осемстотин деветдесет и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013476.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.476, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.57; 03109.13.61; 03109.13.477; 03109.13.16.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711520.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.15.41 /три хиляди сто и девет точка петнадесет точка четиридесет и едно/ с площ 1990 /хиляда деветстотин и деветдесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 015041.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.15.41, местност "Плоска могила", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.15.44; 03109.15.42.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711620.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.16.107 /три хиляди сто и девет точка шестнадесет точка сто и седем/ с площ 929 /деветстотин двадесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; предходен план: 016107.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.16.107, местност "Гладно поле", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.16.110; 03109.16.104; 03109.16.114; 03109.16.106;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711720.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.19.8 /три хиляди сто и девет точка девтнадесет точка осем/ с площ 2000 /две хиляди/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; предходен план: 019008.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.19.8, местност "Долен бозалък", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.19.11; 03109.19.9; 03109.19.7; 03109.19.6; 03109.18.66;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711820.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.19.16 /три хиляди сто и девет точка деветнадесет точка шестнадесет/ с площ 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; предходен план: 019016.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.19.16, местност "Долен бозалък", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.19.18; 03109.19.35; 03109.19.14; 03109.19.15.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711920.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.19.31 /три хиляди сто и девет точка деветнадесет точка тридесет и едно/ с площ 1510 /хиляда петстотин и десет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; предходен план: 019031.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.19.31, местност "Долен бозалък", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.1; 03109.19.36; 03109.19.32.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710318.03.2020 г.ЧастнаЧл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост /ЗОС/. Решение № 97, взето с протокол № 9 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.02.2020 г.УПИ /урегулиран поземлен имот/ V /пет/- площад, градина с площ 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м.; здр. служба с площ 85.00 кв.м./к-ция масивна/; паянтово жилище с площ 30.00 кв.м. Построени 1974 г.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Мраченик, ЕКАТТЕ 49240, УПИ V- площад, градина, кв.32, одобрен ПУП със Заповед № 292/2016 год.североизток- ул. с о.т. 133 - о.т. 219; югоизток-УПИ VІ - 243 и УПИ ХІІІ-250; югозапад- УПИ ХІV- 241 и УПИ ХVІІІ- 251; северозапад- УПИ ІV- общ.храненеАкт № 5037/10.08.2016 г., за поправка на акт за ПОС № 4655/16.05.2016 г., вписан в служба по вписванията - Карлово, дв.вх. №2963, вх. № 2963/15.08.2016 г., акт № 195, том 11, дело №2177/2016 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
710213.03.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост /ЗОС/Поземлен имот с идентификатор 40703.65.1 /четиридесет хиляди седемстотин и три точка шестдесет и пет точка едно/ с площ 6364 /шест хиляди триста шестдесет и четири/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 065001с. Куртово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 40703.65.1, местност "До селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-619/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 40703.16.500, 40703.65.2, 40703.65.4, 40703.65.93, 40703.66.208Акт за ЧОС № 98/16.03.2001 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 3425, вх. № 3425/12.09.2017 г., акт № 15, т. 13, д. 2412/17 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
710010.03.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 2 от Закона за общинска собственост /ЗОС/, Одобрен ПУП със Заповед № 1232/04.12.2019 г.Урегулиран поземлен имот І /едно/- озеленяване, с площ 2475 /две хиляди четиристотин седемдесет и пет/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Розино, ЕКАТТЕ 62949, УПИ І- озеленяване, кв. 6, одобрен ПУП със Заповед № 1232/04.12.2019 г.север - улица с о.т. 75-о.т.385; югоизток - улица с о.т.383-о.т.384-о.т.385; югозапад- край на регулацията, УПИ II-за ТП;Акт за ПОС № 1318/25.05.2010 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, дв. вх. № 1798/03.06.2010 г., Акт № 85, том V, дело № 897/2010 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
710110.03.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост /ЗОС/, Одобрен ПУП със Заповед № 1232/04.12.2019 г. Решение № 98,взето с протокол № 9 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.02.2020 г.Урегулиран поземлен имот ІI /две/- трафопост, с площ 90 /деветдесет/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Розино, ЕКАТТЕ 62949, УПИ ІI- за ТП, кв. 6, одобрен ПУП със Заповед № 1232/04.12.2019 г.север - улица с о.т. 75-о.т.385; югоизток - УПИ I-озеленяване; югозапад- край на регулацията;Акт за ПОС № 1318/25.05.2010 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, вх. № 1798/03.06.2010 г., Акт № 85, том V, дело № 897/2010 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
709804.03.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост /ЗОС/.Поземлен имот с идентификатор 67903.93.27 /шестдесет и седем хиляди деветстотин и три точка деветдесет и три точка двадесет и седем/ с площ 677 /шестстотин седемдесет и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - девета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 093027.с. Соколица, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 67903.93.27, местност "Ментишлиско", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-641/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 67903.93.25; 67903.54.174; 67903.168.9901; 67903.93.26.Акт за ЧОС № 78/20.02.2002 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово с вх. № 2840/26.08.2013 г., дв. вх. №2839, Акт № 162, том 11, дело 2023/13 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
709704.03.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост /ЗОС/.Поземлен имот с идентификатор 62949.176.9 /шестдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет точка сто седемдесет и шест точка девет/ с площ 1533 /хиляда петстотин тридесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 176009.с.Розино, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 62949.176.9, местност "Горни лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-639/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 62949.176.8, 62949.176.33, 62949.176.582, 62949.176.10Акт за ЧОС № 5962/02.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово с дв. вх. № 2903, вх. № 2905/07.08.2018 г., Акт № 131, том 10, дело 1967/18 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
709904.03.2020 г.Частначл. 60, ал. 3 от Закона за общинска собственост /ЗОС/. Договор за продажба на държавен недвижим имот от 04.08.1998 г.310/620 /триста и десет/шестстотин и двадесет/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 36498.504.1567 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и четири точка хиляда петстотин шестдесет и седем/, целият с площ 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване /до 10м/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1567, кв.1, парцел ХХІ-1567.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.504.1567, бул. "Освобождение" №45 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.504.1566; 36498.504.1529; 36498.504.1528; 36498.504.1527; 36498.504.9537; 36498.504.1568;Акт за ЧОС № 468/27.11.2000 год.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
709527.02.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 от ЗОС. Одобрен ПУП със Заповед № 1161/13.11.2019 г. Решение № 62, взето с протокол № 7 от заседание на Общински съвет - Карлово, проведено на 30.01.2020 г.Урегулиран поземлен имот І /едно/- туристическа спалня, с площ 730 /седемстотин и тридесет/ кв.м. Сграда - жилище със ЗП 225 /двеста двадесет и пет/ кв.м., брой етажи 2 /два/, масивна конструкция, година на построяване: 1930 г. Сграда - столова, със ЗП 100 /сто/ кв.м., брой етажи 1 /един/, полумасивна конструкция, година на построяване: 1930 г.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, УПИ І- туристическа спалня, кв. 104, одобрен ПУП със Заповед № 1161/13.11.2019 г.север - улица с о.т.226-о.т.232; североизток - УПИ II-296; изток-УПИ III-295; югоизток - XXI-294; юг изапад- улица с о.т.234-о.т.225-о.т.226Акт за ПОС № 12/01.10.1998 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
709627.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 58, ал. 5 от ЗОС и § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС/1999 г. Одобрен ПУП със Заповед № 673/1991 г.Урегулиран поземлен имот ІI /две/- туристическо дружество, с площ 770 /седемстотин и седемдесет/ кв.м. Сграда - жилище със ЗП 82.49 /осем и два цяло и четиридесет и девет/ кв.м., брой етажи 3 /три/, масивна конструкция, година на построяване: 1991 г. Сграда - жилище, със ЗП 58.29 /петдесет и осем цяло и двадесет и девет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, полумасивна конструкция, година на построяване: 1936 г.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, УПИ IІ- туристическо дружество, кв. 27, одобрен ПУП със Заповед № 673/1991 г.север - УПИ Х-493, УПИ I-492; изток - улица с о.т.180-о.т.-о.т. 185; юг - улица с о.т.184-о.т.185; запад - УПИ III-495нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
709326.02.2020 г.ЧастнаЧл. 56 , ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №456, взето с протокол №26 от заседание на Общински съвет Карлово , проведено на 28.05.2009 год., План на НОИ, одобрен със Заповед №ЗД-00-105/31.01.2006 год. на Областен управител Пловдив116/616 /сто и шестнадесет - шестстотин и шестнадесет/ ид.части от поземлен имот №150.55 /сто и петдесет точка петдесет и пет/, целият с площ 616 /шестстотин и шестнадесет/ кв.м., НТП- друг вид терени със селищен характер, категория на земята -девета.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Пролом, ЕКАТТЕ 58616, местност "Над селото", ПИ №150.55, землището на с.Пролом.съседи: №150.54; №150.58; №150.56; № 150.86; № 150.51нямаКмета на Общината съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
709426.02.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 от ЗОС. Одобрен ПУП със Заповед № 1162/13.11.2019 г. Решение № 63, взето с протокол № 7 от заседание на Общински съвет - Карлово, проведено на 30.01.2020 г.Урегулиран поземлен имот ХVІІІ /осемнадесет/- жил. строителство, с площ 260 /двеста и шестдесет/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, УПИ ХVІІІ- жил. строителство, кв. 52, одобрен ПУП със Заповед № 1162/13.11.2019 г.североизток - УПИ ХIV-806; изток-УПИ ХV-1446; юг и запад- улица с о.т.360-о.т.361-о.т.362;северозапад - УПИ ХII-църква;Акт за ПОС № 6911/20.08.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, дв. вх. № 2882, вх. рег. № 2886/27.08.2019 г., Акт № 56, том 11, дело № 2033/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
708925.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.11.43 /три хиляди сто и девет точка единадесет точка четиридесет и три/ с площ 703 /седемстотин и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011043.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.11.43, местност "Перенд. кладенче", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.11.76; 03109.11.44; 03109.11.47; 03109.10.7.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
709025.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.11.47 /три хиляди сто и девет точка единадесет точка четиридесет и седем/ с площ 941 /деветстотин четиридесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011047.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.11.47, местност "Перенд. кладенче", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.11.44; 03109.11.46; 03109.11.77; 03109.10.7; 03109.11.43.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
709125.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.11.50 /три хиляди сто и девет точка единадесет точка петдесет/ с площ 1 471 /хиляда четиристотин седемдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011050.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.11.50, местност "Перенд. кладенче", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.11.77; 03109.11.56; 03109.11.57; 03109.11.49; 03109.11.48.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708025.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на кокимисята по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.199 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто деветдесет и девет/ с площ 1290 /хиляда двеста и деветдесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008199.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.199, местност "Арликая", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.200, 03109.6.4, 03109.8.198, 03109.8.197.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708125.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на кокимисята по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.200 /три хиляди сто и девет точка осем точка двеста/ с площ 895 /осемстотин деветдесет и пет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008200.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.200, местност "Арликая", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.201; 03109.6.4; 03109.8.199; 03109.8.197.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708225.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.201 /три хиляди сто и девет точка осем точка двеста и едно/ с площ 1072 /хиляда седемдесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008201.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.201, местност "Арликая", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.6.4; 03109.8.200; 03109.8.197.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708325.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.9.13 /три хиляди сто и девет точка девет точка тринадесет/ с площ 519 /петстотин и деветнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009013.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.9.13, местност "Под селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.9.174; 03109.9.14; 03109.9.175; 03109.9.12.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708425.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.9.52 /три хиляди сто и девет точка девет точка петдесет и две/ с площ 398 /триста деветдесет и осем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009052.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.9.52, местност "Нова ракаджийница", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.9.180; 03109.9.54; 03109.9.53; 03109.9.175; 03109.9.51.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708525.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.9.156 /три хиляди сто и девет точка девет точка сто петдест и шест/ с площ 437 /четиристотин тридесет и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009156.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.9.156, местност "Горни ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.9.157; 03109.9.154; 03109.9.155; 03109.9.151; 03109.9.177.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708625.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.9.157 /три хиляди сто и девет точка девет точка сто петдест и седем/ с площ 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009157.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.9.157, местност "Горни ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.9.176; 03109.9.154; 03109.9.155; 03109.9.156; 03109.9.177.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708725.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.10.1 /три хиляди сто и девет точка десет точка едно/ с площ 2 423 /две хиляди четиристотин двадесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 010001.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.10.1, местност "Нови ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.10.2; 03109.13.8; 03109.13.7; 03109.10.7; 03109.8.71; 03109.8.130; 03109.8.211; 03109.8.119; 03109.8.212; 03109.8.133; 03109.8.210; 03109.12.5; 03109.12.1; 03109.12.96.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
709225.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.11.57 /три хиляди сто и девет точка единадесет точка петдесет и седем/ с площ 518 /петстотин и осемнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011057.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.11.57, местност "Перенд. кладенче", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.11.50; 03109.11.56; 03109.11.58; 03109.10.7; 03109.11.49.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
708825.02.2020 г.ЧастнаЧл. 56 , ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №456, взето с протокол №26 от заседание на Общински съвет Карлово , проведено на 28.05.2009 год., План на НОИ, одобрен със Заповед №ЗД-00-105/31.01.2006 год. на Областен управител Пловдив779/1479 /седемстотин седемдесет и девет-хиляда четиристотин седемдесет и девет/ ид.части от поземлен имот №150.12 /сто и петдесет точка дванадесет/, целият с площ 1479 /хиляда четиристотин седемдесет и девет/ кв.м., НТП- ниви/орна земя, категория на земята -девета.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Пролом, ЕКАТТЕ 58616, местност "Баракови ниви", ПИ №150.12, землището на с.Пролом.съседи: №150.13; №150.77; №150.11; № 150.102нямаКмета на Общината съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
707320.02.2020 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.185 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто осемдесет и пет/ с площ 4532 /четири хиляди петстотин тридесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008185.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.185, местност "Рътът", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.29.459, 03109.8.159, 03109.8.183, 03109.8.184, 03109.888.9901Акт № 284/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707420.02.2020 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.186 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто осемдесет и шест/ с площ 11703 /единадесет хиляди седемстотин и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008186.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.186, местност "Рътът", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.159, 03109.8.175, 03109.8.119, 03109.8.111, 03109.8.187, 03109.8.177Акт № 285/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707520.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.188 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто осемдесет и осем/ с площ 3918 /три хиляди деветстотин и осемнадесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008188.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.188, местност "Рътът", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.20, 03109.8.119, 03109.8.187, 03109.8.110, 03109.129.453, 03109.129.452, 03109.132.523Акт № 286/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707620.02.2020 г.Частначл. 2, ал. т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.189 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто осемдесет и девет/ с площ 1009 /хиляда и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008189.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.189, местност "Джандар Бахча", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.119, 03109.8.190, 03109.8.16, 03109.8.110нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707720.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.192 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто деветдесет и две/ с 13856 /тринадесет хиляди осемстотин петдесет и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008192.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.192, местност "Джандар Бахча", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.13, 03109.8.190, 03109.8.14, 03109.8.191, 03109.8.194, 03109.8.193, 03109.888.9901, 03109.8.11, 03109.8.109, 03109.8.10, 03109.8.12, 03109.8.9, 03109.8.8, 03109.8.215, 03109.8.6, 03109.8.216Акт № 287/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707820.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на кокимисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.196 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто деветдесет и шест/ с 4569 /четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008196.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.196, местност "Арликая", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.195, 03109.8.197, 03109.6.4Акт № 288/21.01.2002 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707920.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на кокимисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.8.198 /три хиляди сто и девет точка осем точка сто деветдесет и осем/ с 1063 /хиляда шестдесет и три/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 008198.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.8.198, местност "Арликая", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.8.199, 03109.6.4, 03109.8.197нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
707219.02.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 67903.151.3 /шестдесет и седем хиляди деветстотин и три точка сто петдесет и едно точка три/ с площ 31 804 /тридесет и една хиляди осемстотин и четири/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия - десета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 151003.с. Соколица, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 67903.151.3, местност "Гробищата", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-641/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 67903.151.136; 67903.168.9901; 67903.151.4.Акт за ПОС № 5554/12.01.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово с вх. № 148/17.01.2018 г., дв. вх. №147, Акт № 94, том 1, дело 94/18 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
707010.02.2020 г.Частначл. 2, ал. 1, т.1, 2 и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС/1999 г.,Поземлен имот с идентификатор 36498.506.521 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и шест точка петстотин двадесет и едно/ с площ 1176 /хиляда сто седемдесет и шест/ кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване /до 10 м/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 30, парцел: ХХ.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, кв.Сушица, ул."Киро Киров"; ПИ с идентификатор 36498.506.521, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изпълнителния директор на АГККСъседи: 36498.506.520; 36498.506.522; 36498.3.711; 36498.506.593;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
707110.02.2020 г.Частначл. 2, ал. 1, т.1, 2 и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС/1999 г.,Поземлен имот с идентификатор 36498.506.522 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и шест точка петстотин двадесет и две/ с площ 1231 /хиляда двеста тридесет и един/ кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване /до 10 м/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 30, парцел: ХХI.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, кв.Сушица, ул."Киро Киров"; ПИ с идентификатор 36498.506.522, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изпълнителния директор на АГККСъседи: 36498.506.498; 36498.3.724; 36498.3.711; 36498.506.521; 36498.506.593;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
           
Страница 1 от 144 (7159 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
142
143
144
Следваща
[Условие]Създаване на филтър