ОБЩИНА КАРЛОВО

Публични УЕВ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
696113.09.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30271/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.310.25 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и десет точка двадесет и пет/ с площ 1189 /хиляда сто осемдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 310025.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.310.25, местност "Бяла река" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.310.23; 36498.310.713; 36498.310.26; 36498.310.29;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696213.09.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30271/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.320.37 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и двадесет точка тридесет и седем/ с площ 3103 /три хиляди сто и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 320037.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.320.37, местност "Герген тепе" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.320.36; 36498.321.763; 36498.320.25; 36498.320.26; 36498.320.759;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
696313.09.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т.1, 2, и 3, чл. 59, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 30271/19.09.1995 г., на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ПК-КарловоПоземлен имот с идентификатор 36498.305.453 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и пет точка четиристотин петдесет и три/ с площ 1963 /хиляда деветстотин шестдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 305453.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.305.453, местност "Юртовете" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.305.249; 36498.305.545; 36498.4.960; 36498.4.897; 36498.4.898; 36498.4.899; 36498.4.900; 36498.4.901; 36498.4.902; 36498.506.658; 36498.305.50;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694611.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057089 /нула петдесет и седем нула осемдесет и девет/ с площ 0.110 дка /нула дка сто и десет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057089, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.№ 057099, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 057090, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 000865, полски път на Община Карлово; № 057085, използв. ливада насл. на Христо Всилев Ненков.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694711.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057090 /нула петдесет и седем нула деветдесет/ с площ 0.240 дка /нула дка двеста и четиридесет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057090, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.№ 000865, полски път на Община Карлово; № 057089, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 057099, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 057093, използв. ливада на Ботю Христов Колев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694811.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057114 /нула петдесет и седем нула сто и четиринадесет/ с площ 1.149 дка /един дка сто четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057114, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.Землищна граница; № 057116, използв. ливада насл. на Георги Филипов Витанов и др.;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694911.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057120 /нула петдесет и седем нула сто и двадесет/ с площ 1.001 дка /един дка и един кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057120, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.№ 057119, нива насл. на Койчо Неделчев Караджов; № 000151, дере на Община Карлово; № 057080, нива на Димо Николаев Христозов; № 057078, нива на Иван Трифонов Дончев.;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695211.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 058052 /нула петдесет и осем нула петдесет и две/ с площ 0.766 дка /нула дка седемстотин шестдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 058052, местност "Иджата", землище с. Васил Левски.№ 058051, използв. ливада на Гена Недкова Иванова; № 058024, използв. ливада на Ненко Ангелов Трифонов; № 058026, използв. ливада на Дона Найденова Иванова; № 058028, използв. ливада на Лазар Петров Яръмов.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695111.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057138 /нула петдесет и седем сто тридесет и осем/ с площ 2.278 дка /два дка двеста седемдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057138, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.№ 000714, полски път на Община Карлово; № 000130, дере на Община Карлово; № 057056, нива на ОПФ В. Левски; № 057054, нива насл. на Димитър Василев Иванов; № 057053, използв. ливада на Таня Гъчева Кулова;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695411.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 060007 /нула шестдесет нула нула седем/ с площ 0.962 дка /нула дка деветстотин шестдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 060007, местност "Стопански двор", землище с. Васил Левски.№ 060006, нива на Трифон Трифонов Петров; № 060005, нива насл. на Димитър Василев Василеолов; № 060032, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗГ; № 060008, нива на ОПФ В. Левски; № 060033, из. нива-жп.кан. на ОПФ В. Левски; № 000948, канал на МЗГ-ХМС;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695511.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 060008 /нула шестдесет нула нула осем/ с площ 0.500 дка /нула дка и петстотин кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 060008, местност "Стопански двор", землище с. Васил Левски.№ 060033, из. нива-жп.кан. на ОПФ В. Левски; № 060007, нива на ОПФ В. Левски; № 060032, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗГ; № 060009, нива на ОПФ В. Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695311.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 059004 /нула петдесет и девет нула нула четири/ с площ 4.545 дка /четири дка петстотин четиридесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 059004, местност "Момчиля", землище с. Васил Левски.№ 059005, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 059042, използв. ливада на Лала Иванова Стоянова; № 059041, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 059003, използв. ливада на Лазар Петров Колев; № 059006, използв. ливада на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695611.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 060009 /нула шестдесет нула нула девет/ с площ 0.683 дка /нула дка шестстотин осемдесет и три кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 060009, местност "Стопански двор", землище с. Васил Левски.№ 060010, нива насл. на Гена Христова Иванова; № 060033, из. нива-жп кан. на ОПФ В. Левски; № 060008, нива на ОПФ В. Левски; № 060032, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗГ;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695711.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 061011 /нула шестдесет и едно нула единадесет/ с площ 0.754 дка /нула дка седемстотин петдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 061011, местност "До реката", землище с. Васил Левски.№ 061012, нива насл. на Николай Райчев Гънчев; № 000376, полски път на Община Карлово; № 061010, нива на Дончо Гърдев Гърдев; № 061009, нива на Александра Донева Александрова; № 061013, нива на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695811.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 061013 /нула шестдесет и едно нула тринадесет/ с площ 1.221 дка /един дка двеста двадесет и един кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 061013, местност "До реката", землище с. Васил Левски.№ 061009, нива на Александра Донева Александрова; № 000216, дере на Община Карлово; № 061014, нива насл. на Кольо Колев Илиев; № 061012, нива насл. на Николай Райчев Гънчев; № 061011, нива на ОПФ В. Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695911.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 061017 /нула шестдесет и едно нула седемнадесет/ с площ 0.330 дка /нула дка триста и тридесет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 061017, местност "До реката", землище с. Васил Левски.№ 000216, дере на Община Карлово; № 061016, нива насл. на Пена Тодорова Иванова; № 000739, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
695011.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 057136 /нула петдесет и седем сто тридесет и шест/ с площ 2.720 дка /два дка седемстотин и двадесет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057136, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски.№ 000714, полски път на Община Карлово; № 000513, широколист. гора на Държавен горски фонд В. Левски; № 057064, нива на Венелин Николов Николов;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНе
696011.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/ Протоколно решение № 3 от 23.07.2008 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 549/01.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.Поземлен имот № 008179 /нула нула осем сто седемдесет и девет/ с площ 0.772 дка /нула дка седемстотин седемдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Бегунци, ЕКАТТЕ 03109, местност "Рътът", ПИ № 008179, землище с. Бегунци.№ 008176, напоител. канал на МЗГ - ХМС; № 008187, изостав. тр. нас. на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 008178, изоставена нива на Кирил Георгиев Матов; № 008159, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693210.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 004010 /нула нула четири нула десет/ с площ 1.315 дка /един дка триста и петнадесет кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004010, землище с. Васил Левски.№004005, нива на Стоян Христов Стоянов Загубанов; №000850, полски път на Община Карлово; №004011, нива на ОПФ В.Левски; №004012, нива на ОПФ В.Левски; №004009, нива на ОПФ В.Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693310.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 004011 /нула нула четири нула единадесет/ с площ 0.200 дка /нула дка и двеста кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004011, землище с. Васил Левски.№004129, лозе на Галина Василева Джуркова; №004014, лозе на ОПФ В.Левски; №004012, нива на ОПФ В.Левски; №004010, лозе на ОПФ В.Левски; №000850, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693410.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 004012 /нула нула четири нула дванадесет/ с площ 0.199 дка /нула дка сто деветдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - седма.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004012, землище с. Васил Левски.№004014, лозе на ОПФ В.Левски; №004009, нива на ОПФ В.Левски; №004010, лозе на ОПФ В.Левски; №004011, нива на ОПФ В.Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693510.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 004014 /нула нула четири нула четиринадесет/ с площ 1.366 дка /един дка триста шестдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл.Пловдив, общ. Карлово, с.Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004014, землище с. Васил Левски.№004129, лозе на Галина Василева Джуркова; №004015, лозе на ОПФ В.Левски; №004017, лозе на ОПФ В.Левски; № 004019, лозе насл. на Стоян Димитров Илиев; № 004020, лозе насл. на Мирчо Петков Ненков; № 004009, нива на ОПФ В.Левски; № 004012, нива на ОПФ В.Левски; №004011, нива на ОПФ В.Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693610.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004015 /нула нула четири нула петнадесет/ с площ 0.177 дка /нула дка сто седемдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004015, землище с. Васил Левски.№ 004013, лозе на Симо Христев Ненчев; №004016, лозе на ОПФ В.Левски; №004017, лозе на ОПФ В.Левски; № 004014, лозе на ОПФ В. Левски.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693710.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004016 /нула нула четири нула шестнадесет/ с площ 0.657 дка /нула дка шестстотин петдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004016, землище с. Васил Левски.№ 004030, лозе на ОПФ В. Левски; № 004029, лозе на ОПФ В. Левски; № 004017, лозе на ОПФ В. Левски; № 004015, лозе на ОПФ В. Левски; № 004013, лозе на Симо Христев Ненчев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693810.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 004022 /нула нула четири нула двадесет и две/ с площ 0.190 дка /нула дка сто и деветдесет кв.м./, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - седма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Лозята", ПИ № 004022, землище с. Васил Левски.№ 004008, нива насл. на Васил Ботев Велев; № 004021, овощна градина насл. на Димитър Митов Видолов; №004023, нива на ОПФ В.Левски; № 000618, дере на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693910.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 017080 /нула седемнадесет нула осемдесет/ с площ 2.245 дка /два дка двеста четиридесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Навалито", ПИ № 017080, землище с. Васил Левски.№ 000763, полски път на Община Карлово; № 017028, полски път на Община Карлово; № 017079, нива насл. на Кочо Гърдев Попов и др.; № 017081, полски път на Община Карлово.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694010.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 017102 /нула седемнадесет сто и две/ с площ 1.491 дка /един дка четиристотин деветдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Навалито", ПИ № 017102, землище с. Васил Левски.№ 000746, ЖП линия на НК "Железопътна Инфраструктура"; № 000556, дере на "Напоителни системи" ЕАД - кл. Пловдив; № 017007, полски път на Община Карлово; № 017101, др. селскост. т. на Васил Ненков Стоянов.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694110.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 017105 /нула седемнадесет сто и пет/ с площ 0.760 дка /нула дка седемстотин и шестдесет кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Навалито", ПИ № 017105, землище с. Васил Левски.№ 017007, полски път на Община Карлово; № 017098, нива на Тодор Митов Тодоров; № 017104, нива на Гана Петрова Минкова;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694210.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в нови граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив.Поземлен имот № 019393 /нула деветнадесет триста деветдесет и три/ с площ 0.928 дка /нула дка деветстотин двадесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - шеста.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Дуван Орман", ПИ № 019393, землище с. Васил Левски.№ 019225, нива на Стефка Николова Илиева и др.; № 019212, полски път на Община Карлово; № 019224, полски път на Община Карлово; № 019247, нива насл. на Койчо Христев Ненчев.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694310.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 057040 / нула петдесет и седем нула четиридесет/с площ 0.870 дка /нула дка осемстотин и седемдесет кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия -деветаобл.Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057040, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски№057041, използв. ливада на Петко Иванов Минтаков; №000815, залесена терит. на държавен горски фонд В.Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694410.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 057056 / нула петдесет и седем нула петдесет и шест/с площ 3.561 дка /три дка петстотин шестдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване -нива, категория на земята при неполивни условия -деветаобл.Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057056, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски№ 000130, дере на Община Карлово; № 057055, нива насл. на Лала Иванова Петкова; № 057054, нива насл. на Димитър Василев Иванов; № 057138, нива на ОПФ В. Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
694510.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 057074 / нула петдесет и седем нула седемдесет и четири/с площ 0.987 дка /нула дка деветстотин осемдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия -деветаобл.Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 057074, местност "Пенкови ливади", землище с. Васил Левски№ 000124, полски път на Община Карлово; № 057075, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 057073, използв. ливада на Христина Христева Георгиева; № 000865, полски път на Община Карлово;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
692804.09.2019 г.Частна чл. 59, ал.1 от ЗОС във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 456 взето с протокол № 26 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.05.2009 год. и Заповед №83/23.02.2004 г. на Областен управител - гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.704.395 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка седемстотин и четири точка триста деветдесет и пет/, с площ 478 /четиристотин седемдесет и осем/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ); Категория на земята-девета, Номер по предходен план:702395.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.704.395, местност "Ени Кория", ул. "33-та" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.704.6; 36498.704.9634; 36498.704.396; 36498.704.397; 36498.704.394;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693004.09.2019 г.Частна чл. 59, ал.1 от ЗОС във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 456 взето с протокол № 26 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.05.2009 год. и Заповед №83/23.02.2004 г. на Областен управител - гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.704.396 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка седемстотин и четири точка триста деветдесет и шест/, с площ 272 /двеста седемдесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ); Категория на земята-девета, Номер по предходен план:702396.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.704.396, местност "Ени Кория", ул. "33-та" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.704.395; 36498.704.9634; 36498.704.407; 36498.704.399; 36498.704.397;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
692904.09.2019 г.Частна чл. 59, ал.1 от ЗОС във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 456 взето с протокол № 26 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.05.2009 год. и Заповед №83/23.02.2004 г. на Областен управител - гр. ПловдивПоземлен имот с идентификатор 36498.704.404 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка седемстотин и четири точка четиристотин и четири/, с площ 499 /четиристотин деветдесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ); Категория на земята-девета, Номер по предходен план:702404.гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.704.404, местност "Ени Кория", ул. "33-та" по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 год. на Изп. директор на АГКК СофияСъседи: 36498.704.400; 36498.704.401; 36498.704.402; 36498.704.405; 36498.704.387; 36498.704.9628; 36498.704.389; 36498.704.403;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
693104.09.2019 г.Частна чл. 56, ал. 1 във връзка чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Решение № 456, взето с протокол № 26 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.05.2009 г. Заповед № 1402/24.07.2002 г. на Областен управител, гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 36498.706.1563 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка седемстотин и шест точка хиляда петстотин шестдесет и три/ с площ 253 /двеста петдесет и три/кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия - четвърта, номер по предходен план: 702563.гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с идентификатор 36498.706.1563, местност "Могилата", ул. 6-та, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на Изп. директор на АГКК София.Съседи: 36498.706.1564; 36498.706.1565; 36498.706.1562; 36498.706.9506.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
692603.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1 т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г на Директора на Областна дирекция"Земеделие ", гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 36498.330.247 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и тридесет точка двеста четиридесет и седем/ с площ 534 /петстотин тридесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:нива, Категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, Номер по предходен план: 330247гр. Карлово, общ.Карлово, обл. Пловдив, ПИ с ИД 36498.330.247, местност "Бозалъка" по КККР-Карлово, одобрени със Заповед РД -18- 52/16.11.2011 год. на Изп. директор на на АГКК София.Съседи:36498.330.723, 36498.330.248, 36498.330.722, 36498.314.721нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
692703.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1 т. 1 от ЗОС във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/, Протоколно Решение № 5 от 18.01.2010 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 029/21.01.2010 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие ", гр. Пловдив.Поземлен имот с идентификатор 36498.330.248 /тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и тридесет точка двеста четиридесет и осем/ с площ 541 /петстотин четиридесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, Категория на земята при неполивни условия - 6 /шеста/, Номер по предходен план: 330248.гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПИ с ИД 36498.330.248, местност "Бозалъка" по КККР-Карлово, одобрени със Заповед РД -18- 52/16.11.2011 г. на Изп. директор на на АГКК София.Съседи: 36498.330.722; 36498.330.247; 36498.330.723.нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
692502.09.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОС във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Съдебно решение за разделителен протокол № 387 от 07.12. 2015 г., вписан в Служба по вписванията - Карлово, дв. вх.№ 339, вх. рег. № 339 от 07.02.2017 г., акт № 24, т. 1 от 2017 г. и чл. 60, ал. 1 от ЗОСПоземлен имот № 081011 /нула осемдесет и едно нула единадесет/ с площ 0.579 дка /нула дка петстотин седемдесет и девет кв. м./, НТП /начин на трайно ползване/- нива, категория на земята при неполивни условия - деветаобл.Пловдив, общ. Карлово, с. Пролом, ЕКАТТЕ 58616, местност "Свети Илия" ПИ № 081011, землището на с. Пролом№ 081009, лозе на Тодор Минчев Станев и др.; № 081002, нива на Тана Кирова Молдованова; № 000228, изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 000223, ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 081005, нива насл. на Иван Петков Радков; № 081009, лозе на Тодор Минчев Станев и др.; № 081008, лозе на Тодор Станев Барутчийски; № 081010, нива на Тодор Станев Барутчийски.;Акт за ПОС №/06.08.2019 г., висан в Служба по вписванията - Карлово, с дв. вх. № 2673, вх. 2677/08.08.2019 г., Акт № 105, том № 10/дело № 1878/19 г.Кмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
691330.08.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 052097 /нула петдесет и две нула деветдесет и седем/ с площ 1.236 дка /един дка двеста тридесет и шест кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия -пета.обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Орфана", ПИ № 052097, землище с. Васил Левски.№ 052096, нива насл. на Георги Митов Генков; № 000440, пасище, мера на ОПФ В. Левски; № 052098, използв. ливада насл. на Георги Митов Генков; № 052095, нива на ОПФ В. Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
691430.08.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 052099 /нула петдесет и две нула деветдесет и девет/ с площ 0.932 дка /нула дка деветстотин тридесет и два кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия -пета.обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Орфана", ПИ № 052099, землище с. Васил Левски.№ 052101, използв. ливада на Петър Атанасов Петров и др.; № 052091, нива насл. на Кольо Дончев Киров; № 052095, нива на ОПФ В. Левски; № 052098, използв. ливада насл. на Георги Митов Генков; № 052102, използв. ливада на Васил Димитров Василев;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
691530.08.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /във възстановими стари реални граници/, Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" ПловдивПоземлен имот № 052106 /нула петдесет и две сто и шест/ с площ 0.860 дка /нула дка осемстотин и шестдесет кв.м./, НТП - използв. ливада, категория на земята при неполивни условия -пета.обл.Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, местност "Орфана", ПИ № 052106, землище с. Васил Левски.№ 052089, нива насл. на Лалю Димитров Дончев.; № 052088, използв. ливада насл. на Неда Петкова Димитрова; № 052086, използв. ливада на Николай Николов Чардаклиев и др.; № 052107, използв. ливада на Христо Дончев Христов; № 052091, нива насл. на Кольо Дончев Киров; № 052100, използв. ливада на Васил Димитров Василев;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
691630.08.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 054009 /нула петдесет и четири нула нула девет/ с площ 0.692 дка /нула дка шестстотин деветдесет и два кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 054009, местност "Бяла река", землище с. Васил Левски№ 000860, ЖП линия на НК "Железопътна инфраструктура"; № 054018, нива на "Бяла река -ВЕЦ" ООД; № 000215, канал на МЗГ-ХМС; № 054008, нива на Василка Донева Василева;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
691730.08.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 054019 /нула петдесет и четири нула деветнадесет/ с площ 1.785 дка /един дка седемстотин осемдесет и пет кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 054019, местност "Бяла река", землище с. Васил Левски№ 054020, нива на ОПФ В. Левски; № 054021, нива на ОПФ В. Левски; № 054023, нива на Василка Донева Василева; № 054024, нива на ОПФ В. Левски; № 054025, нива на ОПФ В. Левски; № 000217, канал на МЗГ-ХМС; № 054017, нива на Людмил Ганчев Русев; № 054018, нива на "Бяла река -ВЕЦ" ООД; № 000860, ЖП линия на НК "Железопътна инфраструктура";нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
691830.08.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 054020 /нула петдесет и четири нула двадесет/ с площ 0.273 дка /нула дка двеста седемдесет и три кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 054020, местност "Бяла река", землище с. Васил Левски№ 054019, нива на ОПФ В. Левски; № 000860, ЖП линия на НК "Железопътна инфраструктура"; № 054021, нива на ОПФ В. Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
691930.08.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 054021 /нула петдесет и четири нула двадесет и едно/ с площ 0.279 дка /нула дка двеста седемдесет и девет кв.м./, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 054021, местност "Бяла река", землище с. Васил Левски№ 054020, нива на ОПФ В. Левски; № 000860, ЖП линия на НК "Железопътна инфраструктура"; № 054022, нива на Василка Донева Василева; № 054023, нива на Василка Донева Василева; № 054019, нива на ОПФ В. Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
692030.08.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 054025 /нула петдесет и четири нула двадесет и пет/ с площ 1.000 дка /един дка/, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 054025, местност "Бяла река", землище с. Васил Левски№ 000217, канал на МЗГ-ХМС; № 054019, нива на ОПФ В. Левски; № 054024, нива на ОПФ В. Левски; № 000860, ЖП линия на НК "Железопътна инфраструктура";нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
692130.08.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 056039 /нула петдесет и шест нула тридесет и девет/ с площ 1.500 дка /един дка и петстотин квадратни метра/, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 056039, местност "Гарващница", землище с. Васил Левски№ 056040, нива насл. на Лалю Дончев Василев; № 056032, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 056038, нива на ОПФ В. Левски; № 056045, нива насл. на Илия Енев Димитров Маринов;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
692230.08.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 056041 /нула петдесет и шест нула четиридесет и едно/ с площ 1.623 дка /един дка шестстотин двадесет и три квадратни метра/, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 056041, местност "Гарващница", землище с. Васил Левски№ 056019, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 056020, използв. ливада на "ТМ Сървис" ЕООД; № 056031, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 056040, нива насл. на Лалю Дончев Лалев; № 056042, нива на ОПФ В. Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
692330.08.2019 г.Частна чл. 2, ал.1, т. 1, от ЗОС във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /в съществуващи стари реални граници/ Протоколно решение № 4 от 09.06.2009 год на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 0241/11.06.2009 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. ПловдивПоземлен имот № 056042 /нула петдесет и шест нула четиридесет и две/ с площ 1.497 дка /един дка четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, НТП - нива, категория на земята при неполивни условия - осма.обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207, ПИ № 056042, местност "Гарващница", землище с. Васил Левски№ 056040, нива насл. на Лалю Дончев Лалев; № 056045, нива насл. на Илия Енев Димитров Маринов; № 056043, нива на Лалка Добрева Христева; № 056019, използв. ливада на ОПФ В. Левски; № 056041, нива на ОПФ В. Левски;нямаКмета на Общината, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОСНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 141 (7004 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
139
140
141
Следваща
[Условие]Създаване на филтър