ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
684318.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 038028 /нула тридесет и осем нула двадесет и осем/, нива с площ 1.042 дка /един дка и четиридесет и два кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 038028, местност "Топачка", землище с. Васил Левски.№ 038026, нива насл. на Димитър Христов Христов; № 038025, нива на Илиана Кирилова Кирова и др.; № 000071, полски път на Община Карлово; № 038029, нива на Ненко Иванов Каравасилев; № 038027, нива на Марин Донев Георгиев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
684418.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 038073 /нула тридесет и осем нула седемдесет и три/, нива с площ 0.315 дка /нула дка триста и петнадесет кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 038073, местност "Топачка", землище с. Васил Левски.№ 038010, нива насл. на Васил Иванов Перендьов; № 038003, нива насл. на Васил Иванов Перендьов; № 038004, нива насл. на Иван Гърдев Ненков; № 038072, нива на Райчо Райчев Райчев; № 038018, нива насл. на Трифон Иванов Райчев;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
684618.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 039071 /нула тридесет и девет нула седемдесет и едно/, нива с площ 0.745 дка /нула дка седемстотин четиридесет и пет кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 039071, местност "Дар сокак", землище с. Васил Левски.№ 039072, лозе на ОПФ В. Левски; № 000606, комп. малоет. з на "Маунтин резорт" ЕООД; № 000773, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
684518.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 039016 /нула тридесет и девет нула шестнадесет/, с площ 2.199 дка /два дка сто деветдесет и девет кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия -шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 039016, местност "Дар сокак", землище с. Васил Левски.№039007, нива насл. на Христо Петров Арабаджиев; № 039008, нива на Димитър Петков Петков; № 039088, нива на Ангел Димитров Богданов; № 039015, пасище, мера на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
684718.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 039072 /нула тридесет и девет нула седемдесет и две/, нива с площ 2.473 дка /два дка четиристотин седемдесет и три кв.м./, НТП - лозе, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 039072, местност "Дар сокак", землище с. Васил Левски.№ 039071, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 000773, полски път на Община Карлово; № 039073, лозе на Лазар Генков Лазаров; № 039069, използв. ливада на Недка Христева Колева и др.; № 039585, дере на Община Карлово; № 000606, комп. малоет. з на "Маунтин резорт" ЕООД;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
684818.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 039082 /нула тридесет и девет нула осемдесет и две/, с площ 1.040 дка /един дка нула четиридесет кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия -шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 039082, местност "Дар сокак", землище с. Васил Левски.№ 039081, нива насл. на Иван Иванов Ненчев; № 039033, нива на Стефан Иванов Стоянов; № 039087, жил. територия на "Хамър Хейвън" ООД; № 039025, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 039014, използв. ливада насл. на Иван Иванов Ненчев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
684918.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 039084 /нула тридесет и девет нула осемдесет и четири/, с площ 0.764 дка /нула дка седемстотин шестдесет и четири кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 039084, местност "Дар сокак", землище с. Васил Левски.№ 039083, нива насл. на Васил Цвятков Танчев; № 039088, нива на Ангел Димитров Богданов; № 039011, нива на Стойна Цвяткова Тончева.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
685018.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 040003 /нула четиридесет нула нула три/, нива с площ 1.223 дка /един дка двеста двадесет и три кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 040003, местност "Горно навалий", землище с. Васил Левски.№ 000410, дере на Община Карлово; №040001, използв. ливада на Джозеф Маурис Джабра; №040002, използв. ливада насл. на Георги Христев Пеев; №040005, използв. ливада на Георги Лазаров Кънев и др.; №040006, използв. ливада на Мария Димитрова Ковачева; №040021, полски път на Община Карлово; №040004, използв. ливада на Иван Стоянов Стайков;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
685218.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 040067 /нула четиридесет нула шестдесет и седем/, нива с площ 1.812 дка /един дка осемстотин и дванадесет кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 040067, местност "Горно навалий", землище с. Васил Левски.№040066, използв. ливада насл. на Христо Атанасов Даков; №040084, използв. ливада на Павли Ангелов Павлов; №040083, използв. ливада насл. на Митко Митев Ковачев.; №040068, използв. ливада на "Софарма" АД; №000600, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
685118.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 040054 /нула четиридесет нула петдесет и четири/, нива с площ 0.475 дка /нула дка четиристотин седемдесет и пет кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 040054, местност "Горно навалий", землище с. Васил Левски.№ 040055, използв. ливада на Джозеф Маурис Джабра; № 000600, полски път на Община Карлово; № 040143, полски път на Община Карлово; № 040053, използв. ливада на Джозеф Маурис Джабра.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
685418.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 040105 /нула четиридесет сто и пет/, нива с площ 0.542 дка /нула дка петстотин четиридесет и два кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 040105, местност "Горно навалий", землище с. Васил Левски.№ 040106, нива на "Томато.бг" ЕООД; № 000745, полски път на Община Карлово; № 040104, използв. ливада на Георги Мирчев Мирчев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
685318.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 040077 /нула четиридесет нула седемдесет и седем/, нива с площ 0.493 дка /нула дка четиристотин деветдесет и три кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 040077, местност "Горно навалий", землище с. Васил Левски.№040076, използв. ливада на Анна Георгиева Йовкова; №040078, използв. ливада насл. на Георги Лазаров Кънев; №040102, полски път на Община Карлово; №000745, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
685518.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 040141 /нула четиридесет сто четиридесет и едно/, нива с площ 3.346 дка /три дка триста четиридесет и шест кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 040141, местност "Горно Навалий", землище с. Васил Левски.№ 000718, полски път на Община Карлово; № 040139, използв. ливада насл. на Тодор Стоянов Чолаков; № 040140, използв. ливада на Джозев Маурис Джабра; № 040142, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
685618.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 040146 /нула четиридесет сто четиридесет и шест/, нива с площ 1.167 дка /един дка сто шестдесет и седем кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 040146, местност "Горно навалий", землище с. Васил Левски.№040147, използв. ливада насл. на Лазар Георгиев Кисьов; №040025, използв. ливада насл. на Васил Нейков Велев; №040155, използв. ливада на Джозеф Маурис Джабра; №040028, използв. ливада насл. на Милю Павлов Маринов и др.;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
685718.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 040148 /нула четиридесет сто четиридесет и осем/, нива с площ 2.800 дка /два дка и осемстотин кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 040148, местност "Горно навалий", землище с. Васил Левски.№040126, използв. ливада на Джозеф Маурис Джабра; № 040142, полски път на Община Карлово; №040149, използв. ливада насл. на Енчо Дечев Стоянов; №000925, канал на МЗГ-ХМС;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
685818.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 043010 /нула четиридесет и три нула десет/, нива с площ 1.214 дка /един дка двеста и четиринадсет кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 043010, местност "Малката стража", землище с. Васил Левски.№043009, нива насл. на Куна Димитрова Рулева; № 043022, нива насл. на Ненко Мирчев Петков; №043011, нива на Дона Иванова Енева; №000850, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
685918.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 043023 /нула четиридесет и три нула двадесет и три/, нива с площ 1.936 дка /един дка деветстотин тридесет и шест кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 043023, местност "Малката стража", землище с. Васил Левски.№043009, нива насл. на Куна Димитрова Рулева; № 043024, нива на Таня Гъчева Кулова; № 043029, нива насл. на Петко Райчев Иванов; № 043021, нива на Иван Христов Стоянов; № 043022, нива насл. на Ненко Мирчев Петков.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
686118.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 043056 /нула четиридесет и три нула петдесет и шест/, нива с площ 0.500 дка /нула дка петстотин кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 043056, местност "Малката стража", землище с. Васил Левски.№ 043057, нива на ОПФ В. Левски; № 043059, нива на ОПФ В. Левски; № 043055, нива насл. на Дона Маринова Митова; № 043049, нива на Иван Петков Петков.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
686018.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 043045 /нула четиридесет и три нула четиридесет и пет/, нива с площ 1.126 дка /един дка сто двадесет и шест кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 043045, местност "Малката стража", землище с. Васил Левски.№043046, нива насл. на Гана Христова Атанасова; № 043049, нива на Иван Петков Петков; №000618, дере на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
686218.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 043057 /нула четиридесет и три нула петдесет и седем/, нива с площ 0.500 дка /нула дка петстотин кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 043057, местност "Малката стража", землище с. Васил Левски.№ 043058, нива насл. на Гърди Митов Сиркьов; № 043059, нива на ОПФ В. Левски; № 043056, нива на ОПФ В. Левски; № 043049, нива на Иван Петков Петков.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
686318.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 043059 /нула четиридесет и три нула петдесет и девет/, нива с площ 0.781 дка /нула дка седемстотин осемдесет и един кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 043059, местност "Малката стража", землище с. Васил Левски.№ 043060, нива на Иван Петков Петков; № 043077, нива на Иван Петков Петков; № 043052, нива на Илиана Кирилова Кирова и др.; № 043055, нива насл. на Дона Маринова Митова; №043056, нива на ОПФ В. Левски; №043057, нива на ОПФ В. Левски; № 043058, нива насл. на Гърди Митов Сиркьов;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
686418.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 043071 /нула четиридесет и три нула седемдесет и едно/, нива с площ 1.287 дка /един дка двеста осемдесет и седем кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 043071, местност "Малката стража", землище с. Васил Левски.№ 000623, пасище, мера на ОПФ В. Левски; № 043068, нива насл. на Илия Петров Колев; № 043069, нива на Доньо Димитров Петков; № 043070, нива на Петко Димитров Петков Папурев; № 043072, нива насл. на Петко Петков Иванов.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
686518.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 043079 /нула четиридесет и три нула седемдесет и девет/, нива с площ 0.508 дка /нула дка петстотин и осем кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 043079, местност "Малката стража", землище с. Васил Левски.№ 043080, нива насл. на Христо Ненков Трифонов; №000850, полски път на Община Карлово; № 043078, нива насл. на Димитър Ненков Мирчев; №043077, нива на Иван Петков Петков;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
686618.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 043081 /нула четиридесет и три нула осемдесет и едно/, нива с площ 0.402 дка /нула дка четиристотин и два кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 043081, местност "Малката стража", землище с. Васил Левски.№ 000850, полски път на Община Карлово; № 043080, нива насл. на Христо Ненков Трифонов; № 043082, нива на Недка Василева Ангелова; № 043093, нива насл. на Тина Колева Петрова.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
686718.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 044007 /нула четиридесет и четири нула нула седем/, нива с площ 0.308 дка /нула дка триста и осем кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 044007, местност "Бяла река", землище с. Васил Левски.№ 044006, нива насл. на Стоян Инванов Стайков; № 000592, ЖП линия на НК "Железопътна инфраструктура"; № 044010, нива на Васил Ненков Стоянов; № 044008, нива на ОПФ В. Левски; № 000889, полскипът на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
686818.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 044008 /нула четиридесет и четири нула нула осем/, нива с площ 0.481 дка /нула дка четиристотин осемдесет и един кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 044008, местност "Бяла река", землище с. Васил Левски.№ 000889, полски път на Община Карлово; № 044007, нива на ОПФ В. Левски; № 044010, нива на Васил Ненков Стоянов; № 044009, нива насл. на Илия Колев Петров.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
687018.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 046040 /нула четиридесет и шест нула четиридесет/, нива с площ 0.478 дка /нула дка четиристотин седемдесет и осем кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 046040, местност "Адата", землище с. Васил Левски.№ 046019, използв. ливада насл. на Димитър Димитров Мирчев и др.; № 046035, полски път на Община Карлово; № 046039, използв. ливада насл. на Райчо Василев ДимитровнямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
687118.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 047029 /нула четиридесет и седем нула двадесет и девет/, нива с площ 0.294 дка /нула дка двеста деветдесет и четири кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 047029, местност "Крушата", землище с. Васил Левски.№ 047028, използв. ливада на Васил Дончев Василев; № 047031, използв. ливада на Георги Ненков Георгиев; № 047030, полски път на Община КарловонямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
686918.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 046020 /нула четиридесет и шест нула двадесет/, с площ 0.391 дка /нула дка триста деветдесет и един кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Адата", ПИ № 046020, землище с. Васил Левски.№ 046021, използв. ливада на Васила Христова Василева; № 046035, полски път на Община Карлово; № 000785, полски път на Община Карлово; № 046017, използв. ливада на Димитър Иванов Попов; № 046019, използв. ливада насл. на Димитър Димитров Мирчев и др.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
687218.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 047041 /нула четиридесет и седем нула четиридесет и едно/, нива с площ 0.931 дка /нула дка деветстотин тридесет и един кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 047041, местност "Крушата", землище с. Васил Левски.№ 047042, полски път на Община Карлово; № 047038, използв. ливада на Димитър Петков Петков; № 047040, използв. ливада насл. на Лала Койчева НенчеванямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
687318.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 047047 /нула четиридесет и седем нула четиридесет и седем/, с площ 0.441 дка /нула дка четиристотин четиридесет и един кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Крушата", ПИ № 047047, землище с. Васил Левски.№ 000974, канал на МЗГ - ХМС; № 047046, използв. ливада на Марин Донев Георгиев; № 047042, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
687418.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 047055 /нула четиридесет и седем нула петдесет и пет/, нива с площ 1.321 дка /един дка триста двадесет и един кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 047055, местност "Крушата", землище с. Васил Левски.№ 047056, нива на Гина Стефанова Йонкова; № 000974, канал на МЗГ-ХМС; № 047011, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
687518.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 047061 /нула четиридесет и седем нула шестдесет и едно/, с площ 0.507 дка /нула дка петстотин и седем кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Крушата", ПИ № 047061, землище с. Васил Левски.№ 047060, използв. ливада на Таня Гъчева Кулова; № 047011, полски път на Община Карлово; № 000763, полски път на Община Карлово; № 047062, използв. ливада насл. на Гърди Иванов Тотинков.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
687618.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 047075 /нула четиридесет и седем нула седемдесет и пет/, с площ 1.091 дка /един дка нула деветдесет и един кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Крушата", ПИ № 047075, землище с. Васил Левски.№ 047076, използв. ливада на Донка Петрова Мечкарова; № 000962, канал на МЗГ - ХМС; № 047074, използв. ливада насл. на Кочо Гърдев Попов и др; № 000763, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
687718.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 047083 /нула четиридесет и седем нула осемдесет и три/, нива с площ 0.614 дка /нула дка шестстотин и четиринадесет кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 047083, местност "Крушата", землище с. Васил Левски.№ 047082, използв. ливада на Васил Иванов Перчев; № 047081, използв. ливада на "Софарма" АД; № 047084, използв. ливада на Диша Христева Попова; № 047085, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
687818.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 047093 /нула четиридесет и седем нула деветдесет и три/, с площ 2.063 дка /два дка нула шестдесет и три кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Крушата", ПИ № 047093, землище с. Васил Левски.№ 000974, канал на МЗГ - ХМС; № 000559, вътрешна река на "Напоителни системи" ЕАД - кл. Пловдив; № 047043, използв. ливада на Николай Колев Комитов и др.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
683617.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 035020 /нула тридесет и пет нула двадесет/, с площ 0.386 дка /нула дка триста осемдесет и шест кв.м./, НТП - лозе, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Боаза", ПИ № 035020, землище с. Васил Левски.№ 035038, лозе на "Полидей - 2" ООД; № 035039, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
683717.07.2019 г.Частна Чл.2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 036036 /нула тридесет и шест нула тридесет и шест/, с площ 0.636 дка /нула дка шестстотин тридесет и шест кв.м. /, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Чифлика", ПИ № 036036, землище с. Васил Левски№ 036037, използв. ливада насл. на Георги Хр. Георгиев Далаков; № 036064, използв. ливада насл. на Христо Койчев Енев; № 036034, използв. ливада насл. на Видол Димитров Василев; № 036035, насип на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
683417.07.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 36498.501.528 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин двадесет и осем/ с площ 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 528, кв. 150, парцел ХІ-528 по ЗРП на гр.Карлово.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.501.528, ул. "Тодор Каблешков" № 7 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.501.527; 36498.501.9541; 36948.501.529; 36498.501.531; 36498.501.532;Акт за ЧОС №756/11.05.2002 год.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
683817.07.2019 г.Частна Чл.2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 036044 /нула тридесет и шест нула четиридесет и четири/, с площ 1.074 дка /един дка нула седемдесет и четири кв.м. /, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Чифлика", ПИ № 036044, землище с. Васил Левски.№ 036043, нива на Тодор Георгиев Мирчев; № 036450, дере на Община Карлово; № 036046, нива насл. на Петко Велев Бочев; № 036045, нива на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
683917.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 036045 /нула тридесет и шест нула четиридесет и пет/, с площ 1.170 дка /един дка сто и седемдесет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Чифлика", ПИ № 036045, землище с. Васил Левски.№ 036044, нива на ОПФ В. Левски; №036046, нива насл. на Петко Велев Бочев; № 036048, нива насл. на Койчо Донев Ковачев; № 036042, нива насл. на Христо Нечев Белчев; № 036043, нива на Тодор Георгиев Мирчев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
684017.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 036074 /нула тридесет и шест нула седемдесет и четири/, нива с площ 0.522 дка /нула дка петстотин двадесет и два кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 036074, местност "Чифлика", землище с. Васил Левски.№ 036073, използв. ливада на Христо Василев Христов; № 036055, използв. ливада на Ненко Василев Стоянов; № 036051, използв. ливада на Васил Ненков Стоянов; № 036049, използв. ливада на Васил Димитров Василев; № 036061, използв. ливада на Димитър Ненков Димитров.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
684117.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 038011 /нула тридесет и осем нула единадесет/, нива с площ 1.412 дка /един дка четиристотин и дванадесет кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 038011, местност "Топачка", землище с. Васил Левски.№ 038012, използв. ливада на Владимир Райчев Райчев; № 038015, нива на Чонка Райчева Пенева; № 038017, нива на Иван Трифонов Иванов; № 038010, нива насл. на Васил Иванов Перендьов.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
684217.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 038023 /нула тридесет и осем нула двадесет и три/, нива с площ 0.521 дка /нула дка петстотин двадесет и един кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 038023, местност "Топачка", землище с. Васил Левски.№ 038022, нива насл. на Лазар Добрев Лазаров и др.; № 038020, нива насл. на Койчо Иванов Ковачев; № 000071, полски път на Община Карлово; № 000078, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
683517.07.2019 г.Частна чл. 59, ал.1 от ЗОС във връзка чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 456 взето с протокол № 26 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.05.2009 год. Одобрен план на НОИ със Заповед № 601/29.10.2004 год.72/246 /седемдесет и две/двеста четиридесет и шест/ иделни части от Поземлен имот с идентификатор 36498.701.1574 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка седемстотин и едно точка хиляда петстотин седемдесет и четири/, целият с площ 246 /двеста четиридесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, категория на земята при неполивни услови:шеста /номер по предходен план: 000358/гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.701.1574, местност "Яса тепе" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.701.9504; 36498.701.9502; 36498.701.1573; 36498.701.9501; 68080.405.257;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
681609.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 023057 /нула двадесет и три нула петдесет и седем/, с площ 0.348 дка /нула дка триста четиридесет и осем кв.м./ - НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "До шосето", ПИ № 023057, землище с. Васил Левски.№ 023114, полски път на Община Карлово; № 023058, нива насл. на Цвятко Тодоров Добрев; № 023056, нива насл. на Минко Тонов Симов; № 023095, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
681709.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 023105 /нула двадесет и три сто и пет/, с площ 0.167 дка /нула дка сто шестдесет и седем кв.м./ - НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "До шосето", ПИ № 023105, землище с. Васил Левски.№ 023110, полски път на Община Карлово; № 023106, нива на Нина Минчева Акчан; № 023104, нива на Иван Стоянов Стоянов.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
681809.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024050 /нула двадесет и четири нула петдесет/, с площ 1.592 дка /един дка петстотин деветдесет и два кв.м./ - НТП - овощна градина, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Чукурлан", ПИ № 024050, землище с. Васил Левски.№ 024051, овощна градина насл. на Диша Донева Иванова; № 024049, овощна градина насл. на Иван Гърдев Тотинков; № 000750, полски път на Община Карлово; № 024052, овощна градина на Димитър Димитров Петков.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
681909.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 025089 /нула двадесет и пет нула осемдесет и девет/, с площ 0.314 дка /нула дка триста и четиринадесет кв.м./ - НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Корджа дере", ПИ № 025089, землище с. Васил Левски.№ 025088, нива насл. на Иван Ненков Минтаков; № 000756, полски път на Община Карлово; № 025090, нива насл. на Васил Василев Данев; № 025087, нива на Чонка Райчева Пенева.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
682109.07.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 026010 /нула двадесет и шест нула десет/, с площ 1.990 дка /един дка деветстотин и деветдесет кв.м./ - НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Студените кладенци", ПИ № 026010, землище с. Васил Левски.№ 026012, използв. ливада на Христо Гърдев Христов; № 026191, полски път на Община Карлово; № 026009, използв. ливада на Джозеф Маурис Джабра; № 026011, използв. ливада насл. на Иван Стоянов Иванов Вдовичев;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 139 (6919 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
137
138
139
Следваща
[Условие]Създаване на филтър