ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Разпоредителни действия/Учредени или възникнали ограничени вещни права
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
714802.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС)Поземлен имот с идентификатор 10207.5.207 (десет хиляди двеста и седем точка пет точка двеста и седем), с площ 497 (четиристотин деветдесет и седем) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на земята при неполивни условия - седма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 005207.с. Васил Левски, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 10207.5.207, местност „Лозова могила“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-607/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 10207.5.209, 10207.5.208, 10207.5.206, 10207.5.46, 10207.5.774Акт за ЧОС № 5571/08.02.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 422, вх. № 424/13.02.2018 г., акт № 79, т. 2, дело 279/18 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
714902.06.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС)Поземлен имот с идентификатор 10207.8.614 (десет хиляди двеста и седем точка осем точка шестстотин и четиринадесет), с площ 3 478 (три хиляди четиристотин седемдесет и осем) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000614.с. Васил Левски, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 10207.8.614, местност „Сай дере“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-607/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 10207.8.778, 10207.8.604, 10207.64.815, 10207.16.19, 10207.16.613, 10207.16.615, 10207.16.616,Акт за ПОС № 4673/25.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2609, вх. № 2609/27.07.2016 г., акт № 122, т. 10, дело 1927/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
715002.06.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС)Поземлен имот с идентификатор 10207.16.613 (десет хиляди двеста и седем точка шестнадесет точка шестстотин и тринадесет), с площ 516 (петстотин и шестнадесет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000613.с. Васил Левски, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 10207.16.613, местност „Сай дере“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-607/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 10207.8.614, 10207.16.19, 10207.16.615, 10207.16.616Акт за ПОС № 4672/25.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2608, вх. № 2608/27.07.2016 г., акт № 121, т. 10, дело 1926/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
715102.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС)Поземлен имот с идентификатор 10207.16.615 (десет хиляди двеста и седем точка шестнадесет точка шестстотин и петнадесет), с площ 205 (двеста и пет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000615.с. Васил Левски, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 10207.16.615, местност „С. Васил Левски“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-607/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 10207.8.614, 10207.16.613, 10207.16.19, 10207.16.20, 10207.16.616Акт за ЧОС № 4674/25.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2610, вх. № 2610/27.07.2016 г., акт № 123, т. 10, дело 1928/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
715202.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС)Поземлен имот с идентификатор 10207.16.616 (десет хиляди двеста и седем точка шестнадесет точка шестстотин и шестнадесет), с площ 21584 (двадесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята при неполивни условия - седма. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000616.с. Васил Левски, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 10207.16.616, местност „С. Васил Левски“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-607/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 10207.7.741, 10207.8.17, 10207.8.16, 10207.8.778, 10207.8.614, 10207.16.613, 10207.16.615, 10207.16.19, 10207.16.20,10207.16.14, 10207.16.13, 10207.16.12, 10207.16.612Акт за ЧОС № 4675/25.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2611, вх. № 2611/27.07.2016 г., акт № 124, т. 10, дело 1929/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
715302.06.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)Поземлен имот с идентификатор 10207.28.155 (десет хиляди двеста и седем точка двадесет и осем точка сто петдесет и пет), с площ 13 156 (тринадесет хиляди сто петдесет и шест) кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Рибарник. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000155.с. Васил Левски, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 10207.28.155, местност „С. Васил Левски“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-607/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 10207.28.62, 10207.28.61, 10207.28.60, 10207.28.59, 10207.28.908, 10207.28.141, 10207.28.909, 10207.28.64, 10207.28.63Акт за ЧОС № 32/08.02.2002 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2317/27.07.2010 г., акт № 50, т. VII, дело 1269/16 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
715402.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС). Решение № 1968, взето с протокол № 41 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.10.2014 г.Поземлен имот с идентификатор 10207.16.19 (десет хиляди двеста и седем точка шестнадесет точка деветнадесет), с площ 6 319 (шест хиляди триста и деветнадесет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 016019.с. Васил Левски, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 10207.16.19, местност „Сай дере“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-607/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 10207.16.616, 10207.16.615, 10207.16.613, 10207.8.614, 10207.8.604, 10207.64.815, 10207.16.20Акт за ЧОС № 3991/12.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 127, вх. № 127/20.01.2015 г., акт № 103, т. 1, дело 81/15 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
715502.06.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС). Решение № 1968, взето с протокол № 41 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.10.2014 г.Поземлен имот с идентификатор 10207.16.20 (десет хиляди двеста и седем точка шестнадесет точка двадесет), с площ 21 791 (двадесет и една хиляди седемстотин деветдесет и един) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия - девета. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 016020.с. Васил Левски, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 10207.16.20, местност „Сай дере“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-607/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 10207.16.616, 10207.16.615, 10207.16.19, 10207.64.815, 10207.16.17, 10207.16.7, 10207.16.1, 10207.16.8, 10207.16.15, 10207.16.16, 10207.16.14, 10207.16.13Акт за ЧОС № 3991/12.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 127, вх. № 127/20.01.2015 г., акт № 103, т. 1, дело 81/15 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
714126.05.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС)Поземлен имот с идентификатор 69420.10.18 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка десет точка осемнадесет), с площ 18730 (осемнадесет хиляди седемстотин и тридесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:ливада, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 010018.с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.10.18, местност "Под селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.10.32, 69420.10.125, 69420.10.43, 69420.10.44, 69420.10.33, 69420.10.34, 69420.10.35, 69420.10.139, 69420.10.26, 69420.10.25, 69420.10.27, 69420.10.28, 69420.10.29, 69420.10.19, 69420.10.37, 69420.10.21, 69420.10.20, 69420.10.11, 69420.10.22, 69420.10.15Акт за ЧОС № 6148/11.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 3851, вх. рег. № 3853/18.10.2018 г., акт № 46, т. 14, дело № 2688/18 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
714226.05.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС)Поземлен имот с идентификатор 69420.10.36 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка десет точка тридесет и шест), с площ 843 (осемстотин четидесет и три) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:ливада, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 010036.с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.10.36, местност "Под селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.10.49, 69420.10.29, 69420.10.28Акт за ЧОС № 5277/24.03.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 1029, вх. рег. № 1029/04.04.2017 г., акт № 104, том 4, дело № 686/17 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
714326.05.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС)Поземлен имот с идентификатор 69420.10.109 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка десет точка сто и девет), с площ 912 (деветстотин и дванадесет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:ливада, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 010109.с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.10.109, местност "Под селото", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.10.108, 69420.10.119, 69420.10.99, 69420.10.95, 69420.10.107, 69420.11.78Акт за ЧОС № 6153/11.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 3856, вх. рег. № 3858/18.10.2018 г., акт № 51, том 14, дело № 2693/18 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
714426.05.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС) във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) (във възстановими стари реални граници), Протоколно решение № 2 от 23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 529/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 69420.11.138 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка единадесет точка сто тридесет и осем), с площ 1 297 (хиляда двеста деветдесет и седем) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: ливада, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011138.с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.11.138, местност "Ада Чар", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.11.136, 69420.11.161, 69420.11.163, 69420.8.2, 69420.11.137, 69420.11.78нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
714526.05.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) (във възстановими стари реални граници), Протоколно решение № 2 от 23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 529/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 69420.11.163 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка единадесет точка сто шестдесет и три), с площ 710 (седемстотин и десет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: ливада, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011163.с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.11.163, местност "Ада Чар", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.11.161, 69420.11.164, 69420.11.241, 69420.8.2, 69420.11.138, 69420.11.136нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
714626.05.2020 г.ПубличнаЧл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) (в съществуващи стари реални граници), Протоколно решение № 2 от 23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 529/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 69420.11.218 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка единадесет точка двеста и осемнадесет), с площ 8 160 (осем хиляди сто и шестдесет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:пасище, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011218.с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.11.218, местност "Ада Чар", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.11.226, 69420.11.231, 69420.11.227, 69420.11.125нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
714726.05.2020 г.ПубличнаЧл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) (в съществуващи стари реални граници), Протоколно решение № 2 от 23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 529/30.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 69420.11.227 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет точка единадесет точка двеста двадсет и седем), с площ 13 735 (тринадесет хиляди седемстотин тридесет и пет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:пасище, Категория на земята при неполивни условия - четвърта; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 011227.с. Столетово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 69420.11.227, местност "Ада Чар", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-642/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 69420.11.226, 69420.11.231, 69420.11.227, 69420.11.232, 69420.11.233, 69420.11.228, 69420.11.269, 69420.11.268, 69420.8.2, 69420.11.267, 69420.11.220, 69420.11.125, 69420.11.218Акт за ПОС № 2302/07.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 1859/02.07.2012 г., акт № 182, том VI, дело № 1128/12 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
713922.05.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за води (ЗВ)Поземлен имот с идентификатор 04563.9.267 (четири хиляди петстотин шестдесет и три точка девет точка двеста шестдесет и седем), с площ 29 478 (двадесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Рибарник, Категория на земята при неполивни условия - нула; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 009267с. Богдан, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 04563.9.267, местност "Големия кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-606/03.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 04563.9.262, 04563.9.17, 04563.9.46, 04563.8.142, 04563.9.266, 04563.2.184, 04563.2.185, 04563.2.183, 04563.9.22, 04563.9.268, 04563.9.16Акт за ЧОС № 965/13.10.2009 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2930/19.10.2009 г., акт № 19, том VIII, дело № 1424/2009 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
714022.05.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.12.74 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка дванадесет точка седемдесет и четири) с площ 4 128 (четири хиляди сто двадесет и осем) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 012074гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.12.74, местност "Св. Никола", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.12.76, 35496.225.2, 35496.12.75, 35496.12.73, 35496.12.473нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
713821.05.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС). Решение № 105, взето с протокол № 9 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.02.2020 г.Поземлен имот с идентификатор 37277.96.990 /тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем точка деветдесет и шест точка деветстотин и деветдесет/ с площ 391978 /триста деветдесет и един хиляди деветстотин седемдесет и осем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия - десета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000990гр. Клисура, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 37277.96.990, местност "Голяма могила", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-618/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 37277.96.9, 37277.96.10, 37277.96.348, 37277.94.92, 37277.103.464, 37277.94.462, 37277.96.461, 37277.94.112, 37277.94.113, 37277.94.949, 37277.95.882, 37277.95.16, 37277.95.15, 37277.95.17, 37277.95.18, 37277.95.19, 37277.95.20, 37277.95.11, 37277.95.21, 37277.96.924, 37277.96.7, 37277.96.8Акт за ЧОС № 2945/22.08.2013 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2962 вх. № 2963/02.09.2013 г., акт № 68, т. 12, дело № 2117/13 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
713305.05.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за води (ЗВ)Поземлен имот с идентификатор 24241.224.576 (двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и едно точка двеста двадесет и четири точка петстотин седемдесет и шест), с площ 2 254 (две хиляди двеста петдесет и четири) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Рибарник, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000278с. Дъбене, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 24241.224.576, местност "Долните ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-613/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 24241.224.582, 24241.224.575, 24241.224.573, 24241.224.577, 24241.224.583Акт за ЧОС №388/16.05.2007 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2136/21.05.2007 г., акт № 52, том VI, дело № 1170/07 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
713405.05.2020 г.ПубличнаЧл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за води (ЗВ)Поземлен имот с идентификатор 24241.224.578 (двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и едно точка двеста двадесет и четири точка петстотин седемдесет и осем), с площ 5 863 (пет хиляди осемстотин шестдесет и три) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Рибарник, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000271с. Дъбене, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 24241.224.578, местност "Долните ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-613/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 24241.224.580, 24241.224.577, 24241.224.573, 24241.224.570, 24241.224.568, 24241.224.579, 24241.224.567нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
713505.05.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за води (ЗВ)Поземлен имот с идентификатор 24241.224.580 (двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и едно точка двеста двадесет и четири точка петстотин и осемдесет), с площ 6 213 (шест хиляди двеста и тринадесет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Рибарник, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000274с. Дъбене, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 24241.224.580, местност "Долните ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-613/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 24241.224.581, 24241.224.582, 24241.224.583, 24241.224.577, 24241.224.578, 24241.224.579, 24241.224.567, 24241.224.593Акт за ЧОС № 1435/02.09.2010 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2676/16.09.2010 г., акт № 101, том VIII, дело № 1522/2010 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
713605.05.2020 г.ПубличнаЧл. 59, ал. 1, чл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за води (ЗВ)Поземлен имот с идентификатор 24241.224.583 (двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и едно точка двеста двадесет и четири точка петстотин осемдесет и три), с площ 1 991 (хиляда деветстотин деветдесет и един) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Рибарник, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000277с. Дъбене, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 24241.224.583, местност "Долните ливади", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-613/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 24241.224.582, 24241.224.575, 24241.224.576, 24241.224.577, 24241.224.580Акт за ЧОС № 390/16.05.2007 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с вх. № 2138/21.05.2007 г., акт № 54, том VI, дело № 1172/2007 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
713705.05.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 62949.176.136 /шестдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет точка сто седемдесет и шест точка сто тридесет и шест/, с площ 1987 /хиляда деветстотин осемдесет и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 176136-част.с.Розино, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 62949.176.136, местност "Горни лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-639/09.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 62949.176.135, 62949.176.572, 62949.176.37, 62949.176.1, 62949.176.108Акт за ЧОС № 5964/02.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово с дв. вх. № 2905, вх. № 2907/07.08.2018 г., Акт № 133, том 10, дело 1969/18 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
712804.05.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Решение № 02276/05.10.2000 г. по чл. 18ж (1) от ППЗСПЗЗ на Поземлена комисия гр. Карлово.Поземлен имот с идентификатор 35496.59.32 /тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка петдесет и девет точка тридесет и две/ с площ 3 977 /три хиляди деветстотин седемдесет и седем/ кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 059032.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, местност "Аламанското", ПИ с идентификатор 35496.59.32 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 35496.59.28; 35496.210.1; 35496.59.26; 35496.59.228; 35496.59.31.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
712904.05.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.92.10 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка деветдесет и две точка десет/ с площ 1 636 (хиляда шестстотин тридесет и шест) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 092010гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.92.10, местност "Новите лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.92.11, 35496.92.12, 35496.92.13, 35496.92.9, 35496.216.1нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
713004.05.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ (в съществуващи стари реални граници). Протоколно решение № 3/31.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 35496.129.7 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка сто двадесет и девет точка седем/ с площ 4 301 (четири хиляди триста и един) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята при неполивни условия - шеста; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 129007гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.129.7, местност "Иванчовец", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.129.39, 35496.129.180, 35496.212.1, 35496.212.280, 35496.129.6нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
713104.05.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2, чл. 60, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС). Одобрен ПУП със Заповед № РД-1225/04.12.2019 г. Решение № 118, взето с протокол № 10 от заседание на Общински съвет - Карлово, проведено на 30.03.2020 г.153/603 /сто петдесет и три/шестстотин и три/ идеални части от урегулиран поземлен имот І /едно/ - обществено обслужване, целият с площ 603 /шестстотин и три/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Кърнаре, ЕКАТТЕ 40939, УПИ І - обществено обслужване, кв. 30, одобрен ПУП със Заповед № 246/1971 год. Одобрен ПУП със Заповед № РД-1225/04.12.2019 г.север- улица с о.т. 108 - о.т. 109; изток- УПИ II-304; югозапад - улица с о.т. 107 - о.т.111; запад- улица с о.т. 110 - о.т. 111 - о.т. 112;Акт за ПОС №6760/31.05.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 1744, вх. № 1749/03.06.2019 г., акт № 60, том 7, дело № 1246/2019 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
713204.05.2020 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС/1999 год. Одобрен ПУП със заповед № 866/1989 год.Урегулиран поземлен имот ХIII (тринадесет) - апк, с площ 1370 /хиляда триста и седемдесет/ кв.м., незастроенобл. Пловдив, общ. Карлово, с. Московец, ЕКАТТЕ 49117, УПИ ХIII - апк, кв. 7, Одобрен ПУП със заповед № 866/1989 год.североизток- УПИ XII-апк; югоизток - улица с о.т. 47 - о.т. 49; югозапад- УПИ XIV-апк;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
712430.04.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.92.29 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка деветдесет и две точка двадесет и девет) с площ 1465 (хиляда четиристотин шестдесет и пет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид нива, Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 092029гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.92.29, местност „Новите лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.92.28, 35496.92.354, 35496.92.27, 35496.92.30, 35496.92.32Акт за ЧОС № 5863/14.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2087, вх. № 2089/15.06.2018 г., акт № 2 том 8, дело № 1428/2018 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
712530.04.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.92.35 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка деветдесет и две точка тридесет и пет) с площ 2892 (две хиляди осемстотин деветдесет и два) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 092035гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.92.35, местност „Новите лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.92.39, 35496.92.37, 35496.92.36, 35496.92.25, 35496.92.26, 35496.92.28, 35496.92.34Акт за ЧОС № 5493/25.09.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 3734, вх. № 3734/04.10.2017 г., акт № 34, том 14Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
712630.04.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.92.37 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка деветдесет и две точка тридесет и седем) с площ 2210 (две хиляди двеста и десет) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид нива, Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 092037гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.92.37, местност „Новите лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.92.38, 35496.92.36, 35496.92.25, 35496.92.35, 35496.92.39Акт за ЧОС № 5494/25.09.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 3735, вх. № 3735/04.10.2017 г., акт № 35, том 14Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
712730.04.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.92.51 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка деветдесет и две точка петдесет и едно) с площ 2394 (две хиляди триста деветдесет и четири) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 092051гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.92.51, местност „Новите лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.92.120, 35496.92.50, 35496.92.52, 35496.92.53, 35496.92.38, 35496.92.39, 35496.92.49Акт №5557/16.01.2018 г. за поправка на Акт за ЧОС № 5407/19.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 150, вх. № 151/17.01.2018 г., акт № 97, том 1, дело № 97/2018 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
712028.04.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.92.24 /тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка деветдесет и две точка двадесет и четири/ с площ 1791 /хиляда седемстотин деветдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 092024гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.92.24, местност „Новите лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.92.25, 35496.92.36, 35496.92.354, 35496.92.26Акт за ЧОС № 5402/19.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2279, вх. № 2279/27.06.2017 г., акт № 23, том 9, дело № 1619/2017 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
712128.04.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.92.25 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка деветдесет и две точка двадесет и пет) с площ 1088 (хиляда осемдесет и осем) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 092025гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.92.25, местност „Новите лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.92.37, 35496.92.36, 35496.92.24, 35496.92.26, 35496.92.35Акт за ЧОС № 5403/19.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2280, вх. № 2280/27.06.2017 г., акт № 24, том 9, дело № 1620/2017 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
712228.04.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.92.26 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка деветдесет и две точка двадесет и шест) с площ 1954 (хиляда деветстотин петдесет и четири) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 092026гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.92.26, местност „Новите лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.92.28, 35496.92.35, 35496.92.25, 35496.92.354, 35496.92.24, 35496.92.27Акт за ЧОС № 5861/14.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2085, вх. № 2087/15.06.2018 г., акт № 200, том 7, дело № 1426/2018 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
712328.04.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).Поземлен имот с идентификатор 35496.92.27 (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест точка деветдесет и две точка двадесет и седем) с площ 843 (осемстотин четиридесет и три) кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), Категория на земята при неполивни условия - осма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 092027гр. Калофер, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 35496.92.27, местност „Новите лозя", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-615/04.09.2019 год. на изп. директор на АГКК СофияСъседи: 35496.92.29, 35496.92.28, 35496.92.354, 35496.92.26Акт за ЧОС № 5862/14.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2086, вх. № 2088/15.06.2018 г., акт № 1, том 8, дело № 1427/2018 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС Изтегли файла
710420.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.12.30 /три хиляди сто и девет точка дванадесет точка тридесет/ с площ 1801 /хиляда осемстотин и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 012030.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.12.30, местност "Кършиите", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.12.31; 03109.12.11; 03109.12.29; 03109.12.20.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710520.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.112 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка сто и дванадесет/ с площ 892 /осемстотин деветдесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013112.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.112, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.111; 03109.13.110; 03109.13.93; 03109.13.3.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710620.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.132 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка сто тридесет и две/ с площ 856 /осемстотин петдесет и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013132.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.132, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.133; 03109.13.155; 03109.13.156; 03109.13.11; 03109.13.157; 03109.13.3нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710720.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.171 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка сто седемдесет и едно/ с площ 1600 /хиляда и шестстотин/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013171.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.171, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.170; 03109.13.172; 03109.13.11; 03109.13.166; 03109.13.167.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710820.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.304 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка триста и четири/ с площ 676 /шестстотин седемдесет и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013304.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.304, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.10; 03109.13.305; 03109.13.306; 03109.13.303.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
710920.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.334 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка триста тридесет и четири/ с площ 1091 /хиляда деветдесет и един/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013334.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.334, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.333; 03109.13.330; 03109.13.470; 03109.13.10; 03109.13.335.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711020.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.453 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка четиристотин петдесет и три/ с площ 902 /деветстотин и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013453.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.453, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.3; 03109.13.69; 03109.13.68; 03109.13.47.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711120.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.459 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка четиристотин петдесет и девет/ с площ 626 /шестстотин двадесет и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013459.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.459, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.350; 03109.13.347; 03109.13.349; 03109.13.267.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711220.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.468 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка четиристотин шестдесет и осем/ с площ 400 /четиристотин/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013468.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.468, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.16; 03109.13.39; 03109.13.469.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711320.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.475 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка четиристотин седемдесет и пет/ с площ 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - пета; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013475.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.475, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.131; 03109.13.454; 03109.13.479; 03109.13.474; 03109.13.3.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711420.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.13.476 /три хиляди сто и девет точка тринадесет точка четиристотин седемдесет и шест/ с площ 897 /осемстотин деветдесет и седем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 013476.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.13.476, местност "Долен кър", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.13.57; 03109.13.61; 03109.13.477; 03109.13.16.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711520.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.15.41 /три хиляди сто и девет точка петнадесет точка четиридесет и едно/ с площ 1990 /хиляда деветстотин и деветдесет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 015041.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.15.41, местност "Плоска могила", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.15.44; 03109.15.42.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711620.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.16.107 /три хиляди сто и девет точка шестнадесет точка сто и седем/ с площ 929 /деветстотин двадесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; предходен план: 016107.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.16.107, местност "Гладно поле", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.16.110; 03109.16.104; 03109.16.114; 03109.16.106;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
711720.03.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/. Протоколно решение № 3/23.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед № 549/01.08.2008 г.на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 03109.19.8 /три хиляди сто и девет точка девтнадесет точка осем/ с площ 2000 /две хиляди/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия - седма; Предходен идентификатор: няма; предходен план: 019008.с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 03109.19.8, местност "Долен бозалък", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/03.09.2019 г. на изп. директор на АГКК София.Съседи: 03109.19.11; 03109.19.9; 03109.19.7; 03109.19.6; 03109.18.66;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Изтегли файла
           
Страница 1 от 144 (7195 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
142
143
144
Следваща
[Условие]Създаване на филтър