ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
664620.03.2019 г.Публична чл. 2, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ.Поземлен имот № 045078 /нула четиридесет и пет нула седемдесет и осем/ с площ 1.299 дка /един дка двеста деветдесет и девет кв.м./, НТП - пасище, мера, категория на земята - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ 35496, ПИ № 045078, местност "Ломът", землище гр. Калофер.№000275, полски път на Община Карлово; № 000282, полски път на Община Карлово; № 046003, използв. ливада насл. на Ненко Генев Мечкарев; № 046077, използв. ливада насл. на Мария Иванова Цонева.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал 5 от ЗОСНеИзтегли файла
664720.03.2019 г.Публична чл. 2, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №02271/12.08.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на ПК-Карлово.Поземлен имот № 115013 /сто и петнадесет нула тринадесет/ с площ 1.701 дка /един дка седемстотин и един кв.м./, НТП - пасище, мера, категория на земята - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ - 35496, ПИ № 115013, местност "Вехтите лозя", землище гр. Калофер.№115014, посевна площ на "Софарма"АД; №115011, лозе на Екатерина Николова Михайлова; №115012, врем. неизп. нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; №226003, залесена територия на МЗГ-НУГ; №115015, пасище, мера на ОПФ-Калофер.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал 5 от ЗОСНеИзтегли файла
664920.03.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №02271/12.08.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на ПК-Карлово.Поземлен имот № 123014 /сто двадесет и три нула четиринадесет/ с площ 0.319 дка /нула дка триста и деветнадесет кв.м./, НТП - др. селищна тер., категория на земята - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ - 35496, ПИ № 123014, местност "Дълбокият път", землище гр. Калофер.№123013, др. селищна тер. на ОПФ-Калофер; №000195, жил. територия на гр.Калофер; №123017, др. селищна тер. на ОПФ-Калофер; №123015, индустр. култура на Васил Иванов Велев и др.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал 5 от ЗОСНеИзтегли файла
664820.03.2019 г.Частна чл. 56, ал. 1 и чл. 59, ал. 2 от ЗОС.Сграда - трафопост със застроена площ 9 /девет/ кв.м., конструкция - масивна, построена 1970 г.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ - 02720, ПИ № 075074, местност "Берекова воденица", землище гр. Баня№075074, част от стопански двор;Акт №6/10.05.1999 г., вписан в службата по вписванията с вх. № 4/05.01.2016 г., Акт №1, том 1, дело № 1/2016 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал 5 от ЗОСНеИзтегли файла
664920.03.2019 г.Публична чл. 59, ал. 2 от ЗОС; § 12 от ЗИД на ЗСПЗЗ Решение № 13272 от 05.04.2002 год. на ПК КарловоПИ/поземлен имот/ № 000137/ нула нула нула сто тридесет и седем/ - 16.668 дка/ шестнадесет дка и шестотин шестдесет и осем кв. м./, пасище, мера, категория на земята при неполивни условия - втора. Сграда - мелница с площ 149 кв.м., конструкция - монолитна, построена 1985 г.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Дъбене, ЕКАТТЕ 24241, № 000137, местност " Горните ливади" землище с. Дъбене№ 000141, пасище, мера на ОПФ-Дъбене № 000142, полски път на Община Карлово № 000150, полски път на Община Карлово № 000458, напоителен канал на Община Карлово № 159274, полски път на Община Карлово № 000453, полски път на ОПФ Дъбене № 000142, полски път на Община Карлово № 000141, пасище, мера на ОПФ Дъбене, № 000139, водостоп, съоръжение, на "В и К" ЕООДнямаКмета на Община Карлово, съгл. чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
665020.03.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т.1 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение №02271/12.08.1997 г. по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на ПК-Карлово.Поземлен имот № 123017 /сто двадесет и три нула седемнадесет/ с площ 0.362 дка /нула дка триста шестдесет и два кв.м./, НТП - др. селищна тер., категория на земята - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Калофер, ЕКАТТЕ - 35496, ПИ № 123017, местност "Дълбокият път", землище гр. Калофер.№123016, посевна площ на Неделчо Христов Неделчев; №123014, др. селищна тер. на ОПФ-Калофер; №000195, жил. територия на гр.Калофер; №123019, др. селищна тер. насл. на Минко Димитров Сивов; №123018, посевна площ на Тодора Карева Карева.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал 5 от ЗОСНе
663619.03.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.341.48/тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста четиридесет и едно точка четиридесет и осем/ с площ 2147 /две хиляди сто четиридесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 341048.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.341.48, местност "Саръчали" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.341.13; 36498.341.65; 36498.341.66; 36498.341.51; 36498.341.49; 36498.341.64;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
663719.03.2019 г.Публична чл.59, ал.1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 36498.342.85 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста четиридесет и две точка осемдесет и пет/ с площ 14943 /четиринадесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 342085.гр.Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.342.85, местност"Харман тепе" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.342.737; 36498.342.779; 36498.343.738; 36498.38.131.Акт ПОС №1444/14.09.2010 г., вписан в служба по вписванията-Карлово с вх. №2735/21.09.2010 г., Акт №138, т.VІІІ, д.1560/10Кмета на Общината, съгласно чл.12, ал.5 от ЗОСНеИзтегли файла
663819.03.2019 г.Публична чл.59, ал.1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 36498.342.88 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста четиридесет и две точка осемдесет и осем/ с площ 9327 /девет хиляди триста дведесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 342088.гр.Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.342.88, местност"Харман тепе" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.342.89; 36498.342.102; 36498.343.87.Акт ПОС №1445/14.09.2010 г., вписан в служба по вписванията-Карлово с вх. №2736/21.09.2010 г., Акт №139, т.VІІІ, д.1561/10Кмета на Общината, съгласно чл.12, ал.5 от ЗОСНеИзтегли файла
663919.03.2019 г.Публична чл.59, ал.1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 36498.342.129 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста четиридесет и две точка сто двадесет и девет/ с площ 8613/осем хиляди шестстотин и тринадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 342088.гр.Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.342.129, местност"Харман тепе" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.342.769; 36498.335.863; 36498.343.788; 36498.342.772.Акт ПОС №1446/14.09.2010 г., вписан в служба по вписванията-Карлово с вх. №2737/21.09.2010 г., Акт №140, т.VІІІ, д.1562/10Кмета на Общината, съгласно чл.12, ал.5 от ЗОСНеИзтегли файла
664019.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.347.80/тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста четиридесет и седем точка осемдесет/ с площ 3173 /три хиляди сто седемдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 347080.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.347.80, местност "Синджи бунар" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.347.70; 36498.347.899; 36498.347.793.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
664119.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.347.114/тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста четиридесет и седем точка сто и четиринадесет/ с площ 2689 /две хиляди шестстотин осемдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 347114.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.347.114, местност "Синджи бунар" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.347.893; 36498.347.38; 36498.347.49; 36498.347.37; 36498.347.36; 36498.347.35; 36498.347.34; 36498.347.896нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
664219.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.348.6/тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста четиридесет и осем точка шест/ с площ 5447 /пет хиляди четиристотин четиридесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 348006.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.348.6, местност "Дръндева могила" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.348.770нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
664319.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.348.46/тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста четиридесет и осем точка четиридесет и шест/ с площ 830/осемстотин и тридесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 348046.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.348.46, местност "Дръндева могила" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.348.45; 36498.348.792нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
664419.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.348.144/тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста четиридесет и осем точка сто четиридесет и четири/ с площ 2502/две хиляди петстотин и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 348144.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.348.144, местност "Дръндева могила" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.347.793; 36498.348.145; 36498.348.789; 36498.347.885нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
664519.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.353.8/тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста петдесет и три точка осем/ с площ 6290/шест хиляди двеста и деветдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята при неполивни условия - 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 353008.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.353.8, местност "Магарешката пътека" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.353.766; 36498.363.1нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
660618.03.2019 г.Частна чл. 60, ал. 1 от ЗОС, във връзка с Решение № 1055/26.07.2018 г. и Решение № 1276/20.12.2018 г. на Общински съвет Карлово.Поземлен имот № 114037 /сто и четиринадесет нула тридесет и седем/, с площ 5.996 дка /пет дка и деветстотин деветдесет и шест/, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Кърнаре, ЕКАТТЕ 40939, местност "Чешме чаир" ПИ №114037, землище с. Кърнаре.№ 114036, нива насл. на Никола Милев Божков; № 000133, дере на Община Карлово; № 114044, нива на Пенка Атанасова Ангелова; № 114035, полски път на Община Карлово.Акт за ПОС №2515/19.10.2012 год., вписан в Служба по вписванията в гр. Карлово с вх. № 3308/25.10.2012 г., Акт. №18, т. XII, д. 2083/2012 г.Кмета на Община Карлово, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
660718.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024014 /нула двадесет и четири нула четиринадесет/ с площ 8.347 дка /осем дка триста четиридесет и седем кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Дерменалче", ПИ № 024014, землище с. Богдан.№ 024303, изоставена нива насл. на Никола Брайков Митев; № 024304, изоставена нива на Илия Нешев Христов; № 024141, залесена терит. на МЗГ - НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
660818.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024018 /нула двадесет и четири нула осемнадесет/ с площ 8.167 дка /осем дка сто шестдесет и седем кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Дерменалче", ПИ № 024018, землище с. Богдан.№ 024016,пасище, мера на ОПФ-Богдан; № 024141, залесена терит. на МЗГ - НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
660918.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024021 /нула двадесет и четири нула двадесет и едно/ с площ 4.133 дка /четири дка сто тридесет и три кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Чокур тарал", ПИ № 024021, землище с. Богдан.№ 024141, залесена терит. на МЗГ - НУГ; № 024022, изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 024308, изоставена нива на Лило Нешев Копчалиев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
661018.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024036 /нула двадесет и четири нула тридесет и шест/ с площ 8.005 дка /осем дка и пет кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Чокур тарла", ПИ № 024036, землище с. Богдан.№ 024282, изоставена нива насл. на Гина Стайкова Лалова; №024283, изоставена нива на Минчо Стоянов Божанов; № 024144, залесена терит. на МЗГ - НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
661218.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024051 /нула двадесет и четири нула петдесет и едно/ с площ 5.450 дка /пет дка четиристотин и петдесет кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Демерджийката", ПИ № 024051, землище с. Богдан.№ 024221, залесена терит. на МЗГ - НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
661318.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024057 /нула двадесет и четири нула петдесет и седем/ с площ 3.256 дка /три дка двеста петдесет и шест кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Чокур тарла", ПИ № 024057, землище с. Богдан.№024144, залесена терит. на МЗГ - НУГ; №024058, пасище, мера на ОПФ-Богдан; №024053, полски път на Община Карлово; № 024144, залесена терит. на МЗГ - НУГ; № 024056, изоставена нива насл. на Иван Дечев Стоянов.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
661118.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024042 /нула двадесет и четири нула четиридесет и две/ с площ 33.369 дка /тридесет и три дка триста шестдесет и девет кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Кайряка", ПИ № 024042, землище с. Богдан.№ 024221, залесена терит. на МЗГ - НУГ; № 024144, залесена терит. на МЗГ - НУГ; № 024221, залесена терит. на МЗГ - НУГ; № 024079, изоставена нива насл. на Иван Якимов Димитров; 024221, залесена терит. на МЗГ - НУГ; № 024080, изоставена нива на "Софарма" АД.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС.НеИзтегли файла
661418.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024072 /нула двадесет и четири нула седемдесет и две/ с площ 4.834 дка /четири дка осемстотин тридесет и четири кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Кайряка", ПИ № 024072, землище с. Богдан.№024200, изоставена нива на Нечо Минчев Нечев; №024144, залесена терит. на МЗГ - НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
661418.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024072 /нула двадесет и четири нула седемдесет и две/ с площ 4.834 дка /четири дка осемстотин тридесет и четири кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Кайряка", ПИ № 024072, землище с. Богдан.№024200, изоставена нива на Нечо Минчев Нечев; №024144, залесена терит. на МЗГ - НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
661518.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024078 /нула двадесет и четири нула седемдесет и осем/ с площ 4.414 дка /четири дка четиристотин и четиринадесет кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Чокур тарла", ПИ № 024078, землище с. Богдан.№024077, пасище, мера на ОПФ-Богдан; №024144, залесена терит. на МЗГ - НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
661618.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024082 /нула двадесет и четири нула осемдесет и две/ с площ 7.960 дка /седем дка деветстотин и шестдесет кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Кайряка", ПИ № 024082, землище с. Богдан.№024083, изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №024221, залесена терит. на МЗГ - НУГ; №024144, залесена терит. на МЗГ - НУГ; №024081, пасище, мера на ОПФ-Богдан; №024144, залесена терит. на МЗГ - НУГ; №024341, изоставена нива насл. на Петко Тодоров Рангелов.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
661718.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024083 /нула двадесет и четири нула осемдесет и три/ с площ 63.997 дка /шестдесет и три дка деветстотин деветдесет и седем кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Кайряка", ПИ № 024083, землище с. Богдан.№024221, залесена терит. на МЗГ - НУГ; №024082, изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №024341, изоставена нива насл. на Петко Тодоров Рангелов; №024086, изоставена нива насл. на Кольо Иванов Стоянов; №024090, изоставена нива насл. на Чоно Тодоров Петров; №024091, изоставена нива насл. на Вълко Тодоров Богданов; №024094, изоставена нива на Ранчо Симеонов Иванов; №024098, изоставена нива на Петър Стоянов Петров;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
661818.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024147 /нула двадесет и четири сто четиридесет и седем/ с площ 7.420 дка /седем дка четиристотин и двадесет кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Кайряка", ПИ № 024147, землище с. Богдан.№024148, изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №024221, залесена терит. на МЗГ-НУГ; №024344, изоставена нива на "Софарма"АД; №024221, залесена терит. на МЗГ-НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
661918.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024148 /нула двадесет и четири сто четиридесет и осем/ с площ 6.483 дка /шест дка четиристотин осемдесет и три кв.м./, НТП - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Кайряка", ПИ № 024148, землище с. Богдан.№024177, пасище, мера на ОПФ-Богдан; №024221, залесена терит. на МЗГ-НУГ; №024147, изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №024221, залесена терит. на МЗГ-НУГ.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
662018.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024155 /нула двадесет и четири сто петдесет и пет/ с площ 0.959 дка /нула дка деветстотин петдесет и девет кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Дерменалче", ПИ № 024155, землище с. Богдан.№024141, залесена терит. на МЗГ-НУГ; №024140, използв.ливада на Генади Ангелов Кръстев; №024158, пасище с храсти на ОПФ-Богдан; №024156, използв.ливада на Генади Ангелов Кръстев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
662118.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 024157 /нула двадесет и четири сто петдесет и седем/ с площ 0.564 дка /нула дка петстотин шестдесет и четири кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Богдан, ЕКАТТЕ 04563, местност "Дерменалче", ПИ № 024157, землище с. Богдан.№024141, залесена терит. на МЗГ-НУГ; №024156, използв.ливада на Генади Ангелов Кръстев; №024158, пасище с храсти на ОПФ-Богдан.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
662218.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3 , чл. 59, ал. 1 от ЗОС във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.305.419 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и пет точка четиристотин и деветнадесет/ с площ 2731 /две хиляди седемстотин тридесет и едно/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 305419.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.305.419, местност "Юртовете" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.305.545; 36498.305.249; 36498.327.20;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
662318.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3 , чл. 59, ал. 1 от ЗОС във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.305.436 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и пет точка четиристотин тридесет и шест/ с площ 1930 /хиляда деветстотин и тридесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 305436.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.305.436, местност "Юртовете" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.305.249; 36498.506.530; 36498.506.529; 36498.305.5; 36498.506.494нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
662418.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3 , чл. 59, ал. 1 от ЗОС във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.305.437 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и пет точка четиристотин тридесет и седем/ с площ 1291 /хиляда двеста деветдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 305437.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.305.437, местност "Юртовете" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.305.249; 36498.305.50; 36498.506.658; 36498.506.530нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
662518.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3 , чл. 59, ал. 1 от ЗОС във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.305.450 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и пет точка четиристотин и петдесет/ с площ 365 /триста шестдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 305450.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.305.450, местност "Юртовете" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.305.249; 36498.305.545; 36498.305.54нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
662618.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3 , чл. 59, ал. 1 от ЗОС във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.305.451 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и пет точка четиристотин петдесет и едно/ с площ 572 /петстотин седемдесет и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 305451.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.305.451, местност "Юртовете" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.305.545; 36498.305.54; 36498.305.249;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
662718.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.310.16 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и десет точка шестнадесет/ с площ 1919 /хиляда деветстотин и деветнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 310016.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.310.16, местност "Бяла река" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.310.719; 36498.310.712;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
662918.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.322.476 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста двадесет и две точка четиристотин седемдесет и шест/ с площ 407 /четиристотин и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 322476.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.322.476, местност "Макривец" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.339.1; 36498.322.474; 36498.322.747нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
662818.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.321.74 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста двадесет и едно точка седемдесет и четири/ с площ 15974 /петнадесет хиляди деветстотин седемдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 321074.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.321.74, местност "Герген тепе" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.321.73; 36498.321.76; 36498.319.312; 36498.331.75; 36498.321.77; 36498.321.84;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
663118.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.331.75 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста тридесет и едно точка седемдесет и пет/ с площ 2711 /две хиляди седемстотин и единадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 331075.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.331.75, местност "Савдола" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.321.74; 36498.319.312; 36498.331.14; 36498.331.10; 36498.331.6; 36498.321.205; 36498.321.77нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
663018.03.2019 г.Публична чл.59, ал.1 от ЗОСПоземлен имот с идентификатор 36498.327.20 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста двадесет и седем точка двадесет/ с площ 8076 /осем хиляди седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 327020.гр.Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.327.20, местност"Юртовете" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.338.774; 36498.327.21; 36498.305.419; 36498.305.983; 36498.305.965; 36498.305.545; 36498.305.982; 36498.305.446; 36498.305.249; 36498.305.984; 36498.327.19; 36498.327.18; 36498.327.17; 36498.327.16; 36498.327.12; 36498.327.14; 36498.327.11.Акт ПОС №1447/14.09.2010 г., вписан в служба по вписванията-Карлово с вх. №2738/21.09.2010 г., Акт №141, т.VІІІ, д.1563/10Кмета на Общината, съгласно чл.12, ал.5 от ЗОСНеИзтегли файла
663218.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.333.4 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста тридесет и три точка четири/ с площ 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 333004.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.333.4, местност "Високата могила" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.333.714; 36498.333.5;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
663318.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.333.5 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста тридесет и три точка пет/ с площ 7062 /седем хиляди шестдесет и две/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 333005.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.333.5, местност "Високата могила" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.333.714; 36498.333.13; 36498.333.716; 36498.333.6; 36498.333.4;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
663518.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.339.16/тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста тридесет и девет точка шестнадесет/ с площ 7512 /седем хиляди петстотин и дванадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 339016.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.339.16, местност "Кюрдовец" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.339.777; 36498.339.23; 36498.333.778; 36498.339.18; 36498.339.17; 36498.339.145; 36498.23.579;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
663418.03.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30272/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.333.6 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста тридесет и три точка шест/ с площ 21 635 /двадесет и една хиляди шестстотин тридесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 333006.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.333.6, местност "Високата могила" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.333.5; 36498.333.714; 36498.333.716; 36498.706.1637; 36498.706.1662; 36498.706.9512; 36498.706.9513; 36498.706.1656; 36498.706.1658; 36498.706.100; 36498.706.1652; 36498.706.1642; 36498.706.9511; 36498.706.9509; 36498.706.1635; 36498.706.1597; 36498.706.1596; 36498.706.9524; 36498.706.1634; 36498.706.1631; 36498.706.1632; 36498.706.1633нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
660415.03.2019 г.Частна Чл. 59, ал. 2 от ЗОС. Одобрен ПУП със Заповед №РД-118/23.012019 г.УПИ /урегулиран поземлен имот/ VІII /осем/- за общ. обслужване, с площ 550 /петстотин и петдесет/ кв.м.обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Баня, ЕКАТТЕ 02720, УПИ VІII- за общ. обслужване, кв. 75, одобрен ПУП със Заповед № РД-118/23.01.2019 год.северозапад- УПИ ІII-парк; изток - УПИ VI- за обществено обслужване; югозапад - ул. с о.т. 250 - о.т. 251 - о.т. 252;Акт № 912/16.04.2009 г., вписан в сслужбата повписванията - Карлово, с вх. № 1501 от 07.05.2009, акт 173, том ІІІ; д. 565/09 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
660515.03.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и т.7 от ЗОС, Решение №801/08.11.2018 г. на Министерски съвет на РБ и Договор за безвъзмездно прехвърляне в собственост на недвижим имот от 14.12.2018 г.Сграда за помпено и хлориране със застроена площ 29 /двадесет и девет/ кв.м., брой етажи:1/един/, масивна конструкция , построена 1934 г.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "с.ВасилЛевски", сградата попада в ПИ №000471, землището на с.Васил Левски№000471, нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.нямаКмета на Община Карлово, съгласно чл.12, ал.5 от ЗОСНеИзтегли файла
657514.03.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 год. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 015003 /нула петнадесет нула нула три/ с площ 0.560 дка /нула дка петстотин и шестдесет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Горни Домлян, ЕКАТТЕ 16513, местност "Старите лозя", ПИ № 015003, землище с. Горни Домлян.№ 015001, полски път на община Карлово; № 009007, полски път на община Карлово; № 009005, пуст. необр. земя на държавен поземлен фонд; № 015012, нива на Рада Видолова Димитрова .нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 134 (6692 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
132
133
134
Следваща
[Условие]Създаване на филтър